Het gemeentebestuur gaat de uitdagingen waar Grimbergen voor staat uit de weg.

22 December 2019

Het gemeentebestuur gaat de uitdagingen waar Grimbergen voor staat uit de weg.

De zeskoppige en stevig verjongde Grimbergse Groen fractie neemt het oppositiewerk ernstig. Wat de meerderheid goed doet, wordt toegejuicht. Pijnpunten in het gevoerde beleid worden aangeklaagd. Alternatieve voorstellen zijn daarbij een leidraad. Groen bestudeerde het meerjarenplan dat op 19/12/2019 ter goedkeuring voorgelegd zal worden aan de gemeenteraad.

De felicitaties

Groen feliciteert de meerderheid voor de transparante voorstelling van de bestaande plannen. Beter dan de voorgaande jaren krijgen we zicht op de beleidsdoelstellingen, actieplannen en reeds concrete acties. De documenten werden ons ook tijdig bezorgd waardoor een goede voorbereiding van de gemeenteraad mogelijk is.

Op inhoudelijk vlak geeft Groen dit bestuur een pluim omdat het ambitieus klimaatbeleid dat Groen in 2015 op de sporen zette, voortgezet wordt. Ook op het vlak van milieubeleid blijven de ambities dezelfde. Het landinrichtingsplan voor de Maalbeekvallei zal uitgevoerd worden, de samenwerking met het regionaal landschap Vlaamse Kouters wordt verder gezet. De samenwerking met de buurtgemeenten om de hele Maalbeekvallei als recreatie- en groengebied op te krikken, wordt verlengd. Ook in de strijd tegen de overlast van het vliegtuiglawaai wordt de samenwerking met de buurtgemeenten Wemmel, Meise, Machelen en Vilvoorde voortgezet. Enig punt van kritiek: geen enkel vernieuw”ing”end initiatief wordt boven de doopvont gehouden. Creatief is anders. 

Groen Grimbergen is ook verheugd dat de Strombeekse jongeren van “de Duif” na jarenlange inzet eindelijk het jeugdhuis krijgen dat ze verdienen. 

Ook de geplande politiepost in Strombeek-centrum vinden we een goede zaak. 

De inspanningen die geleverd worden om Grimbergen proper te houden, juichen we ook toe. Twee nieuwe GAS-ambtenaren zullen de pakkans van sluikstorters en zwerfvuilknoeiers vergroten.

We stellen tenslotte met tevredenheid vast dat het cultuurcentrum in Strombeek de middelen blijft krijgen die het verdient om de werking die over de gemeentegrenzen heen geprezen wordt, verder te zetten. 

De kritiek

De kritiek van Groen Grimbergen vatten we samen in vier rubrieken: 

1. De Grimbergse meerderheid gaat voor verharding van de open ruimte. 

Het bestuur mist de ambitie om een ruimtelijke ordeningsbeleid te voeren dat volop inzet op ontharding, op behoud van de open ruimte, op de levenskwaliteit en op een duurzame en leefbare mobiliteit:  

 • Om ons te wapenen tegen de klimaatverandering en het dreigende watertekort moet Vlaanderen de open ruimte behouden of uitbreiden. De Grimbergse meerderheid gaat echter voor verharding van de open ruimte. Groen betreurt deze trendbreuk. Waar de vorige coalitie onder impuls van Groen inzette op het behoud van de open ruimte en daarbij 42,7 Ha woonuitbreidingsgebied omzette in open ruimte, kiest deze meerderheid voor ruimtelijke uitvoeringsplannen die de overblijvende woonuitbreidingsgebieden grotendeels zullen verharden en omzetten in woonzone. De Vlaams Regering schuift de gemeentes nochtans aanzienlijke middelen toe voor het voeren van een open ruimtebeleid. Deze middelen die tegen 2025 toch oplopen tot 600.000 EUR worden echter niet geoormerkt. Groen Grimbergen zal aandachtig toekijken of en hoe deze middelen gebruikt zullen worden in de strijd voor het behoud van onze open ruimte.
 • De keuze voor het aanspreken van nieuwe kavels en een verdere versnippering bij het woonbeleid, zullen de mobiliteit en levenskwaliteit in onze gemeente verder onder druk zetten. De nieuwe verkavelingen zullen vooral het autoverkeer verder doen toenemen. De uitvalswegen die naar de grotere verkeersassen leiden, kunnen nieuwe autostromen niet aan. Ook die verkeersassen zijn nu reeds oververzadigd.
  We stellen daarbij vast dat er wel sprake is van mobiliteitsstudies en -plannen, maar dat er slechts een karig budget uitgetrokken is voor “het onderhoud van bestaande fietspaden”. Het enige echt nieuwe gemeentelijk fietspad, is het fietspad dat het bestuur tussen de Humbeeksesteenweg en Hoeveland wil aanleggen en waarvoor 101 gezonde bomen zouden gekapt worden. 700 meter fietspad die zullen doodlopen op het overige stuk Veldkantstraat; het smalle, drukke en dus gevaarlijke deel dat naar het centrum leidt.  Deze aanpak kan je nog het best vergelijken met de bouw van een nieuwe autosnelweg die doodloopt op een hobbelige kasseibaan.
  Addendum: Daarnaast vernamen we op de commissie financiën van maandag 16/12 dat de Sparrenlaan zou heraangelegd worden met een fietspad. Deze heraanleg is eindelijk mogelijk wegens de goede afloop van  een proces rond de Sparrenlaan en omgeving. Groen juicht de geplande heraanleg met fietspad uiteraard toe aangezien dit een belangrijke verbinding is voor actieve weggebruikers uit het Populierendal met Grimbergen centrum.

