Groen Grimbergen heeft haar mobiliteitsnota klaar voor veilig, gezond en aangenaam verplaatsen in deelgemeente Grimbergen

12 Maart 2022

Groen Grimbergen heeft haar mobiliteitsnota klaar voor veilig, gezond en aangenaam verplaatsen in deelgemeente Grimbergen

Vanuit de bezorgdheid om een aangenaam, gezond en veilig leven in onze gemeente,  staat een aangepaste mobiliteit bij Groen Grimbergen aangestipt als een topprioriteit. We blijven bij Groen Grimbergen niet bij de pakken zitten. Naast een eerder gepubliceerde adviesnota voor mobilieit in Strombeek centrum werd nu ook  een mobiliteitsvisie uitgewerkt voor Grimbergen centrum. 

Voor veiligheid en meer rust. 

Grimbergen-centrum heeft een hoge bevolkingsdichtheid en omvat meerdere wijken die met elkaar verbonden zijn. Iedereen, volwassenen kinderen en ouderen, moet zich met een veilig gevoel kunnen verplaatsen in onze gemeente. Groen Grimbergen vindt het bijvoorbeeld niet kunnen dat ouders hun kinderen niet met de fiets of te voet naar school durven laten gaan, zelfs onder begeleiding, omdat ze de weg niet veilig genoeg vinden. Door in Grimbergen het verkeer te kanaliseren en de focus te leggen op veilig wandelen en fietsen en minder wagengebruik voor korte verplaatsingen willen we daarnaast ‘rust’ laten terugkeren in Grimbergen. Door het vele verkeer is het nog zelden stil in onze gemeente. Een ‘rustige’ en ‘veilige’ zone voor iedereen kan enkel het resultaat zijn van een mindshift waarbij onze inwoners inzien dat de wagen af en toe opzijzetten echt wel loont. Regelgeving komt pas in tweede orde. 

Onze voorstellen richten zich  op het kanaliseren van de verkeersstromen, veilige fiets- en voetpaden, stimuli voor gebruik van fiets en wagendelen, optimaal openbaar vervoer en aandacht voor een autoluwe herinrichting van de dorpskern.  

We maken van Grimbergen een zone plaatselijk verkeer met focus op veilig wandelen en fietsen

Met uitzondering van enkele assen willen wij voor alle straten in Grimbergen zone 30 voorzien. Deze dorpstraten staan in onze visie voornamelijk in voor het plaatselijk verkeer (wonen, werken, winkelen, recreatie, bezoek…). Behalve voor bestemmingsverkeer geldt er een tonnage beperking van 3.5 ton. 

Bereikbaarheid met de auto is voor Groen belangrijk, wel niet noodzakelijk via de kortste of snelste weg. Groen wil streng optreden tegen overlast en gebruik maken van  ANPR-camera’s en verkeerssluizen om het verkeer (tonnage en snelheid, intens sluipverkeer) te controleren. Aanvullend voorzien we circulatieplannen die de wagens terug naar de assen brengen en doorgaand verkeer ontmoedigen.

De assen (zoals vb de Beigemsesteenweg en de Daalstraat) en enkele verbindingswegen (vb de Veldkantstraat) dienen het verkeer zo snel als mogelijk naar de grote verkeersaders type A12 of Ring 0 te voeren. Voor zwaar verkeer op de assen wenst Groen de samenwerking met de buurgemeenten te intensifiëren en met verkeerssluizen te controleren zodat enkel zwaar verkeer door Grimbergen rijdt dat noodzakelijkerwijze door onze gemeente moet rijden om naar de Ring of A12 te gaan.

Om de veiligheid en het comfort van de voetganger en fietser te garanderen dienen de grote verkeersassen en verbindingswegen prioritair verkeersveilig ingericht te worden voor de voetganger en fietser. Dit kan ondermeer via veilige oversteekplaatsen en conflictvrije kruispunten. Daarnaast voorziet Groen alternatieve verkeersluwe fiets en wandelroutes met veiligheidsanalyse langs veel gebruikte trajecten, vb tussen Humbeek – Grimbergen (Muziekschool & centrum), naar Verbrande Brug of naar Den Douwe. Fietsstraten verzekeren de doorstroming en de veiligheid van de fietser, onder meer in het centrum (straten gemengd verkeer), aan de Roostbaan, of boven aan de Beukendreef. Om het fietsgebruik verder te stimuleren zetten we als gemeente in op het gebruik van de fiets met een concreet promotieplan en de diensten van een fietsombudsman. Ook voor de voetganger zullen we de infrastructuur op dit vlak uittesten met vrijwilligers  (Eigen Thuis, jonge gezinnen), knelpunten in kaart brengen en waar nodig oplossingen voorzien. 

Een vervoersoplossing voor iedereen

Je geraakt niet overal te voet of met de fiets. Een comfortabel, frequent en snel openbaar vervoer is een essentieel deel van de mobiliteitsvisie van Groen. Veel mensen werken of gaan naar school buiten Grimbergen, en ook de centra van Strombeek en Grimbergen waar zich veel diensten bevinden moeten voor iedereen bereikbaar zijn. Wij geven prioriteit aan de een vlotte en frequente verbinding (snelbussen met beperkt aantal haltes) tussen de centra zoals Humbeek, Beigem,  Grimbergen Station & St Amandsplein naar vb. halte op de ringtram/tram A12, Espalande of Vilvoorde station. Basisbereikbaarheid blijft wel essentiëel, we willen dat De Lijn een complementair aanbod uitwerkt met vb kleinere bussen om de mensen die nu te ver van de haltes op de snelle verbinding wonen toch een vervoersmogelijkheid te bieden . Wij zullen deze mobiliteitsvisie verdedigen in de Vervoerregioraad en gaan in overleg met de Lijn, ook met betrekking tot de middelen die in onze vervoerregio worden ingezet. 

Vanuit onze gemeente willen we daarnaast het gebruik van autodelen stimuleren omdat hierdoor minder (openbare) ruimte wordt ingenomen door de wagen en er zo een vervoersoplossing wordt geboden naast het openbaar vervoer.  

We organiseren een veilige en comfortabele school- en centrumomgeving 

Er komen dagelijks meer dan 2.000 leerlingen naar een school in Grimbergen-centrum. Daarnaast trekken ook de scholen in onze andere fusiegemeenten veel verkeer aan. We vragen aan elke  school om elk jaar een eigen mobiliteitsplan voor te leggen aan de gemeente met voorrang voor stappers en fietsers. De gemeente dient erover te waken dat de plannen er komen en coördineert, ondersteunt en subsidieert de acties. Vanuit het gemeentebestuur dient ook zelf een concreet en meetbaar scholenmobiliteitsplan te worden uitgewerkt en gedeeld met de scholengemeenschappen en bevolking. 

Een autoluwe herinrichting van het historisch centrum

Van het historische centrum van onze gemeente tenslotte willen we met Groen Grimbergen  meer dan ooit een fijne ontmoetingsplaats maken.  Daarom krijgt  de infrastructuur voor de voetganger en fietser bij de herinrichting van de openbare ruimte prioriteit op het autoverkeer, ondermeer via de inrichting van versmallingen, fietsstraten, inrichting parkeergelegenheid, groenaanleg en wandelzones….  De schoolomgevingen krijgen daarbij bijzondere aandacht. Naast te voet en per fiets dient het centrum wel per auto bereikbaar te blijven. 

 

Jan De Leeuw

Voorzitter werkgroep mobiliteit Groen Grimbergen.

Gsm: 0474.48.18.53

Mail: Jan.De.leeuw@proximus.be