GRIMBERGEN LUST HET ‘AANGEPASTE’ GHELAMCOPROJECT NIET!

18 Oktober 2017

GRIMBERGEN LUST HET ‘AANGEPASTE’ GHELAMCOPROJECT NIET!

Geen nieuws Omdat GHELAMCO geen bouwvergunning kreeg van de gemeente Grimbergen en ook geen milieuvergunning van de provincie, koos het voor de procedure van een 'omgevingsvergunning' bij de Vlaamse Regering. Op de voorstelling van het nieuwe project was er niet veel nieuws te rapen. Buiten enkele wijzigingen in de marge blijft alles bij het oude. Tijdens de infovergadering van maandag 16 oktober 2017 kon GHELAMCO de vele aanwezigen niet overtuigen. Het blijft een megalomaan project dat de draagkracht van de omgeving overstijgt en waarbij het voetbal zelfs bijkomstig wordt, want meer andere evenementen. Het stadion moet kost wat kost klaar zijn tegen De september 2019.De grote bezwaren op het vlak van de mobiliteit en het milieu blijven. De inwoners wezen vooral op het onvermijdelijke bijkomende verkeer dat er zal bijkomen op de Ring in de Noordrand waar iedereen nu reeds dagelijks in de file staat.

Peanuts in de marge

GHELAMCO stelt dat bij de nieuwe vergunningsaanvraag rekening werd gehouden met de bezwaren. Zo zal het stadion 10% minder oppervlakte innemen en zal het aantal zitjes na het EK via technische ingrepen verkleind worden tot 50.000 en zelfs 45.000. Hiermee wil men alsnog tegemoet komen aan RSCA Anderlecht, maar die weten van niets, sinds 18 maanden zijn er geen formele contacten meer! Er wordt een fietspad van 1,6 km op de site voorzien, dat via een tunnel doorloopt naar Strombeek. GHELAMCO wil bijkomend investeren in de heraanleg van een op- en afritten op de Ring O.

Vastgoed project!

Ook de plannen voor een revalidatiecentrum/centrum voor innovatieve bedrijven werden op ongeloof onthaald. Er wordt gevreesd dat GHELAMCO het gebouw zal transformeren tot een nieuw vastgoedproject (kantoren, hotel).

Luchtvervuiling

Kritiek was er ook op het capteren van vuile lucht vanuit de ondergrondse parking om die daarna op grote hoogte te lozen. Daarbij werd gewezen op de schadelijke gevolgen voor de luchtkwaliteit in een regio waar de concentraties aan fijn stof en ultrafijn stof plus deze van stikstofdioxide nu reeds regelmatig de piekwaarden overschrijden.

Openbaar vervoer

Er zijn in de aanvraag onvoldoende garanties opgenomen om het projectgebied aan te sluiten op de toekomstige tram- en metro-infrastructuur. Dit is ook een zorg van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid, dat verwacht dat met alle betrokken partijen een mobiliteitsconvenant wordt afgesloten. Op vandaag liggen in dit verband echter enkel ontwerpteksten voor, die niet ondertekend werden door De Lijn en de MIVB.
 

Vlaamse Regering mag de Noordrand niet in de steek laten!

De Vlaamse regering moet haar verantwoordelijkheid nemen en resoluut kiezen voor de leefbaarheid in de Noordrand (zie ook het Regeerakkoord 2014-2019 van de Vlaamse Regering bij de punten Vlaamse Rand, Mobiliteit en Leefmilieu). Nu al staat die zwaar onder druk door de dagelijkse verkeersproblematiek en de slechte luchtkwaliteit. Voor Groen Grimbergen past het project met een multifunctioneel stadion (nauwelijks voetbal), een innovatiecampus (vastgoed?) en de daarbij horende verkeersellende, niet in de omgeving. Er zijn betere alternatieven voor het voetbal mogelijk.

Groen Grimbergen zal met dezelfde dynamiek deze 'nieuwe zet' van GHELAMCO bekampen want dit megalomane project bedreigt de leef kwaliteit en de mobiliteit in de Noordrand.

Voor het opmaken en indienen van een bezwaarschrift kan men contact opnemen met [email protected] of met iemand van de bestuursploeg (zie verder: Wie is Wie).

De belangrijkste bezwaren die blijven op een rijtje

  • Er bestaat een duidelijke strijdigheid met het van toepassing zijnde GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) VSGB (Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel), dat vanuit mobiliteitsoverwegingen een oppervlaktebeperking voor onder meer recreatie-activiteiten oplegt. Deze maximale vloeroppervlaktes worden met het voorgestelde project ruimschoots overschreden en geen enkele afwijking kan verantwoord worden omdat nu net het mobiliteitsvraagstuk onvoldoende is opgelost. De maximale oppervlakte van 50.000m² voor recreatieve activiteiten wordt meer dan verdubbeld en daardoor drastisch overschreden, voor de berekening van de recreatieve activiteiten moeten alle ruimtes die op het moment van een recreatieve activiteit gebruikt worden ook effectief in aanmerking worden genomen;

  • Maar ook los van de bepalingen in het GRUP zou de bestaande parkeercapaciteit op de site quasi in elke situatie voldoende moeten zijn om de vraag op te vangen. Omdat het project een toename van het aantal dagelijkse gebruikers en bezoekers met zich mee brengt is de vooropgestelde ambitieuze modal split noodzakelijk. Hiervoor worden echt onvoldoende garanties geboden. Er zijn veel randvoorwaarden die er (nog) niet zijn, zoals de aanpassing van het op- en afrittencomplex, de realisatie van de tuinbrug over de Romeinse Steenweg, de sneltram vanuit Londerzeel, een kwalitatieve fietsontsluiting, ? Noch voor het beheer en het gebruik van de parking, noch met betrekking tot het openbaar vervoer bestaan vandaag voldoende garanties voor een realistisch en goed functionerend parkeerbeleid. Meer algemeen ontbreekt een mobiliteitsconvenant dat voldoende garanties kan bieden voor de realisatie van een doorgedreven modal split.

  • De draagkracht van de omgeving wordt overschreden, de goede ruimtelijke ordening komt in het gedrang en de woonfunctie in Treft (Grimbergen), het Verregat (Laken) en de Panoramalaan (Wemmel) komen in het gedrang.