DE MILIEUVERGUNNING IN HET DOSSIER PARKING C

09 Februari 2017

DE MILIEUVERGUNNING IN HET DOSSIER PARKING C

Groen Grimbergen geeft ongunstig advies, maar staat alleen in het college! Het openbaar onderzoek voor de milieuvergunning liep van 16 december 2016 tot en met 14 januari 2017, waarbij 376 individuele bezwaren en 10 petitielijsten ondertekend door respectievelijk 3 personen, 3 x 4 personen, 5 personen, 6 personen, 10 personen, 24 personen, 51 personen en 119 personen werden ingediend. De bezwaren zijn van diverse aard en zeer ernstig te nemen: mobiliteit, verkeersdrukte, impact op de omgeving, parkeerproblemen, gebrek aan openbaar vervoer, luchtverontreiniging, geluidsoverlast, stofhinder, lichtvervuiling, water en grondwater, bodemverontreiniging, broeikaseffecten, veiligheid, schaduwhinder, ?

De milieuvergunning voor de bouw van het Ghelamcoproject op Parking C wordt behandeld door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant. Er worden vooraf verschillende adviezen uitgebracht onder meer door het schepencollege van Grimbergen.

Dat schepencollege van Grimbergen heeft op 6 februari 2017 echter geoordeeld, met uitzondering van schepen van leefmilieu Eddie Boelens, enkel te wijzen op een aantal bezorgdheden zonder een eenduidig advies te geven.

Groen schepen Eddie Boelens heeft bij de stemming betreffende dit punt, namelijk het uitbrengen van een advies dat de bezorgdheden van het college van burgemeester en schepenen weergeeft, tegen het voorstel gestemd en uitdrukkelijk gekozen om het advies als "ongunstig" te bestempelen. Dit is ook in de verslaggeving van het college opgenomen.

Aangezien het schepencollege geen concreet advies uitbrengt, stelt er zich in elk geval een probleem als de gemeente in een latere fase in beroep wil gaan. Als de deputatie van de provincie nu beslist om de milieuvergunning toe te kennen, kan de gemeente Grimbergen niet meer in beroep gaan. Had het college een ongunstig advies gegeven, kon dat wel.