ARMOEDE AANPAKKEN, een werk van lange adem.

12 Maart 2022

ARMOEDE AANPAKKEN, een werk van lange adem.

Sinds januari 2021 heeft Groen Grimbergen 2 afgevaardigden in het Bijzonder Comité Sociale Dienst, een orgaan van het OCMW.  Dit comité, kortweg BCSD, beslist over het al dan niet toekennen van steun aan hulpvragers uit Grimbergen. Deze steun kan gaan over het leefloon, het ten laste nemen van facturen of tussenkomen bij bepaalde en noodzakelijke onkosten.  In een gesloten vergadering debatteren maandelijks 8 gemandateerden uit de verschillende partijen over het lot van Grimbergenaren die niet rondkomen.  Hugo Van Ackeleyen en Joris Robberechts doen hun uiterste best om de dossiers te beoordelen vanuit een Groene visie.

Deze Groen-visie hebben we nu neergeschreven in een ‘adviesnota’. Deze omvat onze invalshoeken voor een sociaal betrokken gemeentebestuur.

Onze krachtlijnen  

 • Groen kiest voor inclusie.  We willen geen dubbele samenleving met enerzijds mensen die meekunnen en anderzijds mensen die niet meekunnen.  Alle openbare dienstverlening moet rekening houden met de meest kwetsbare mensen, dus zien dat ook deze groepen deze dienstverlening vinden en er gebruik van kunnen maken.  Bepaalde groepen hebben minder kansen gekregen, het is de opdracht van het beleid om voor die mensen een extra inspanning te doen.
 • Niemand kiest ervoor om arm te zijn. . Meer nog, armoede is een aanslag op menselijke waardigheid en fundamenteel onrechtvaardig. Het bestrijden van armoede is in eerste instantie een politieke keuze. We veroordelen het discours van vingerwijzing en reduceren van mensen tot hun sociale economische positie. Groen vraagt de gemeente om mensen te ondersteunen zodat iedereen menswaardig kan leven.
 • Het leefloon is onvoldoende om uit armoede te geraken.  Sociale uitkeringen (werkloosheid, ziekte, handicap) blijven vaak onder de armoedegrens (60% van het mediaan inkomen in België, in 2020 ging het dan om 15.403 euro per jaar, het nationaal beschikbaar mediaan inkomen was 25.672 euro).  
 • Ook alleenstaanden en gezinnen met slechts 1 inkomen uit arbeid hebben het steeds moeilijker om rond te komen.  

Wat de gemeente concreet op dit vlak kan doen  

We formuleren een aantal adviezen, zoals:

 • Beschouw het leefloon als ‘het absolute minimum’ om mee te leven en hanteer dit bij de besluitvorming over individuele dossiers. 
 • Verbreed de doelgroep van een ‘sociale kruidenier’ (voeding en verzorgingsproducten aan haalbare prijs) van de inwoners gekend bij het OCMW, naar iedereen die hieraan nood heeft. 
 • Hanteer een objectieve berekening van het budget om menswaardig te leven, de Remi budgetstandaard ontwikkeld door CEBUD.  Remi is een onlinetool voor OCMW’s waarmee op maat van iedere cliënt een referentiebudget voor een menswaardig inkomen kan worden berekend onderbouwd door reële bedragen.
 • Maak bepaalde gemeentelijke kosten en lidgelden van verenigingen draaglijk voor kwetsbare groepen. 
 • Organiseer sociale dienstverlening in de buurt en creëer antennes van het OCMW in Strombeek en de Borcht. 
 • Bestrijd huisjesmelkerij. Wacht niet op een huurdersklacht. Stel eigenaars van slechte woningen sneller in gebreke (woonloket). 
 • Voorkom uithuiszettingen. Richt een gemeentelijke bemiddelingsdienst op . 
 • Maak prioriteit van een aanbod aan degelijke betaalbare woongelegenheden: meer sociale woningen. Maak een bindende planning op voor het bereiken van het gemeentelijk bindend sociaal objectief).  Zorg voor een opwaardering en snellere toepassing van de huursubsidie, 
 • Gebruik het eigen tewerkstellingspotentieel (de gemeente heeft 600 arbeidsplaatsen) om bepaalde doelgroepen een kans te geven. 
 • Bouw geen gemeentediensten af met tewerkstellingskansen voor kortgeschoolden 
 • Zoek art.60-werkplaatsen zoveel mogelijk bij organisaties en bedrijven die een begeleiding op de werkvloer garanderen. 
 • Ga op zoek naar nieuwe initiatieven in de gemeente en geef impulsen aan laagdrempelige activeringsmogelijkheden voor bepaalde doelgroepen.
 • Richt je niet alleen op voltijdse tewerkstelling als OCMW, ook al is dat de snelste weg voor mensen om sneller terug te kunnen vallen op een werkeloosheidsuitkering ipv leefloon. Deze weg is niet voor iedereen haalbaar.  Moedig deeltijdse arbeid voor alleenstaande vaders en moeders aan door deze arbeid financieel voordelig te maken. 
 • Wijzig de voorwaarde van 6 sollicitatiebewijzen in het volgen van een realistisch stappenplan naar werk. Bevorder een kwalitatieve, duurzame aanpak in plaats van een kwantitatieve controle.  
 • Versterk het potentieel en de deskundigheid van de tewerkstellingscel van het OCMW
 • Zet zelf als gemeente in op jobs die de toegang tot de arbeidsmarkt laagdrempeliger maken, zoals voor kortgeschoolden. Zowel in je eigen gemeentediensten als ook in de diensten bij partners/uitvoerders. 
 • Garandeer basisbereikbaarheid; ga hiervoor in gesprek met De Lijn.
 • Verhoog het aanbod aan opvang in crèches tot 2,5 jaar en meer bepaald Inkomens Gerelateerde-plaatsen (IKG), liefst in de nabijheid van een school.
 • Inventariseer en organiseer naschoolse huiswerkbegeleiding 
 • Ondersteun scholen in hun beleid tegen ongekwalificeerde uitval. Versterk het aanbod aan bijscholing en tweedekansonderwijs voor werkzoekenden zonder diploma;
 • Organiseer en stimuleer collectieve studeeromgevingen voor jongeren
 • Promoot deelinitiatieven voor deelauto’s, fietsbieb, gereedschapsbibliotheek
 • Voorzie ruimte voor volkstuintjes
 • Maak een buurthuis in Strombeek met voldoende personele ondersteuning 

 

De volledige nota kan je aanvragen via [email protected]

Groen Grimbergen.