Groen Grimbergen: bedenkingen bij het mobiliteitsplan van het Grimbergs gemeentebestuur

04 Juni 2023

Groen Grimbergen: bedenkingen bij het mobiliteitsplan van het Grimbergs gemeentebestuur

Groen Grimbergen: bedenkingen bij het mobiliteitsplan van het Grimbergs gemeentebestuur “Too little too late”.  Dit plan komt 3 jaar te laat. Na 4,5 jaar keurde de gemeenteraad van 25 mei eindelijk het Grimbergs mobiliteitsplan goed. Omwille van een aantal belangrijke tekortkomingen aan het plan onthield Groen zich bij de stemming.  Katrien le Roy van de Groen fractie: “Dit plan komt 3 jaar te laat. Op vlak van mobiliteit ervaarde de burger  immers 4,5 jaar stilstand. In verschillende dossiers werden geen beslissingen genomen om geen voorafname te doen op het mobiliteitsplan. Gevolg is dat gevaarlijke toestanden bleven bestaan. Blijkbaar moest er over alles een akkoord zijn vooraleer er ook maar de kleinste maatregelen konden worden genomen. Maatregelen die een belangrijke verbetering zouden betekend hebben voor veiligheid en leefbaarheid zoals de  inrichting van fietsstraten, het invoeren van zone 30 en maatregelen tegen sluipverkeer bleven uit .”

Fractieleider Eddie Boelens: “ Het voorliggend mobiliteitsplan bevat wel heel wat pluspunten.   Zo komen er vooral in Strombeek-Bever maatregelen om sluipverkeer en doorgaand verkeer te ontmoedigen. Door de knip in de Oude Mechelsestraat en het doordacht inrichten van één richtingsstraten wordt de hardnekkige sluiproute vanuit Wemmel en Meise door Strombeek ten gronde aangepakt. Dit zal de leefbaarheid van een heleboel straten in Strombeek aanzienlijk verhogen.  Ook in Treft, de  Beukendreef, de Beigemsesteenweg en Meidoorlaan komen er gepaste maatregelen tegen sluipverkeer.     

Belangrijk is ook dat het belang van de fietser werd meegenomen in het ontwerp van het mobiliteitsplan en dat er aandacht is voor het inrichten van veiligere schoolomgevingen

Gemiste kansen. 

 Toch zijn er voor Groen nog een aantal hiaten, blinde vlekken en gemiste kansen . 

Worden de fietsstraten en fietszones frustratie zones? 

  1. Voor Groen blijft het onduidelijk hoe de voorwaarden zullen gecreëerd worden om de geplande fietszones van Strombeek en Grimbergen veilig in te richten. Een logische en evidente aanpak zou zijn om door verregaande structurele maatregelen eerst het autoverkeer te ontmoedigen en pas daarna de fietsstraat/fietszone in te voeren. De aanleg van een fietsstraat/fietszone kan en mag immers nooit een manier zijn om autoverkeer te verminderen want dit leidt tot gevaarlijke situaties. Met de gekozen aanpak dreigen de fietszones  frustratie zones te worden waarbij de vijandigheid tussen fietsers en autobestuurders wordt aangewakkerd. Het risico dat deze door de autobestuurder niet zullen worden gerespecteerd is groot, waardoor de onveiligheid voor de fietser alleen maar groter wordt. Ligt in de manier waarop de fiets zones worden ingericht de mislukking al ingebouwd.

Grimbergen centrum blijft autocentrum

  1. In tegenstelling tot Strombeek-Bever, worden er in Grimbergen uiteindelijk geen gedurfde maatregelen genomen om het doorgaand autoverkeer te ontraden. De grote sluiproute vanuit Vilvoorde naar de Ring wordt in dit plan onvoldoende en niet ten gronde aangepakt. We betreuren dan ook dat er niet werd gekozen voor de door het studiebureau voorgestelde trajecten waarbij doorgaand verkeer in de Spaanselindebaan  werd aangepakt. Voor Groen is het uitgangspunt steeds dat doorgaand verkeer a priori geleid wordt langs de gewestwegen. Ook de eerder voorgestelde knip in de Driekastanjelaarsstraat is in deze definitieve versie gesneuveld. Daarnaast wordt ook het OLV straatje bestendigd als invalsweg, wordt het stukje Prinsenstraat thv Herberg niet autovrij gemaakt. Het pittoresk centrum blijft hierdoor overgeleverd aan het, al dan niet doorgaand, autoverkeer dat bestendigd blijft. De fietszone lijkt hierdoor als enige schokbreker voor het autoverkeer te fungeren.

Fietsen blijft soms een gevaarlijke klus.

3)  We stellen helaas vast dat gevaarlijke situaties voor actieve weggebruikers – fietsers en voetgangers -  bestendigd of gecreërd worden.

-  Groen is zeer ongerust over het kruispunt de Merodestraat-Brusselsesteenweg, zoals dit nu voorligt. Door de inrichting van éénrichtingsverkeer in Spaanselindebaan/de Merodestraat, wordt hier moedwillig een gevaarlijke dode hoek situatie gecreëerd. Onze bezorgdheid werd gedeeld en er werd toegelicht dat de invoering van de lus Spaanse Linde/Merode zeker zou gepaard gaan met de herinrichting van het kruispunt. Groot was onze verbazing dan ook om vast te stellen dat in de vooropgestelde timing staat dat de lus Spaanse Linde-Merode deze legislatuur nog wordt ingericht terwijl de nieuwe inrichting van het kruispunt pas later ingepland wordt. De logica is hier zoek.

-   Door knip in de Beigemsesteenweg wordt de Meerstraat de enige doorgangsweg voor autoverkeer terwijl het daar voor fietsers en voetgangers levensgevaarlijk is. Er is nochtans ruim plaats voor het aanleggen van een voet-en fietspad. Daarnaast worden ook geen maatregelen genomen om in Zijpstraat de veiligheid te verbeteren.

-    Ook is nergens een engagement te vinden dat de nieuwe fietspaden die gepland zijn in het kader van het Kopenhagen Plan zullen aangelegd worden conform de huidige richtlijnen van fietsberaad, het kenniscentrum van de Vlaamse Overheid inzake fietsbeleid voor steden en gemeenten.

-   In dit mobiliteitsplan is weinig aandacht voor de veiligheid van de voetgangers. Dit was de uitgelezen kans om een inventarisatie te maken van de bestaande voetpaden. Op sommige plaatsen zijn voetpaden te smal of zelfs onbestaand, of onderbroken door putten, bushokjes, verlichtingspalen waardoor kinderwagens /rollators  verhinderd worden.

Waarom geen zone 30 in alle woonkernen? 

4) De bestaande zones 30 worden uitgebreid, maar voor ons mocht dit nog een stuk ambitieuzer. We begrijpen niet dat niet voor alle woonwijken/woonkernen zone 30 wordt ingevoerd  zoals bv voor Strombeek het gehele gebied binnen de zogenaamde ring, de wijken Mierendonk, Zonneveld, Treft,… 

Katrien Le Roy , lid van de Groen fractie 0494457412

Eddie Boelens , fractieleider Groen 0470747424

Dirk Bauweleers, voorzitter Groen Grimbergen 0477380805