De concessie voor werken inzake de bouw van een ondergrondse parking

04 Juni 2023

De concessie voor werken inzake de bouw van een ondergrondse parking

De concessie voor werken inzake de bouw van een ondergrondse parking in Strombeek-Bever: 6 miljoen EUR, heel veel geld voor 144 ondergrondse parkeerplaatsen en extra wateroverlast?  Het gemeentebestuur keurde op de gemeenteraad van 25 mei 2023 de concessie voor werken inzake de bouw van een ondergrondse parking in Strombeek-bever goed. Groen onthield zich bij de stemming omdat er geen bevredigend antwoord kwam op de bedenkingen die bezorgde buurtbewoners samen met Groen sinds het openbaar onderzoek formuleren. 

Voor de buurtbewoners blijft de  vrees voor meer wateroverlast aan het Gemeenteplein.

Sinds de aanleg van het bufferbekken staan kelders en straten bij elke hevige regenbui onder water. Groen diende hieromtrent dan ook een bezwaarschrift in bij de omgevingsvergunningaanvraag voor de ondergrondse parking. 

Eddie Boelens, fractieleider Groen: “Buurtbewoners blijven zich immers grote zorgen maken over het impact dat het project voor de ondergrondse parking zal hebben op de waterhuishouding van de onmiddellijke omgeving, concreet voor de gebouwen gelegen op het Gemeenteplein. “

Katrien Le Roy, groen fractielid: “Op het college van 5/12/22 verleende het college zichzelf de nodige omgevingsvergunning.  In de weerlegging van het bezwaar betreffende de risico’s op extra wateroverlast lezen we volgende verwijzing naar het advies van de Provincie Vlaams-Brabant, dienst waterlopen: “‘Volgens de watertoetskaart van Vlaanderen is het projectgebied niet in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied gelegen. In werkelijkheid is dit niet zo en komt het rioleringsstelsel er geregeld onder druk met heel wat wateroverlast tot gevolg. Bijkomend bevinden zich overstromingsgevoelige gebieden zowel opwaarts als afwaarts van deze projectzone.” De vrees dat voorliggend project een impact kan hebben op de grondwaterstroming is aldus terecht. De dienst waterlopen gaf op 29 september dan ook een negatief advies. Naar aanleiding van dit advies werd dan in samenspraak met de provincie op 11 oktober 2022 (dus nog geen twee weken later) enkele aanpassingen doorgevoerd, die nodig waren om de aanvraag in regel te brengen met de voorwaarden van de dienst waterlopen. Op basis van de aangepaste dossierstukken, bracht de provincie – Dienst waterlopen op 30 november 2022, voorwaardelijk gunstig advies uit over de aanvraag.

Dit stelt ons geenszins gerust, integendeel.Tot nog toe kregen we geen garanties dat er geen problemen zullen opduiken in de omgeving tijdens zowel de bouwfase, waar enorme hoeveelheden grondwater zullen worden bemaald, als achteraf bij hevige regenval. “

Het evenwicht in de gunningscriteria is volledig zoek. 

Katrien Le Roy: “Groen Grimbergen wijst ook op het onevenwicht van het gewicht dat aan de gunningscriteria toegekend werd.  Zo krijgt het financieel luik van de gunning 60 van de 100 punten. Van deze 60 punten zijn er 52 weggelegd voor het voor de gemeente financieel meest interessantste voorstel Ter vergelijking: de exploitatie met onder andere de kwaliteit van de dienstverlening omvat 17 punten, het duurzaamheidsaspect waaronder het hergebruik van bemalingswater slechts 3 punten. 

Voorts lezen we in de concessie dat “het bemalingswater indien mogelijk moet worden gerecupereerd”. Binnen de huidige context van droogte en waterproblematieken is het onbegrijpelijk hoe verwaarloosbaar de aandacht is die het bestuur aan dit aspect besteedt.  

Is deze investering van 6 miljoen EUR voor 144 parkeerplaatsen verantwoord? 

Tenslotte maakt Groen zich bij het bekijken van het volledige plaatje nog de volgende bedenking.

Nieuwe moderne technieken zouden de waterdichtheid van de kuip garanderen. Het kostenplaatje wordt hierdoor aanzienlijk,  meer dan 6 miljoen EUR voor een parking van 144 plaatsen, wat neerkomt op 45.000 euro per plaats.

Dirk Bauweleers, voorzitter Groen rimbergen: “Het aandeel plaatsen in de ondergrondse parking tov totaal aantal parkeerplaatsen in Strombeek is 144/ 3121, 1130 betalend (Centrum, Mutsaert, Treft) + 1993 blauwe zone. Althans dit is toch wat de cijfers in het mobiliteitsplan ons leren. Die 144 plaatsen komen dus overeen met net geen 5% van het totale aantal parkeerplaatsen. De investering voor deze 144 plaatsen wordt geraamd op 6 miljoen euro, een investering die wordt gefinancierd met betalend parkeren in Strombeek en een deel van Grimbergen. 

Die 144 plaatsen ondergronds is dus veel, gezien er hierdoor bovengronds een mooi autovrij plein in de plaats komt en ook het Sint Amandsplein terug in haar oorspronkelijke functie wordt hersteld. Maar tegelijk is dit ook heel weinig in verhouding tot de investering en de financiering ervan. Gezien de modal shift en de intentie van het gemeentebestuur om meer in te zetten op autodelen en randparkings, ook in Strombeek met bv. de plannen voor een randparking aan het einde van de Villegasstraat, kan men zich uiteindelijk de vraag stellen of de keuze voor deze parking in dit tijdsgewricht wel opportuun is. “

Katrien Le Roy , lid van de Groen fractie 0494457412

Eddie Boelens , fractieleider Groen 0470747424

Dirk Bauweleers, voorzitter Groen Grimbergen 0477380805