Groen!-Grimbergen: 10 puntenprogramma voor het indijken van overstromingsgevaar.

09 November 2011

Groen!-Grimbergen: 10 puntenprogramma voor het indijken van overstromingsgevaar.

De wereldwijde klimaatverandering laat zich ook bij ons voelen. Langdurige regenperiodes in de winter, extreem onweer in de zomer. Volgens het rampenfonds

zijn tien natuurrampen per jaar geen uitzondering meer. We moeten ons wapenen tegen de toenemende overstromingsrisico's. Samenwerken  is daarbij de boodschap. Aquafin, de Vlaamse milieumaatschappij, de provincie en het gemeentebestuur dienen elk hun verantwoordelijkheid te nemen.

 

Groen!-Grimbergen heeft daarvoor het volgende 10
punten programma.

1. De
rioleringswerken  van Aquafin die
afval- en regenwater moeten scheiden, zijn het uitgelezen moment om de
capaciteit van het vaak verouderde rioleringsstelsel te verhogen en
bestaande knelpunten weg te werken.

2. In overleg
met de provincie moet Grimbergen verder werken aan een aangepast spaar- en
overstromingsbekkenplan
. De bufferbekkens aan de Maalbeek en de
Bruinborrebeek dienen uitgebreid te worden. Stroomafwaarts de Maalbeek
zijn bijkomende buffers noodzakelijk. De oorzaak van de wateroverlast in
sommige delen van Beigem moet aangepakt worden. Voor de rioleringen in
Strombeek-Bever dient bijkomende capaciteit te worden geschapen. Daarbij
dient samen met Aquafin bekeken te worden of de geplande collector en
bufferbekkens zullen volstaan.

3. De
toestand in Strombeek-Bever is grondig gewijzigd door de stopzetting van
de activiteiten van de ijsfabriek en de bouw van nieuwe woningen op de V.
Soenssite,  waardoor sommige buurten
voor het eerst geconfronteerd worden met wateroverlast. Dus dient de
gemeente het bestaande rioleringsstelsel, de afwatering en de situatie van
de grondwatertafel grondig te evalueren en de nodige maatregelen te nemen
om de overstromingsrisico's te verminderen.

4. In heel de
gemeente dient het rioleringsstelsel minstens tweemaal per jaar gereinigd
te worden. Lokaal parkeerverbod dient te garanderen dat al de rioolkolken
leeggezogen worden.

5. De
natuurlijke afwatering dient verbeterd en waar mogelijk hersteld te
worden. De verdere "betonnering en verharding" van onze gemeente dient
stopgezet te worden. De bestaande groene ruimte dient beschermd te worden
om water de ruimte te geven om in de grond te sijpelen.

6. De gemeente
dient een inventaris te maken van de waterrisicogebieden in Grimbergen.
Aanpassingen van het structuurplan moet bouwen of verharden (bvb. storten)
in overstromingsgebieden onmogelijk maken.

7. De
gemeente moet een waterwacht (WW) per bedreigde straat of wijk inrichten,
op basis van de historische overlast. Deze WW beschikt daarbij permanent
over een minimum aan middelen (zand, zakjes, signalisatieborden) op een
afgesproken toegankelijke plaats en beheerd door de WW vrijwilligers.

8. Bij
bouwaanvragen dient de watertoets bindend te zijn. Bouwen in
"overstromingsgebied" is om problemen vragen. De nieuwe serviceflats aan
de Brusselsesteenweg ter hoogte van de Maalbeek zijn hiervan een sprekend
voorbeeld. Groen! heeft zich steeds verzet tegen een bouwvergunning op
deze zompige weide.

9. Grimbergen
moet zich verzetten tegen de verbreding van de Brusselse Ring. Twee
bijkomende rijvakken in beide rijrichtingen zullen de wateroverlast voor
de omwonenden nog verhogen.

10. Ieder
van ons moet in de mate van het mogelijke een steentje bijdragen

     Maak je terras niet te groot; verhard je
oprit niet, installeer een waterput of een groendak indien mogelijk. Voor groendaken
geeft de  gemeente subsidies : info op de
gemeentewebsite onder Gemeentelijke rubrieken ? Wonen ? Premies en subsidies .