Grimbergen kiest voor woonverdichting

30 Juni 2016

Betonstop nu, niet tegen 2050! Met de goedkeuring van de Woonbehoeftestudie en de daaraan gekoppelde conclusies (gemeenteraad van 24.06.16) geeft Grimbergen (wisselmeerderheid: GROEN, CD&V, sp.a en Vernieuwing) het toekomstig woonbeleid in de gemeente een boost door te kiezen voor woonverdichting in de kernen en bescherming van de open ruimte.De woonuitbreidingsgebieden in Beigem en Humbeek worden grotendeels omgezet in open ruimte. Grimbergen wacht dus niet tot 2050 om de juiste beslissingen te nemen en is een voortrekker door enkel in te zetten op het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden die direct aansluiten bij de woonkernen.

Het debat en de beslissingen rond het woonbeleid in Grimbergen zijn zeer actueel en staan niet los van de nieuwe woonbehoeften (compacter) en de demografische ontwikkelingen in de samenleving (gezinsverdunning, vergrijzing, bevolkingstoename) in combinatie met het besef dat de open ruimte moet gekoesterd worden en niet onuitputtelijk is. Daarom is het nodig in te zetten op ruimtelijke verdichting in de woonkernen en liefst op die plekken met een basismobiliteit en voorzieningen. Hierdoor neemt de druk op de buitengebieden af en worden grote delen van de gemeente beschermd. Kiezen voor meer geconcentreerd wonen, is kiezen voor meer dorp en meer platteland!

 

Grimbergen niet uit verkavelen

De verschillende woonkernen in Grimbergen hebben elk een eigen karakter. Naast een sterk verstedelijkt Strombeek-Bever bezit Grimbergen nog een landelijk patrimonium. Het is goed wonen in Grimbergen, dicht bij Brussel en toch met veel natuur en open ruimte. Iets wat we moeten versterken. Om zowel de open ruimte als de leefbaarheid van de dorpskernen veilig te stellen, is er wooninbreiding nodig. Dat betekent strijden tegen leegstand en verkrotting, ondersteunen van renoveren en herbouwen, het stimuleren van het op de markt brengen van goedgekeurde bouwgronden en enkel die woonuitbreidingsgebieden aansnijden die deel uitmaken van en direct aansluiten op woonkernen. Tegelijk kunnen mensen aangespoord worden om voor kleinere woongelegenheden te kiezen. Zo verkleint de residentiële voetafdruk die in Vlaanderen te groot is door de lage bevolkingsdichtheid in de verkavelingen. Nieuwe verkavelingen dienen vanuit het verdichtingsmechanisme ingekleurd te worden met aandacht voor collectieve woningen, de publieke ruimte en de zwakke weggebruiker. Dichtheid, in combinatie met een goede mix van functies, is ook een manier om ontmoeting tussen mensen te stimuleren.

Leefkwaliteit

De uitbreiding van woonwijken, wegen, voorzieningen en bedrijventerreinen vergt een rationele inplanting, aansluitend aan bestaande kernen, op basis van objectief vastgestelde behoeften en het mag de fysische en natuurlijke draagkracht niet overschrijden. De Gemeente Grimbergen kiest terecht voor een bevolkingsplafond van ongeveer 40.000 inwoners. Dat brengt mee dat de bevolking ook recht heeft op de daarbij horende levenskwaliteit en voorzieningen zoals voldoende onderwijsaanbod, kinderopvang, ouderenzorg, sportinfrastructuur, cultureel aanbod, natuur, mobiliteit, waardering voor land- en tuinbouw, ruimte voor ondernemingen, dienstverlening, ontspanning, ?

Concreet

GROEN Grimbergen kiest voluit voor de versterking van de woonkernen en het behoud van het eigen karakter van Strombeek-Bever, Grimbergen, Beigem en Humbeek en de wijken Borgt en verbrande Brug.

Daarom krijgen de overtollige woonuitbreidingsgebieden een definitieve bestemming 'open ruimte'. Het gaat hier om drie woonuitbreidingsgebieden in Beigem en het grootste deel van de twee woonuitbreidingsgebieden in Humbeek.