Antwoord op de vragen van de Jeugdraad

03 Augustus 2012

Geachte, Gelieve hieronder antwoord te vinden op de specifieke vragen die de jeugdraad n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen stelt aan de verschillende politieke partijen in Grimbergen. Tevens bezorgen we u in bijlage de hoofdstukken ""jeugd" en "woonbeleid" uit ons gemeentelijk verkiezingsprogramma.Op onze lijst staan een aantal Groenleden en sympatisanten die er garant voor staan dat de aandacht voor de jongerenproblematiek voor Groen Grimbergen de komende jaren centraal zal staan. Vooreerst is er Alena Van den Bussche, uittredend gemeenteraadslid die de voorbije twee legislaturen het jeugdbeleid op de voet volgde. Omwille van haar jarenlang engagement in  "den tatoe" kan je haar overigens gerust een ervaringsexperte noemen.

Op onze lijst vindt u voorts Herman Mercelis, ex scoutsleider en Matthias Ghyselen, uittredend groepsleider van de scouts van Grimbergen. Voorts staat Cynthia Aslanian uit Strombeek , 23 jarige enthoesiaste vrijwilligster van de Wereldwinkel op plaats 6 op onze lijst. Ruben Saldana, eveneens uit Strombeek en 19 jaar, die dit jaar zijn humaniora afrondde aan het Grimbergs Atheneum staat op plaats  25 en Stefan Meijering, een jonge historicus uit  uit Grimbergen staat op plaats 29.

Met vriendelijke groeten,

Eddie Boelens

Voorzitter en lijsttrekker van Groen Grimbergen.

Antwoorden op de gestelde vragen.

1. Over de overstap van het jeugdbeleidsplan naar het strategisch meerjarenplan.

Alena heeft gedurende de twee  voorbije legislaturen meegewerkt aan het jeugdbeleidsplan. Het geld ter ondersteuning ervan kwam van de Vlaamse Regering, niet van de gemeente. Het valt nu te bezien wat Vlaanderen in het kader van de strategische meerjarenplannen nog zal toekennen aan de gemeentes ter ondersteuning van het jeugdbeleid.

Hierbij dient toch opgemerkt te worden dat de meerderheid in de Vlaamse Regering gevormd wordt door de CD&v, de NV.a en  Sp.a. . Het zijn deze partijen die hier de beleidskeuzes maken. Groen kan enkel vanuit de oppositie dit beleid proberen te corrigeren vanuit  de eigen visie.

Met Groen Grimbergen willen we er in elk geval alles aan doen om ons gemeentelijk programme te verwezenlijken. Dit betekent dat we blijvend steun willen voor de speelpleinwerking, de begeleide woensdagnamiddagen in de wijk de Borgt, Swap, de playmobiel, de speelstraten en de samenwerking met het CC in het fenixproject. Ook de ondersteuning van de jeugdbewegingen, de sportorganisaties en andere verenigingen dient voortgezet te worden. De ondersteuning van de jeugdbewegingen inzake kamporganisatie en de veligheid der lokalen verdient ook dezelfde aandacht.

Bij dit alles staat inspraak voor Groen centraal.  Net als bij andere beleidsdomeinen kan een gemeentelijk jeugdbeleid slechts efficiënt zijn indien de jongeren zelf een stem krijgen om dit beleid vorm te geven. De georganiseerde jeugdbewegingen kunnen daarbij vrij gemakkelijk betrokken worden. Via een wijkwerking en de rol van een straathoekwerker wil Groen er alles aan doen om ook ongeorganiseerde jongeren en jonge migranten meer bij het jongerenbeleid te betrekken.

2. Over de nieuwe geluidsnormen.

De nieuwe geluidsnormen worden ingevoerd omdat blijvende gehoorschade inderdaad dreigt indien jongeren te vaak blootgesteld worden aan  teveel decibels.

Met Groen willen we de jongeren mee sensibiliseren over het belang van deze geluidsnormen.  Zulke bewustmakingsprogramma's dienen gesubsidieerd te worden.

Voor het overige zien we niet direct welke financiële nadelen deze nieuwe geluidsnormen met zich mee zullen brengen voor de organisatoren van fuiven en andere evennementen.

3. Het jeugdhuisbeleid.

Ik verwijs hiervoor uitdrukkelijk naar ons programma.  Je kan er lezen dat voor Groen een "alternatief voor de Mamoet in het dorpscentrum van Grimbergen zo snel mogelijk gerealiseerd moet worden". Groen stelt meer algemeen voor de Grimbergse jeugdhuizen te herwaarderen. In Humbeek en Beigem dienen de bestaande jeugdhuizden extra aandacht en steun te krijgen waar ze nu stiefmoederlijk behandeld worden. Ook Strombeek heeft nood aan een jeugdhuis waarbij rekening gehouden moet worden met de grootstedelijke problemen waarmee deze deelgemeente meer en meer te maken krijgt.

I. v. m de jeugdhuizenwerking is het echter niet anders dan met de rest van het jeugdbeleid. Zonder inspraak komt er niets van en jeugdhuizen hebben slechts een kans op slagen indien het initiatief tot de oprichting ervan van de jongeren zelf komt. Het is aan het beleid om de initiatieven die van onderuit groeien de nodige logistieke en, in een beginfase, ook financiële steun te verlenen.

