Legt de Raad van State een bommetje onder de verkaveling van Beigemveld door Matexi?

09 April 2020

Legt de Raad van State een bommetje onder de verkaveling van Beigemveld door Matexi?

Op basis van een klacht van een aantal buurtbewoners heeft de  Auditeur van de Raad van State (RvS) enkele maanden geleden voorgesteld het zogenaamde “principieel akkoord” (PRIAK) ten gunste van Matexi voor de verkaveling van Beigemveld nietig te verklaren. Een gevolg hiervan is dat de auditeur nu ook de nietigverklaring van de zaak van de wegenis voorstelt.

Wat voorafging…

Beigemveld is een woonuitbreidingsgebied gelegen ten noorden van de Kruipstraat in Grimbergen. Het gebied is grotendeels in handen van projectontwikkelaar en bouwgroep Matexi. Dat dit reeds volledig met bebouwing ingesloten gebied ooit zou aangesneden worden voor wonen, staat buiten kijf.

Tijdens de vorige bestuursperiode gaf Groen akkoord om dit woonuitbreidingsgebied te verkavelen op voorwaarde dat vijf andere woonuitbreidingsgebieden, goed voor 42,7Ha, via een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) definitief omgezet zouden worden in open ruimte. Dankzij deze deal realiseerde Grimbergen een gedeeltelijke “betonstop” door dit RUP effectief goed te keuren. 

Er was nog een tweede voorwaarde. In alle discussies op het Schepencollege benadrukte Groen de noodzaak dat het gemeentebestuur de regie in handen houdt voor deze grootste verkaveling van de voorbije decennia. Groen verzette zich resoluut tegen de vraag van Matexi om een “principieel Akkoord” (PRIAK) te krijgen om de regie voor de ontwikkeling van dit gebied in eigen handen te krijgen. 

Consequent stemde Groen op de gemeenteraad van 24 juni 2016 tegen het PRIAK. Er waren 14 stemmen voor (VLD en CD&V) , 14 tegen (GROEN, N-VA en Vernieuwing) en 2 onthoudingen (Sp.a). Een staking van stemmen met als gemeenteraadsbesluit: ‘het voorstel te verwerpen om voorwaardelijk principieel akkoord (PRIAK) te gaan met de ontwikkeling van woonuitbreidingsgebied WUG-GRI-3 Beigemveld’. 

Juridische spielerei 

Maar dat was buiten de juridische spitsvondigheid van de twee grootste partijen van het provinciebestuur (lees CD&V + VLD), gerekend. Strikt genomen bevat de formulering door het Grimbergse gemeentebestuur immers geen ‘negatief advies’ tegen het PRIAK. Nochtans waren de tegenstemmers duidelijk voor zulk negatief advies, maar in de verwoording staat dat niet uitdrukkelijk. De deputatie besloot dan maar dat het PRIAK bij gebrek aan negatief advies goedgekeurd kon worden. Van een juridische truc gesproken!

De auditeur van de Raad van State is het nu duidelijk niet eens met deze juridische spitsvondigheid van de deputatie. Het Schepencollege heeft hiervan nota genomen. De kans is daardoor reëel dat het PRIAK definitief nietig verklaard wordt waardoor het mede daarop gebaseerde besluit over de wegenis in de verkaveling op drijfzand gebouwd zou zijn.

Komt boontje zo om zijn loontje? 

Groen hoopt alleszins dat het advies van de auditeur op termijn een einde maakt aan het PRIAK. Hierdoor zou de regie voor de ontwikkeling van dit gebied uiteindelijk toch in handen van de gemeente komen. 

Zodoende kan de gemeente voldoende druk uitoefenen op Matexi om werk te maken van een duurzame verkaveling met een beperking van de collectieve CO2-uitstoot, met de optimale voorziening van hernieuwbare energie, een maximale beperking van de verharding en optimale aanwending van het hemelwater. Voorts kan de gemeente in dialoog met de projectontwikkelaar aandringen op de realisatie van een bindend sociaal objectief en voldoende woningen voor Grimbergenaren die het economisch minder breed hebben. Ook nieuwe woonvormen zoals co-housing en kangoeroewonen zouden kansen krijgen. De creatie van meer openbare groene ruimte dan voorzien wordt eveneens mogelijk. Ook de eventuele noodzaak van een kinderkribbe zou onderzocht kunnen worden. 

We herinneren er graag aan dat in het besluit over de wegenis voor Beigemveld ook besloten werd een werkgroep met drie buurtbewoners, een mobiliteitsexpert en één vertegenwoordiger van elke fractie van de gemeenteraad op te richten ter bespreking van flankerende ontsluitingsmaatregelen. Na de verkiezingen van oktober 2018 stierf deze werkgroep een stille dood. Hoog tijd om die nieuw leven in te blazen.