Grimbergse oppositie (CD&V, Groen en Vooruit) verwijzen megalomane verminking van historisch dorpscentrum naar vuilbak.

01 April 2022

Grimbergse oppositie (CD&V, Groen en Vooruit) verwijzen megalomane verminking van historisch dorpscentrum naar vuilbak.

De plannen van de huidige meerderheid (Open VLD, N-VA en Vernieuwing) voor een Jumbo supermarkt met ondergrondse parking in het historische centrum van Grimbergen, beroeren de gemoederen. Meer dan 2100 burgers tekenden de door een inwoner gestarte petitie tegen het project maar ook de negatieve adviezen stapelen zich op: zowel de Raad voor Lokale Economie als de Gecoro verwerpen het plan. Ze verwezen daarbij naar de negatieve impact van het project op de lokale handelaars, de mobiliteit, de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het historisch dorpscentrum. De Grimbergse afdelingen van CD&V, Groen en Vooruit uiten al langer dezelfde bezorgdheden.

De meerderheidspartijen beslisten bij het begin van de legislatuur de plannen voor het ‘hoekgebouw’ in Strombeek-Bever te schrappen. Men heeft geoordeeld dat de dienstverlening die daar normaal zou ondergebracht worden, met name de OCMW-diensten en de bibliotheek, moesten worden voorzien in een aanbouw bij het huidige gemeentehuis. 

“Het gevolg daarvan is nu ook openlijk duidelijk: men heeft meer parkeerplaatsen nodig en daarom wil men een nieuwe ondergrondse parking. Deze is pas betaalbaar als je er ook een commerciële partner bij betrekt: dat wordt een Jumbo supermarkt. De meerderheid moet dus een probleem oplossen en creëert hierbij een nieuw en groter probleem. Het is onbegrijpelijk dat voor een project van deze omvang vooraf geen masterplan werd opgesteld met inspraak van de Grimbergenaren,” aldus Eddie Boelens namens de oppositiefracties Groen, Vooruit en CD&V. Zij stelden daarom de opmaak van een masterplan voor het hele centrumgebied voor op de gemeenteraad van 31/3, maar het voorstel viel op een koude steen en werd weggestemd. 

De drie oppositiepartijen dienden daarnaast ook een voorstel in om bijkomend onderzoek te laten uitvoeren naar de mobiliteitsimpact van de inplanting van de Jumbo supermarkt en de ondergrondse parking. "In de mobiliteitsenquête die het studiebureau Traject recent uitvoerde in opdracht van de meerderheid werd immers met geen woord gerept over dit project, waarvan de invloed op de mobiliteit nochtans immens zal zijn. Zowat elke gemeente of stad tracht zijn centrum aangenamer en autoluw te maken, maar Grimbergen zuigt met dit project extra (vracht)verkeer naar en door het historisch centrum met drie scholen in de directe omgeving" zegt Jelle De Wilde namens CD&V, Groen en Vooruit. De meerderheid  wil echter niet weten van een bijkomend mobiliteitsonderzoek en heeft het voorstel weggestemd.

Gerlant van Berlaer vult aan namens Vooruit, CD&V en Groen: "Omwille van het grote ongenoegen van de Grimbergenaren over het gebrek aan inspraak voor zo een ingrijpend project, hebben onze drie partijen een motie voorgelegd die inhoudelijk identiek is aan een motie die op de gemeenteraad van november 2017 unaniem door de toenmalige meerderheid en oppositie werd goedgekeurd. De motie werd vijf jaar geleden voorgelegd door huidig eerste schepen Philip Roosen en stelde dat “vanaf nu en in de toekomst bij elke (grote) mobiliteitswijziging een proactief structureel overleg [moet plaatsvinden] met alle betrokken stakeholders in Grimbergen.” En verder stelt de motie: “Men zal bovendien rekening houden met wat er tijdens dit overleg besproken wordt. Dit overleg moet tijdig gebeuren waarna er een plan wordt uitgewerkt samen met de bevolking om er iets aan te doen.”

De motie werd in dezelfde bewoordingen opnieuw voorgelegd. De drie meerderheidspartijen keurden de motie goed, waardoor de motie met 28 stemmen (3 onthoudingen binnen OpenVLD) werd goedgekeurd. De meerderheidspartijen keuren dus wel het principe goed om bij grote projecten met mobiliteitsimpact rekening te houden met de inspraak van de burger, maar trekken er zich in praktijk geen bal van aan. Hoe inconsequent kan je immers zijn : een motie tot inspraak goedkeuren, maar tegelijk weigeren om werk te maken van een masterplan en van een bijkomend mobiliteitsonderzoek.

Bijkomend punt voor de gemeenteraad : Motie

Bijkomend punt voor de gemeenteraad : Een Masterplan voor Grimbergen-centrum

Bijkomend punt voor de gemeenteraad : bijkomend mobiliteitsonderzoek Grimbergen-centrum.

Meer info: 

Jelle De Wilde - CD&V (0474/519557)

Eddie Boelens – Groen (0470/747424)

Gerlant van Berlaer - Vooruit (0476/284242)

 

Bijlage: foto fractieleiders oppositie Grimbergen van resp. CD&V, Vooruit en Groen (vlnr Jelle De Wilde, Gerlant van Berlaer, Eddie Boelens)