4. De zogenaamde overlast van hangjongeren en zelf spelende kinderen.

Wat overlast is voor de ene klinkt als muziek in de oren voor de andere. Samen moeten we streven naar een aangename leefomgeving. Elementair hierbij zijn wederzijds respect en verdraagzaamheid.

Groen ziet een belangrijke rol weggelegd voor een straathoewerker voor een gerichte aanpak van buurtgebonden hinder en overlast. Zeker in een aantal probleembuurten in Strombeek dring een goede wijk- en straathoekwerking zich op.

Een straathoekwerker kan de dialoog met  zogenaamde hangjongeren aangaan en zorgen voor een beter contact met de buurtbewoners die er "last zouden van hebben", De straathoekwerker en in sommige gevallen de wijkagent zijn het best geplaatst om burenlawaai, het achterlaten van zwerfvuil  of het voor sommigen intimiderend gedrag van "hangjongeren" aan te pakken.  Eventuele Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) zijn hier niet op hun paats om dzeze vorm van "subjectieve overlast" aan te pakken.

5. Betaalbaar wonen.

 Het leven wordt met de dag duurder. Zeker de huur- en woningprijzen zijn de voorbije jaren veel sneller gestegen dan onze lonen. Als gemeente in de Vlaamse rand met een toenemende bevolking  stellen deze problemen zich nog sterker in Grimbergen dan elders in Vlaanderen. Voor jongeren die vaak werkzoekend zijn of aan het begin van hun werkloopbaan staan zijn de uitdagingen nog groter.

Om deze problemen aan te pakken pleit Groen voor een meer actieve rol van de gemeente als coördinator van huisvestingsinitiatieven in onze gemeente. Volgens Groen zijn "inbreiden" en een verhoging van het aantal bouwlagen in bepaalde zones de enige manier om de woonbehoeftes van modale gezinnen te voldoen zonder de groene zones verder in te perken en aan te tasten.

Onder het motto "stedelijke levendigheid in een landelijke omgeving" doen wij volgende voorstellen die ook jongeren de kansen bieden om in Grimbergen een betaalbare woning te vinden:

 • *Bestaande wijken omvormen en nieuwe wijken innoveren waarbij een mix van woningtypes tot stand kan komen;
 •  Generatiewonen: door kangoeroewonen kunnen verschillende generaties apart maar onder één dak samenwonen en mekaar helpen;
 •  Co-housing: elk huishouden beschikt over zijn eigen wooneenheid maar verschillende ruimtes worden gedeeld. Indien de gemeente de regelgeving aanpast lenen  hoeves die hun activiteit stopzetten zich hiervoor perfect toe;
 •  Samenwoonprojecten van jongeren stimuleren waarbij indien nodig een bemiddeling met huiseigenaars georganiseerd wordt;
 •  Bestaande verkavelingen herinrichten: in oudere verkavelingswijken kunnen bestaande viilla's omgevormd worden tot meergezinswoningen met nieuwe vormen en woonconcepten indien de regelementering dit mogelijk maakt;
 •  Vele jonge koppels huren een woning of appartement. Het is dan ook belangrijk dat de gemeente de renovatie en verbetering van de kwaliteit van huurwoningen verbetert door een slim subsidiebeleid;
 •  Jongeren hebben nood aan betaalbare woningen. Het aanbod van sociale huurwoningen en ?appartementen moet ook daarom verhogen. Grimbergen heeft momenteel slechts 2,81% sociale huurwoningen. Groen vraagt de komende 6 jaar 245 bijkomende sociale huurwoningen om het Vlaamse objectief van 9% sociale huurwoningen te halen.
 •  Betaalbaar wonen kan ook via het systeem van de "Community Land Trust (CLT). Kopen wordt ook voor jongeren betaalbaar als de koper niet langer de grond dient aan te kopen. De grond blijft in handen van de gemeente of de CLT waardoor de bouwgrond niet betaald dient te worden. In ons programma (zie bijlage) wordt dit voorstel verder toegelicht.

6. Onze voornaamste programmapunten inzake jeugd.

Hiervoor verwijs ik graag naar het hoofdstuk "jeugd" uit ons programma.Speerpunten in ons programma zijn:

 •  Inspraak van de jeugd is een noodzakelijke voorwaarde voor een gemeentelijk jeugdbeleid;
 •  In elke deelgemeente dienen specifieke accenten gelegd te worden voor een efficiën jeugdbeleid;
 •  De bestaande jeugdverenigingen, jeugdhuizen en jeugdwerking dienen optimaal gesteund te worden;
 •  Er is een dringende inhaalbeweging nodig voor de Grimbergse jeugdhuizen. Grimbergen heeft nood aan een vervanger voor de Mamoet en Strombeek heeft dringend nood aan een jeugdhuis.
 •  Meer inspanningen zijn noodzakelijk om ook niet georganiseerde jongeren te bereiken. Ook naar allochtone jongeren dienen extra inspanningen geleverd te worden;
 •  Culturele activiteiten moeten voor jongeren extra gesubsidieerd te worden;
 •  Groen vraagt een discreet contactpunt voor de specifieke noden van de jeugd waar vragen behandeld kunnen worden aangaande drugs, seks, geweld, bescherming, veiligheid, vragen om hulp en raad in administratieve kwesties.

Eddie BoelensVoorzitter Groen en lijsttrekker.