Eurostadion

21 Januari 2017

Eurostadion

Groen Grimbergen heeft zowel een bezwaarschrift ingediend tegen de milieuvergunning als tegen de bouwvergunning van het Eurostadion met daarbij een Innovatiecampus, een ondergrondse parking met 10.000 plaatsen en een Paviljoen. De bouw en de uitbating van dit megaproject zijn te groot en te dominant voor de omgeving en zijn bewoners. Het zal een blijvende en  onomkeerbare negatieve invloed hebben voor deze en volgende generaties inwoners van Grimbergen. BouwvoorschriftenVolgens het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) moet de kantoor-oppervlakte beperkt blijven tot 20.000 m², en de vloeroppervlakte van de recreatieactiviteiten tot 50.000 m²; de bouwheer dient echter een bouwaanvraag in voor 735.479 m² (géén rekening gehouden met de parkings), of meer dan 10 maal wat expliciet is toegestaan! De toewijzing van diverse oppervlakten aan de verschillende functies is betwistbaar: wat bedoelt men juist met horeca, toeristische logies (600 kamers), bedrijven, diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene en verharde ruimte, socio-culturele inrichtingen, recreatieve voorzieningen,  bestemmings-ongevoelige voorzieningen (sic)?

Hoogte en inpasbaarheid van de gebouwen

De hoogte van het stadion bedraagt ongeveer 60 m, maar het hoogteverschil tegenover de Romeinsesteenweg bedraagt 70 m; de hoogte van de campus bedraagt 34 m maar ligt 45 m boven het straatniveau van Treft. De rand van beide gebouwen worden ingeplant op ongeveer 80 m van woonwijken in Strombeek, Laken en Wemmel. Door het stadion intensief te gebruiken voor voetbal (RSC Anderlecht en de Rode Duivels) en popconcerten zal er lawaai- en lichthinder zijn voor de buurtbewoners.

Mobiliteit

Door de realisatie van dit project met alle nieuwe activiteiten zal er een enorme verkeerstoename zijn, in een reeds meer dan verzadigde verkeerssituatie: nergens staat het verkeer meer stil dan ter hoogte van Parking C. De bereikbaarheid is nu al problematisch. De meeste bezoekers zullen aantoonbaar met de auto komen. Er ontbreekt een geïntegreerd duurzaam mobiliteitsplan. De voorstellen inzake het openbaar vervoer bevinden zich in niet afgeronde onderzoeksfasen (milieu effecten rapport, onteigeningen, vergunningen, aanbestedingen, enz.). Zelfs de 1.000 parkeerplaatsen onder het stadion en de 10.000 onder de campus zullen niet volstaan voor alle werknemers in het stadion en in de campus, de bezoekers aan alle beurzen op de Heizel en de toeschouwers voor een voetbalmatch of popconcert. De optimalisatie van de Ring 0, waarvan de werken ten vroegste in 2019 zouden starten, is nog niet vergund, er zijn geen toegekende budgetten hiervoor, er zijn geen bestekken opgemaakt, noch uiteraard aanbestedingen gebeurd.

Conclusie

De tijdsdruk om tegen 2020 een stadion te realiseren, gaat voorbij aan de negatieve effecten op de mobiliteit en leefkwaliteit van de omgeving; het project zal aanzienlijk meer autoverkeer en files teweegbrengen en zo structureel bijdragen tot een belangrijke toename van uitstoot van fijnstof, ultrafijnstof en broeikasgassen. Wat blijft er over van alle mooie intenties om de uitstoot juist te verminderen volgens het Grimbergse en Vlaamse Klimaatplan en het Klimaatakkoord van Parijs?