Groen pleit voor betere nazorg en begeleiding van de burger bij rioleringswerken Strombeek

10 December 2019

Groen pleit voor betere nazorg en begeleiding van de burger bij rioleringswerken Strombeek

Laat ons beginnen met een positieve noot: de realisatie van een dubbel rioleringsstelsel is een goede zaak. Enkel zo kan de waterkwaliteit in Vlaanderen op termijn de Europese normen halen. Daarnaast weten we maar al te goed dat werken voor overlast zorgen (je kan geen ei bakken zonder schalen te breken), en hebben we ook begrip voor de bijkomende problemen die hier en daar (letterlijk) boven water kwamen. Toch schort er wat aan deze werken in Strombeek: de communicatie loopt vaak mank. Burgers voelen zich daardoor machteloos en weten niet wat gedaan.

Verslag huisbezoeken anderhalf jaar na datum en minder dan 10 dagen de tijd om een document ingevuld terug te sturen

Het kan toch niet dat een aantal inwoners van Strombeek op 22 november 2019 een lang en erg technisch document in de bus kregen met een verslag en advies voor afkoppeling dat gebaseerd was op een huisbezoek dat in de loop van februari 2018 (ja 2018!) plaats had, met een datum van afdruk van het document van 8 januari 2019. 

 • Bij deze brief krijgen de bewoners een overeenkomst voorgeschoteld die vóór 30 november 2019 ingevuld teruggestuurd moet worden aan de dienst afkoppelingen van Aquafin. 
 • Er staat ook dat ze kunnen genieten van een gemeentelijke subsidie indien ze de werken laten uitvoeren door de aannemer die de gemeente aanstelt. 
 • De bewoners krijgen ook een raming van de zelf te maken kosten die gemakkelijk boven de 500 EUR gaan waarbij geen mogelijkheden gesuggeerd worden voor een eventuele betalingsplan of andere maatregelen voor wie dit bedrag niet kan ophoesten.

 

Extra kosten voor enkele bewoners

Als kers op de taart worden bewoners met diepe rioolaansluitingen aangemaand nog eens extra kosten te maken door de afvoer in kelders aan het plafond te bevestigen en zo naar nieuwe hogere aansluitpunten te evacueren. Ook deze kosten zijn ten laste van de bewoner en de gemeente is niet verantwoordelijk indien zulke investeringen niet het verhoopte resultaat zouden opleveren. 

 

Daarom stelde Groen op de gemeenteraad van 28 november aan de Open VLD & Vernieuwing & N-VA meerderheid voor dat:

 

 • Het gemeentebestuur werk maakt van éénduidige en duidelijke communicatie bij aquafinwerken en bij incidenten die zich daarbij voordoen;
 • overal waar de rioleringswerken afgerond zijn, werk gemaakt wordt van een camera-inspectie en dat de betrokken burgers van de resultaten op de hoogte gebracht worden; 
 • de gemeente bij communicatie met technische ingewikkelde documenten gebruik maakt van pictogrammen en andere middelen om de communicatie te vereenvoudigen. 
 • als bewoners die verplichte werken met een eigen aannemer uitvoerden, omdat ze ervan uitgingen dat het huisbezoek dat meer dan anderhalf jaar voor de aflevering van het verslag van afkoppeling plaats had, geen opvolging zou krijgen, toch beroep kunnen doen op de subsidieregeling die de gemeente treft;
 • er voor mensen die de middelen niet hebben een afbetalingsplan komt voor de te maken kosten; 
 • het gemeentebestuur aan de bewoners die slachtoffers waren van deze onzorgvuldige en late communicatie een nieuwe brief stuurt waarbij de termijn voor antwoord verlengd wordt tot 31 januari 2020. 

     

Het gemeentebestuur erkende op de gemeenteraad dat er zich bij de rioleringswerken in Strombeek heel wat problemen voordoen. Dat de communicatie beter kan, werd eveneens toegegeven. Toch blijft een transparante aanpak achterwege. Het bestuur is slechts gedeeltelijk bereid om gemaakte fouten recht te zetten.

 

De bespreking op de gemeenteraad kan als volgt samengevat worden: 

 • het gemeentebestuur verwijst naar de belangrijke rol van de afkoppelingsdeskundige en het "contactcenter van Aquafin" voor de communicatie met de burger;
 • het gemeentebestuur is niet bereid de resultaten van cameracontroles automatisch te delen. Burgers die de informatie van de cameracontrole wensen, dienen die zelf op te vragen en zullen die op aanvraag krijgen;
 • de gemeente is niet bereid om ook subsidies toe te kennen aan eigenaars die de verplicht uit te voeren werken reeds uitvoerden wegens de lange periode die verliep tussen het bezoek van de "afkoppelingsdeskundige" in februari 2018 en de opvolging in het document dat pas eind november 2019 bij de mensen terecht kwam. Enkel wie werken laat uitvoeren door de aannemer die Aquafin aanduidt, heeft recht op een subsidie.
 • het gemeentebestuur is niet bereid aan de bevolking openbaar te communiceren dat er een mogelijkheid is om een voorafbetaling met afbetalingsplan af te spreken met de financiële dienst.  De burgemeester bevestigde wel dat mensen die het geld niet hebben om de kosten van de verplicht uit te voeren werken te betalen, terecht kunnen bij de financiële dienst van de gemeente. Het telefoonnummer van de dienst is 02/260 13 59.  
 • de gemeente geeft uitstel tot 31/12/2019 voor het terugsturen van de ingevulde documenten.