Groen blijft zich verzetten tegen het megaproject op Parking C!

23 Augustus 2017

Groen blijft zich verzetten tegen het megaproject op Parking C!

Groen blijft zich verzetten tegen het megaproject op Parking C! 22.08.17Nieuw maneuver van GHELAMCO in het dossier Eurostadion! GHELAMCO stopt de lopende procedures en dient een nieuwe aanvraag in voor een 'omgevingsvergunning' bij de Vlaamse Regering!


 

Omgevingsvergunning?

 

Deze procedure is nieuw sedert februari 2017 en is bedoeld voor grote projecten. De aanvragen voor de milieuvergunning en de bouwvergunning worden vervangen door één omgevingsvergunning. De aanvragen worden ingediend bij één loket. De Vlaamse Regering wil zo grote dossiers voortaan 'efficiënter en sneller' behandelen. Op zich is daar niets mis mee, maar de bezwaren van Groen Grimbergen, van de gemeente en van de actiecomités blijven.

 

Verzet tegen het stadionproject blijft!

 

Groen Grimbergen heeft op alle niveaus (actiecomités, gemeente en provincie) zijn verantwoordelijkheid genomen in dit dossier: bezwaarschriften, negatieve bouwvergunning, negatieve milieuvergunning, negatief advies van het Agentschap Wegen en Verkeer, afwezigheid van een mobiliteitsconvenant, de buurtweg, ? Noodgedwongen en dank zij het verzet van de brede omgeving verandert Ghelamco nu het geweer van schouder.

Groen Grimbergen zal echter met dezelfde dynamiek deze 'nieuwe zet' van Ghelamco bekampen want dit megalomane project bedreigt de leef kwaliteit en de mobiliteit in de Noordrand.

 

Vlaamse Regering mag de Noordrand niet in de steek laten!

 

De Vlaamse regering moet haar verantwoordelijkheid nemen en resoluut kiezen voor de leefbaarheid in de Noordrand (zie ook het Regeerakkoord 2014-2019 van de Vlaamse Regering bij de punten Vlaamse Rand, Mobiliteit en Leefmilieu). Nu al staat die zwaar onder druk door de dagelijkse verkeersproblematiek en de slechte luchtkwaliteit. Voor Groen Grimbergen past het project met een multifunctioneel stadion (nauwelijks voetbal), een innovatiecampus (vastgoed?) en de daarbij horende verkeersellende, niet in de omgeving. Er zijn betere alternatieven voor het voetbal mogelijk.


 

De belangrijkste bezwaren op een rijtje

 

  • Er bestaat een duidelijke strijdigheid met het van toepassing zijnde GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) VSGB (Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel), dat vanuit mobiliteitsoverwegingen een oppervlaktebeperking voor onder meer recreatie-activiteiten oplegt. Deze maximale vloeroppervlaktes worden met het voorgestelde project ruimschoots overschreden en geen enkele afwijking kan verantwoord worden omdat nu net het mobiliteitsvraagstuk onvoldoende is opgelost. De maximale oppervlakte van 50.000m² voor recreatieve activiteiten wordt meer dan verdubbeld en daardoor drastisch overschreden, voor de berekening van de recreatieve activiteiten moeten alle ruimtes die op het moment van een recreatieve activiteit gebruikt worden ook effectief in aanmerking worden genomen;

 

  • Maar ook los van de bepalingen in het GRUP zou de bestaande parkeercapaciteit op de site quasi in elke situatie voldoende moeten zijn om de vraag op te vangen. Omdat het project een toename van het aantal gebruikers en bezoekers met zich mee brengt is de vooropgestelde ambitieuze modal split noodzakelijk. Hiervoor worden echt onvoldoende garanties geboden. Er zijn veel randvoorwaarden die er (nog) niet zijn, zoals de aanpassing van het op- en afrittencomplex (cfr. ontsluitingsalternatief 2), de realisatie van de tuinbrug, de sneltram, een kwalitatieve fietsontsluiting, ? Noch voor het beheer en het gebruik van de parking, noch met betrekking tot het openbaar vervoer bestaan vandaag voldoende garanties voor een realistisch en goed functionerend parkeerbeleid. Meer algemeen ontbreekt een mobiliteitsconvenant dat voldoende garanties kan bieden voor de realisatie van een doorgedreven modal split.

 

  • De draagkracht van de omgeving wordt overschreden, de goede ruimtelijke ordening komt in het gedrang en de woonfunctie in Treft (Grimbergen), het Verregat (Laken) en de Panoramalaan (Wemmel) komen in het gedrang.