Persbericht na gemeenteraad Grimbergen van 23/02/2017

24 Februari 2017

Persbericht na gemeenteraad Grimbergen van 23/02/2017

GROEN GRIMBERGEN BLIJFT VIERKANT TEGEN HET VOORLIGGENDE GHELAMCOPROJECT,  Voor alle duidelijkheid: Groen Grimbergen is voor het voetbal maar blijft vierkant tegen de bouw van het Ghelamco-project op Parking C (multifunctioneel stadion, innovatiecampus met ondergrondse parking, paviljoen). Dit project overstijgt de draagkracht van de omgeving, leidt tot een verkeersinfarct en bedreigt de levenskwaliteit van de bewoners. De ganse Noordrand is nu al slachtoffer van zeer slechte luchtkwaliteit en de Ring 0 is de meest frustrerende file van het land. Groen blijft zich verzetten tegen dit megalomaan project. Daarom diende Groen Grimbergen sterk onderbouwde bezwaarschriften in tegen de milieuvergunnings- en de bouwvergunningsaanvraag.

BUURTWEGEN BETER HERSTELLEN DAN AFSCHAFFEN.

Groen heeft op de gemeenteraad van 26 januari 2017 tegen de afschaffing van buurtweg nr. 3 gestemd met het doel de voetweg te herwaarderen in functie van de zwakke weggebruiker. Als er op parking C een project komt dat beantwoordt aan de voorwaarden van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) is daar plaats voor een heraangelegde voetweg waar fiets- en voetgangersbruggen over de op-en afritten naar en van de RING 0 zorgen voor een goede oost-westverbinding en voor een veilige verbinding tussen Wemmel en Grimbergen.

NEGATIEF PRE-ADVIES VOOR DE BOUWVERGUNNING.

Mede onder impuls van de Groene Schepen Eddie Boelens gaf het Grimbergse schepencollege maandag 20.02.17 een sterk gemotiveerd negatief pre-advies betreffende de bouwvergunningsaanvraag.

Tot twee maal toe wijst het negatief advies erop dat het Gewestelijk ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) niet gerespecteerd wordt. Met de realisatie van het stadion wordt de maximale toelaatbare vloeroppervlakte voor recreatie ruim overschreden en bestaat er een reëel risico op overlast van parkerende auto's op de omgeving. Dat GRUP is nochtans bindend voor de inrichting van dat gebied.

Ook andere aspecten zoals mobiliteit, toegankelijkheid fietsers en voetgangers, onvoldoende garanties voor een tijdige vlotte aansluiting op openbaar vervoer, het ontbreken van de beloofde tuinbrug over de Romeinsesteenweg, geen garanties voor voldoende openbaar vervoer, beschaduwen van de woonbuurten in de omgeving, zijn opgenomen.

En dan is er natuurlijk de niet afgeschafte voetweg nr 3?

GHELAMCO DREIGT MET TORENHOGE SCHADECLAIMS OMWILLE VAN HET NIET AFSCHAFFEN VAN DE BUURTWEG.

Ghelamco stuurde op 7 februari 2017 een ingebrekestelling en zet de gemeente Grimbergen het mes op de keel met de dreiging van een procedure wegens "machtsafwending" met een torenhoge schade-eis omwille van het niet afschaffen van de buurtweg nr. 3.

Volgens Ghelamco wordt de buurtweg 'misbruikt om hun project te dwarsbomen'. Er zou sprake zijn van machtsafwending. Ghelamco dreigt daarom naar de rechtbank te stappen als het hele project vanwege de buurtweg in het gedrang komt, en wil de gemaakte kosten verhalen op de gemeente.

Concrete bedragen voor de dreigende schadeclaims worden niet genoemd, maar het kan gaan over tientallen miljoenen euro's. Als men weet dat het jaarlijks exploitatiebudget van de gemeente 44 miljoen euro's bedraagt, is dit voor Grimbergen een ware nachtmerrie en een financiële ramp. De advocaten van de gemeente wezen het schepencollege op 13 februari 2017 op de ernst van dit risico. Groen Grimbergen heeft nog extra juridische informatie ingewonnen waaruit blijkt dat de risico's op miljoenen euro's schadeclaims inderdaad reëel zijn.

Vanuit het oogpunt van een goed en zorgzaam bestuur en in het belang van de bewoners en het gemeentepersoneel wil Groen Grimbergen de gemeente niet in een onbekend financieel avontuur storten. Een schadeclaim van ettelijke miljoenen hangt als een zwaard van Damocles boven de gemeente en dreigt zelfs de goede werking te hypothekeren.

De dienstverlening aan de bevolking en een verantwoord en duurzaam beleid in het algemeen belang, blijven onze eerste prioriteit en mogen niet in het gedrang komen.

Daarom heeft Groen, wegens deze financiële dreiging, op de gemeenteraad van 23 februari 2017 met veel tegenzin ingestemd met de afschaffing van de buurtweg.

Groen Grimbergen zal zich echter blijven verzetten tegen elk project op parking C dat de leefbaarheid van de hele Noordrand in het gedrang brengt. Het negatieve bouwadvies voor een project dat strijdig is met het GRUP is daarbij het belangrijkste wapen.

Eddie Boelens