Bezwaarschrift bij de plannen rond 'Vlaams strategisch gebied rond Brussel" VSGB

11 Juni 2011

Betreft:  opmerkingen Groen!-Grimbergen op openbaar onderzoek ontwerp RUP voor het VSGBMevrouwen,

Mijne Heren,

Gelieve hierbij de opmerkingen van Groen!-Grimbergen te vinden  naar aanleiding van het openbaar onderzoek
dat loopt van 15 februari 2011 tot 14 april 2011.


Heizelparking C (cluster C 2, deelgebied 60 c)

Groen!-Grimbergen heeft de volgende opmerkingen bij de invulling van het
heizelplateau? parking C.

Het is zeer de vraag of er extra behoefte is aan 50.000 m²
extra kantoorruimte. Ter hoogte van de luchthaven langs de RO blijft een groot
deel van de gecreëerde kantoorruimte immers onbenut. 

Groen!  adviseert
voorts de westelijke straatgevel van "Treft" als volwaardige woonzone te
bestemmen zoals de overzijde van dezelfde straat en niet op te nemen binnen de
zone van parking C. Het gevaar bestaat immers dat het woonkarakter door
"overvloeien" van de geplande activiteiten op de parking C zou worden
aangetast.

Groen!-Grimbergen dringt erop aan de bewoners van Strombeek
en in de eerste plaats deze van "Treft" van nabij te betrekken bij de planning
rond parking C, gelet op de impact hiervan op Strombeek ? Bever.

Potaarde Strombeek ? Bever (cluster 2, deelgebied 61 W 20)

Groen!-Grimbergen steunt ten volle het voorstel zoals uitgewerkt in het
ontwerp-RUP.

De creatie van 2,5 ha park is nodig omwille van het
natuurbehoud en om een nog sterkere verstedelijking van Strombeek-Bever tegen
te gaan. Het aantal voorziene woningen dient

 

 

beperkt te worden. Groen! 
suggereert de gemeente voor de invulling van het gebied initiatief te
nemen zodat bij de realisering van het project alle eigenaars en buurtbewoners
kunnen betrokken worden.
Een gedeelte van de voorziene woningen kan gerealiseerd worden binnen de
sociale huursector om zo het bindend sociaal objectief opgelegd door het Gewest
en de Provincie te kunnen invullen.

Spaanse Linde
(Grimbergen (cluster 2, deelgebied 74)

Groen!-Grimbergen steunt het voorstel zoals uitgewerkt in
het ontwerp-RUP. Het biedt Grimbergen de kans om het percentage bebost areaal
in onze gemeente te verhogen. Het % bebost areaal ligt in Grimbergen immers
onder het sowieso reeds lage Vlaamse gemiddelde.

Het uplace project.

Het Vlaamse plan voorziet onder het viaduct van Vilvoorde
ruimte voor privé-ontwikkelaar Uplace, die hier een 'beleveniscomplex' van meer
dan 200.000 m² wil bouwen. Dit zou o.a. een shoppingcenter van 60.000 m²
bevatten, een kantoortoren van 40.000 m² en één of meer hotels.

Groen!-Grimbergen verzet zich tegen het shopping
center.

Vilvoorde werd de voorbije jaren een aangename stad om te
winkelen. De middenstand herleeft, vele winkelketens openden er de voorbije
jaren een filiaal en de lokale markt trekt op woensdag en zaterdag volk uit de
ruime omgeving,

Het geplande shopping center zal deze nieuwe dynamiek
fnuiken.

Uplace wil ons doen geloven dat de mensen die naar het
nieuwe shopping center  gaan gebruik
zullen maken van het te creëren Gen-netwerk, De praktijk toont dat shopping
centers zoals deze van Wijnegem, Westland of waar ook vooral via de auto
bezocht worden. Uplace zal dus voor een enorme extra verkeersstroom zorgen. De
ontwerpers voorzien, ondanks  de  verwachte toestroom via het Gen-netwerk
overigens  5,374 parkeerplaaatsen!

Groen!-Grimbergen twijfelt over de opportuniteit van de
extra-kantoorruimte.

 Een grondige
evaluatie van de aanwending van de huidige beschikbare kantoorruimte dringt
zich op alvorens bijkomende ruimte te scheppen.

 

De verkeersdrukte in het VSGB.

Het RUP voor het VSGB zou er alles moeten aan doen om  nieuwe verkeersstromen te beperken. De
gemeenten in de rand rond Brussel en langs de Ro leiden nu reeds enorm van
geluidshinder en fijne stofuitstoot ten gevolge van de enorme verkeersstromen.
Er moet alles aan gedaan om deze te beperken. Voor elk nieuw project moet
getoetst worden welke de effecten zullen zijn op het verkeer.

 

Overleg tussen Brussel en het Vlaams gewest zijn
noodzakelijk voor een realistisch RUP,

In het RUP voor het VSGB wordt geen rekening gehouden met
de Brusselse plannen, Ook daar is sprake van nieuwe winkelcentra, Brussel-
eigenaar van parking C- zou daar, naast een congrescentrum een shoppingcentrum
willen vestigen, Daarnaast wordt eveneens gedacht aan een shopping centrum aan
de zogenaamde Godinsite ter hoogte van de Van Praetbrug.

Deze plannen die op ongecoördineerde wijze naast mekaar
bestaan zijn er het levend bewijs van dat meer overleg en een gezamenlijke
planning met het Brussels gewest noodzakelijk zijn opdat de plannen met het
VSGB het welzijn van Brusselaars en de bewoners van de rand ten goede zouden
komen,

De momenteel voorliggende Brusselse en Vlaamse plannen
zullen volgens het MER zoveel bijkomend verkeer genereren dat de bestaande
wegeninfrastructuur dit onmogelijk kan slikken. Ook een bredere Ring is geen
oplossing. Door de enorme hoeveelheid extra verkeer voor deze projecten zullen
de files alleen maar langer worden.. Bovendien zijn verschillende projecten nog
niet eens in die berekeningen opgenomen.

De overlast door sluikverkeer op het lokale wegennet in de
omliggende gemeenten (Grimbergen, Machelen, Diegem, Vilvoorde, Zaventem, ?) zal
ondraaglijk worden. De bestaande files op de toegangswegen dreigen nog langer
te worden en nog langer te duren, tot na de spitsuren en zelfs in het weekend.

In tegenstelling tot wat de Vlaamse overheid al langer wil
doen geloven, is een verbreding van de R0 helemaal geen oplossing voor het
fileleed en voor de verkeersoverlast op lokale en/of secundaire wegen.

Integendeel, meer wegen trekken meer verkeer aan. Nieuwe
rijstroken zorgen voor meer auto's, niet alleen op de R0, maar ook op de wegen
die aansluiten op de R0, tot in de dorpskernen. Dat schrijft de Vlaamse
administratie zelf in haar MER.

De enige oplossing is een overlegd en doordacht ruimtelijk
beleid in Brussel en de Rand, waarbij nieuwe ontwikkelingen in beide gewesten
op elkaar worden afgestemd en worden ingeplant op plaatsen die goed bereikbaar
zijn met het openbaar vervoer en de fiets.

Dat vereist ook een versnelde uitbouw van het gewestelijk
expresnet (GEN) en het GEN voor fietsers. Zo kan het gebruik van de auto
verminderen en kan echt ingezet worden op openbaar vervoer en zachte
mobiliteit.

Hoogachtend,

Eddie Boelens

Voorzitter Groen!-Grimbergen