Grimbergs gemeentebestuur lapt vraag van Vlaams Minister Somers aan zijn laars – en gaat zelfs een stapje verder...

19 December 2021

Grimbergs gemeentebestuur lapt vraag van Vlaams Minister Somers aan zijn laars – en gaat zelfs een stapje verder...

Om werk te maken van de Vlaamse en gemeentelijke klimaatambities moet ervoor gezorgd worden dat elektriciteit minder duur wordt om de omslag naar hernieuwbare energie volop kansen te geven.  De elektriciteitsfactuur weerspiegelt ook de kosten van netbeheerder ELIA om die elektriciteit te kunnen leveren. Een kostencomponent die de gemeenten kunnen vermijden, is de verrekening van lokale heffingen op hoogspanningsmasten. Momenteel rekenen gemeenten in totaal 11 miljoen aan lokale belastingen door aan de elektriciteitsafnemer. Jij en ik betalen daarop als elektriciteitsverbruiker dan nog eens 21% BTW.

Oproep Minister Somers aan alle Vlaamse gemeenten

De Vlaamse Regering vraagt daarom vanaf 5 november 2021 géén nieuwe belastingen te heffen op masten en sleuven van ELIA. Aan gemeenten die reeds zo een heffing innen, vraagt ze die af te bouwen. De verantwoordelijke Minister Somers (Open VLD) vraagt ook het schrijven hierover aan de gemeenteraad bekend te maken opdat deze rekening zou houden met zijn verzoek. 

Het schrijven van de Minister bracht het Grimbergs gemeentebestuur blijkbaar net op slechte gedachten. In hetzelfde schepencollege waar kennis genomen werd van de brief van Somers keurde de Open VLD - N-VA - Vernieuwing meerderheid immers een nieuw voorstel van het belastingreglement goed voor een heffing van 3 000 EUR op masten en pylonen op het Grimbergs grondgebied! ELIA zou daardoor vanaf 2022 jaarlijks 114 000 EUR betalen voor de 38 pylonen die zich op Grimbergs grondgebied bevinden. ELIA zal dit ook doorrekenen aan hun consumenten.

Dit nieuwe belastingvoorstel werd ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 16 december voorgelegd. De gemeenteraad kreeg echter geen inzage in het schrijven van Minister Somers, wat nochtans letterlijk gevraagd werd door de Minister van de Vlaamse Regering. 

Eddie Boelens (Groen Grimbergen): “Dit is hallucinant. Dat net een gemeentebestuur met een Open VLD burgemeester een schrijven van een bevriende Minister op deze wijze negeert tart alle verbeelding. Daarenboven willen ze nog extra geld gaan innen van ELIA. Grimbergen steekt hierdoor stokken in de wielen van een Vlaams beleid dat de hoge elektriciteitsprijzen wil counteren. Als de andere Vlaamse gemeentes even cynisch en opportunistisch reageren zullen jij en ik als elektriciteitsverbruiker de dure factuur van 11.000.000 EUR met 21% BTW er bovenop betalen. Deze beslissing doet ons ook het ergste vrezen voor het eigen Grimbergse klimaatbeleid.“

“Puur wanbeleid, deze zoektocht naar centen”

Linda De Prée (Groen Grimbergen): “Het argument dat deze belasting ingezet zou worden in de strijd tegen visuele vervuiling en landschapsverstoring is uit de mond van dit bestuur totaal ongeloofwaardig. Bij eerdere begrotingsbesprekingen wees de Groen-fractie er reeds op dat de gemeente koortsachtig op zoek moet naar extra heffingen en belastingen omdat ze de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing als een fetisj laag wenst te houden. In plaats van deze herverdelende belasting weinig te verhogen, verkoos ons bestuur daarom allerlei heffingen waarvoor arm en rijk evenveel betalen systematisch te verhogen. Eigenlijk kan je daarbij spreken van een soort vlaktaks. Enkele voorbeelden daarbij zijn de sterke verhoging van de prijs voor vuilniszakken, de belastingen voor opmaak en afgifte van administratieve documenten, de concessies voor begraafplaatsen, de heffingen op verrichtingen van stedenbouwkundige aard en niet in het minst de sterke stijging van de rekening voor voor- en naschoolse opvang die hardwerkende tweeverdieners of alleenstaande vaders of moeders nu moeten betalen. 

De zoektocht naar extra centen leidde nu ook tot deze beslissing waar iedereen onrechtstreeks toch de rekening voor betaalt. Dit is puur wanbeleid.“

Begrip voor belasten van GSM-masten

Groen Grimbergen kan wel instemmen met de invoering van een belasting op de 23 GSM-masten op ons grondgebied. Op de gemeenteraad werd daarom een motie ingediend enkel op deze masten een belasting van 5 000 EUR per mast te heffen. Deze verhoogde belasting zou 115000 EUR per jaar opbrengen. De wildgroei aan GSM-masten zou hierdoor ook enigszins afgeremd kunnen worden.

Na het debat op de gemeenteraad van 16/12 werd de Groen motie om het besluit aan te passen(“Het gemeentebestuur keurt een belasting van 5 000 EUR goed op masten. Op pylonen van hoogspanningslijnen wordt géén belasting geheven.”) afgekeurd met 19 stemmen tegen en 14 stemmen voor.

De meerderheid keurde nadien het eigen voorstel voor een belasting op masten én pylonen goed, waarmee ze resoluut ingaan tegen de oproep van Vlaams Minister Somers om slagkracht te geven aan hernieuwbare energie, alsook kiezen ze voor een makkelijk innen van 114 000 EUR per jaar van ELIA voor de pylonen.

Eddie Boelens

Fractievoorzitter Groen Grimbergen