De rode draad van 4 jaar besturen in Grimbergen: een aankondigingspolitiek vol mooie plannen maar de uitvoering blijft uit. Voor het eerst in elf jaar stijgt wel de schuldenlast.

16 December 2022

De rode draad van 4 jaar besturen in Grimbergen:  een aankondigingspolitiek vol mooie plannen maar de uitvoering blijft uit. Voor het eerst in elf jaar stijgt wel de schuldenlast.

"De meerderheid heeft vier jaar weinig tot niks gerealiseerd"

De rode draad van 4 jaar besturen in Grimbergen:  een aankondigingspolitiek vol mooie plannen maar de uitvoering blijft uit. Voor het eerst in elf jaar stijgt wel de schuldenlast.  

Uiteraard is de aanpassing van het meerjarenplan van de gemeente in evenwicht, zoals de meerderheid zelf aangeeft in haar persbericht, maar dat geldt voor iedere gemeente, want ze kunnen niet anders gezien de regelgeving. Het punt is niet dat deze begroting in evenwicht is, dat is altijd het geval, het punt is dat voor het eerst in 11 jaar de Grimbergse schuldenlast stijgt. Een volgende generatie Grimbergenaren zal dus deze rekening moeten betalen. 

 

En dat terwijl in het verleden wèl een aantal grote projecten werden gerealiseerd, in tegenstelling tot wat er nu op de planning staat. 

Eddie Boelens, fractieleider Groen: “Gedurende de legislatuur 2012-2018 werd de sinds januari 2011 ingezette schuldafbouw, ondanks belangrijke investeringen, voortgezet met als gevolg dat de schulden daalden van afgerond 47 miljoen EUR tot 34,9 miljoen EUR. Dit is 25,68%.

Met Burgemeester Laeremans stijgt de Grimbergse schuldenlast voor het eerst in 11 jaar. Er komt dit jaar 1.000.000 EUR bij ondanks het uitblijven van nieuwe echt grote investeringsprojecten.”

Het beleid laat zich dan ook samenvatten als vier jaar aankondigingsbeleid: vier jaar van ambitieuze plannen maken zonder enige concrete uitwerking en uitvoering van die plannen. 

De voorgestelde inversteringsperspectieven zijn vooralsnog enkel perspectieven. De meerderheid heeft vier jaar weinig tot niks gerealiseerd; behalve dan het verkwisten van geld aan onderzoeken, consultancy, plannen en procedures voor projecten, die gepland en weer afgevoerd werden. 

De zogezegde betere spreiding van de investeringsprojecten, die wordt vernoemd in het persbericht van de meerderheid, vinden we na vier jaar aankondigingspolitiek dan ook niet correct. Een betere spreiding zou immers een deftige realisatiegraad betekenen gespreid over zes jaar, en niet, zoals deze coalitie doet, vier jaar niets doen en dan veel minder doen in de twee resterende jaren. We juichen uiteraard toe dat de gemeente eindelijk werk maakt van de fietspaden, maar ze hadden er al lang kunnen liggen. Het is hallucinant dat schepen van Mobiliteit Roosen (N-VA) reeds vier jaar aan zijn mobiliteitsplan werkt en nog steeds niets heeft opgeleverd. En dat terwijl Grimbergen kreunt onder het sluipverkeer en de slechtst scorende gemeente van Vlaanderen is wat betreft fietspaden en fietsinfrastructuur.  Na eerdere beloftes om met een plan voor de dag te komen is de oplevering van het mobiliteitsplan nu aangekondigd voor maart 2023, na vier jaar en drie maanden besturen. Andere voorbeelden zijn: 

  • nieuwe jeugdlokalen aan de Charleroyhoeve komen er ten vroegste tegen 2025;
  • ook voor de bibliotheek van de toekomst is het wachten tot 2025 en over de locatie blijft de onduidelijkheid;
  • de politiepost Strombeek komt er evenmin voor 2024;
  • ook voor een globaal parkeerbeleid is het wachten tot 2025;
  • de budgetten voor de veelbelovende zijvleugel van het gemeentehuis schuiven eveneens naar 2024 en 25.
  • ook het veelbelovende nieuwe Strombeekse gemeenteplein komt er niet voor 2025… 

Enkele projecten worden ook definitief geschrapt uit het meerjarenplan:

  • sporthal van de toekomst
  • nieuwe feestzaal

Linda De Pree, Groen fractielid: “Dit is inderdaad de balans van 4 jaar bestuur : vier jaar aankondigingspolitiek met veel ambitieuze plannen waarvan bij de uitvoering niets in huis kwam. Ook in de vierde aanpassing van het meerjarenplan worden investeringen geschrapt of naar de toekomst verschoven.“

Naast uitstel of afstel merken we verder ook weinig inhoudelijke veranderingen. Met andere woorden : de nieuwe meerderheid (Open VLD eruit CD&v erin) is misschien nieuw naar samenstelling, maar staat niet voor een nieuw beleid. Prijsverhogingen voor vuilniszakken, de extra belastingen voor opmaak en afgifte van administratieve documenten en de tariefverhogingen voor voor-en naschoolse opvang en de verminderde subsidies voor kinderdagverblijven blijven vanuit de gemeente. Met de CD&v in de meerderheid moeten we nu vaststellen dat de dienst huishoudelijke hulp zelfs volledig afgebouwd wordt. En echte veranderingen van het sociale beleid of voor de kinderopvang zien we ook niet. Spijtig. 

Isabel Gaisbauer, Groen fractie: “De  nieuwe meerderheid met CD&v doet ook weinig moeite om een warmer sociaal beleid te realiseren. Of de begroting voor de individuele hulpverlening door het OCMW voldoende zal zijn is nog maar de vraag gezien de verwachte stijging van aanvragen voor leefloon of extra steun. De extra middelen, die er wel zijn, komen er door vastgelegde mechanismen van buiten de gemeente of extra budgetten vanuit Federaal of Vlaams niveau. Voor het voeren van een eigen beleid is er weinig ruimte. In januari van dit jaar betreurde de CD&v nog dat er geen nieuwe klanten meer aangenomen werden voor de dienst huishoudelijke hulp. Met de CD&v in de meerderheid moeten we nu vaststellen dat de dienst huishoudelijke hulp zelfs volledig afgebouwd wordt. Ook de eerdere sterke prijsverhoging van de voor- en naschoolse opvang blijft, net zoals de aftopping van subsidies vanuit de gemeente voor opvang van baby’s en peuters. Ook blijven de extra maatschappelijk werksters op het OCMW uit.”


Contact : 

Eddie Boelens
Fractieleider Groen Grimbergen
0470/74 74 24

Credit Photo : <a href="https://www.freepik.com/free-photo/cardboard-box-inside-view_885359.htm#query=lege%20doos&position=48&from_view=search&track=ais">Image by kstudio</a> on Freepik