Dure rioleringswerken, nieuwe bufferbekkens en toch overstromingen… Waarom?

26 September 2021

Dure rioleringswerken, nieuwe bufferbekkens en toch overstromingen… Waarom?

Overvloedige regenval van 15 juli zorgde op vele plaatsen in Grimbergen voor de nodige miserie. Bij vele mensen rezen  daarbij  grote vragen toen bleek dat de watersnood op plaatsen waar AQUAFIN intussen een dubbel rioleringsstelsel aanlegde net érger was dan ooit tevoren.

Sommige bewoners hadden nu voor de allereerste keer last van een ondergelopen kelder. Dat kelders en garages aan het Strombeekse Gemeenteplein ook bij minder zware regenval zesmaal blank stonden dit jaar, doet velen met een bedenkelijke blik kijken naar het bufferbekken dat er recent aangelegd werd. 

In de omgeving van de ’s Gravenmolen was er veel onbegrip omdat het hoger gelegen bufferbekken aan het Nekkerbos de zoveelste overstroming toch niet kon voorkomen.

Om dezelfde ellende in de toekomst te voorkomen vroeg Groen daarom op de gemeenteraad van augustus aan het Gemeentebestuur tekst en uitleg over wat misliep. 

We kregen een boeiend gesprek en de burgemeester gaf een pak informatie waaruit een grote bezorgdheid blijkt voor de voorbije ramp en de wil om dit in de toekomst te vermijden. 

Met Groen trekken we de volgende lessen:

  • Over de in Strombeek uitgevoerde werken werden nogal wat wilde verhalen definitief weerlegd. De bestaande oude riolering die voordien diende voor afvoer van zowel vuil water (DWA) als regenwater bleef liggen op dezelfde diepte. Idealiter dient die nog enkel om rioolwater af te voeren alhoewel bij rijhuizen ook regenwater van de achterliggende daken er in de meeste gevallen in geloosd zal worden;
  • RIOPACT heeft op onaanvaardbare wijze getreuzeld met de uit te voeren werken om het regenwater aan te sluiten op de nieuwe regenwaterbuizen. RIOPACT, waarmee de gemeente een contract aanging voor de opvolging van de uitgevoerde rioleringswerken naar de betrokken bevolking toe, was nalatig bij de opvolging van de huisbezoeken die plaats hadden in de loop van 2018. Contracten voor het plaatsen van standpijpen en de aanpassing van dakgoten om minstens het regenwater van de daken aan de voorgevel naar de nieuwe RegenWater Aansluiting oftewel RWA-buizen te loodsen werden niet uitgevoerd. De gemeente heeft RIOPACT intussen tot actie aangemaand. Pas vanaf begin september 2021 - 3 jaar na de huisbezoeken! - wordt werk gemaakt van de noodzakelijke werken. Mogelijks is het totaal onderbenutten van de nieuwe RWA-buizen een gedeeltelijke verklaring van de wateroverlast van 15 juli. 
  • Op basis van een schrijven van RIOPACT aan alle eigenaars in de Strombeekse straten waar rioleringswerken uitgevoerd werden, vroegen slechts 5 van de honderden betrokkenen in de loop van 2018 een aangepaste aansluiting van het eigen rioolwater op het nieuwe rioleringsstelsel aan. Was het omwille van een onduidelijke communicatie? Speelde er in sommige gevallen een taalprobleem? Of besloten velen omwille van de soms hoge verwachte kosten (voor eigen rekening) en de onzekerheid van de goede gevolgen ervan de kat uit de boom te kijken? Bij navraag in de eigen buurt bleek in elk geval dat nogal wat mensen hoopten dat de nieuwe grotere buizen voor de regenwaterafvoer en de nieuwe bufferbekkens ter hoogte van de A12 en aan het Gemeenteplein toekomstige miserie zouden vermijden. In elk geval stuurde de gemeente RIOPACT een aangetekend schrijven met de vraag de mensen opnieuw te informeren over de uit te voeren werken op het privédomein;
  • Op onze vraag of burgers die de door RIOPACT voorgestelde werken om de DWA aansluitingen (vuil water) aan te passen uitvoeren de garantie kunnen krijgen dat de uitgevoerde werken ook doeltreffend zullen zijn, benadrukte de burgemeester dat de gemeente hier geen betrokken partij is. Het is de burger die bij RIOPACT en de uitvoerder van de werken zal moeten toetsen of er garanties mogelijk zijn van de doeltreffendheid van de ingrepen.
  • Groen stelde aan het gemeentebestuur ook voor om een systeem van voorfinanciering via renteloze leningen met een looptijd van 7 jaar te voorzien voor wie de vereiste aanpassingswerken niet zelf contant kan financieren. We betreuren dat het gemeentebestuur hier niet wenst op in te gaan met de dooddoener dat dit “geen kerntaak is van een openbaar bestuur”.
  • AQUAFIN benadrukt dat de uitgevoerde rioleringswerken en de aanleg van het bufferbekken conform de contracten en afspraken werden uitgevoerd op het openbaar domein. Het gemeentebestuur besliste echter op basis van de ramp van 15 juli en de vele incidenten op het Gemeenteplein door de ingenieur die verantwoordelijk was voor het ontwerp fase 1 van de rioleringswerken een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren om dit te staven;
  • Het gebruik van het bufferbekken aan de Nekkerweide gebeurt op basis van een manuele controle en valt onder de bevoegdheid van de provincie. Omwille van het gebrekkig functioneren van het bekken op 15 juli wordt werk gemaakt van een betere coördinatie met de provincie; 
  • De Wolvertemsesteenweg ter hoogte van de Thermae was overstroomd omdat de rioleringswerken daar nog niet voltooid waren. Deze worden samen met de voltooiing van het bufferbekken afgerond in september/oktober van dit jaar. Vanaf dan zouden er zich op deze locatie geen problemen meer mogen voordoen;
  • Uit de antwoorden op onze vragen op de gemeenteraad blijkt een oprechte bezorgdheid bij het gemeentebestuur. Met de vaste wil om de voorbije waterellende in de toekomst te voorkomen of in elk geval beter voorbereid te zijn wordt in samenwerking met alle betrokkenen van de gemeentelijke dienst Ruimte werk gemaakt van een bijzonder nood- en interventieplan. De gebieden waar wateroverlast kan optreden zullen in kaart gebracht worden. Ze zullen qua bewoning, verharding en aanwezige natuur grondig onderzocht worden. Na een risico-analyse zullen de risico’s in kaart gebracht worden en met de diensten gedeeld te worden. Met Groen steunen we dit lovenswaardig en noodzakelijk initiatief.

 

Foto: rechten voorbehouden