2. Deze meerderheid gaat ook voor verharding van onze samenleving. 

 • De knip wordt gezet op sociale uitgaven. Sociale voorzieningen zoals de maaltijdbedeling door OCMW worden afgeschaft en uitbesteed, wat duurder uitkomt voor de ontvangers die ook hun dagelijks contact met een vertrouwde, lokale dienstverlener verliezen. De subsidies voor de pedicure wordt afgeschaft, de ligdagprijs voor het woonzorgcentrum Ter Biest verhoogt met 90 EUR/maand alsook de prijs voor de serviceflats van Ter Borre verhogen met 75 EUR/maand. Wat is de volgende prijsverhoging of afbouw van de dienstverlening aan de bevolking?
 • Het voortbestaan van de Oxfam-Wereldwinkel in het parkje aan Ter Borre in Strombeek is bedreigd;
 • De subsidies voor de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROG) verminderen van 36.000 EUR naar 25.000 EUR;
 • Het ziet er naar uit dat de succesvolle ‘Wijde Wereld Weken’ afgeschaft zullen worden. 

3. Deze meerderheid laat Strombeek in de steek. 

Met de vorige meerderheid heeft Groen gestreden om van het “lelijke eendje” van onze gemeente weer een fiere zwaan te maken. Er kwam een circulatieplan. Na de rioleringswerken kregen straten en pleinen een facelift waarbij meer groen en autoluwe pleinen moesten zorgen voor een betere  leefbaarheid. De basisschool ‘t Villegastje kreeg de broodnodige nieuwbouw. Het nieuwe hoekgebouw rechtover het cultuurcentrum waar het Huis van het Kind en alle andere sociale diensten een onderkomen zouden vinden en waar een nieuwe bibliotheek zou komen, moesten de kers op de taart zijn… 

 • Wel, in de meerjarenbegroting is geen geld voorzien voor de bouw van het hoekgebouw met een nieuwe bibliotheek en sociaal huis rechtover het Strombeekse cultuurcentrum. 
 • Op basis van de huidige informatie vrezen wij dat de sociale dienstverlening grotendeels naar Grimbergen zal verhuizen terwijl de noden in Strombeek het grootst zijn.
 • Het Strombeekse circulatieplan wordt in vraag gesteld en het is zeer de vraag of er meer ruimte zal komen voor fietsers en voetgangers om de leefbaarheid in onze meest dichtbevolkte deelgemeente te vergroten

4. Het niet verhogen van de belastingen is slechts een halve waarheid. 

Het paradepaardje van deze meerderheid is dat de belastingen niet verhogen. Dit is slechts een halve waarheid want op de gemeenteraad van 19/12 worden heel wat verhogingen van retributies en tarieven voorgesteld. Enkele voorbeelden: de belastingen op vuilniszakken, de belasting op opmaak en afgifte van administratieve documenten, de concessies op begraafplaatsen en de kosten voor de afkoppeling van regenwater worden duurder. Een groot nadeel bij dit soort belastingen: iedereen - rijk of arm - betaalt evenveel.

 • Het klopt inderdaad dat de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing niet verhogen. Deze belastingsvoeten zijn lager dan deze van de omliggende gemeentes. De vraag is echter of we daar trots moeten op zijn:
  • loonkosten, pensioenen voor de ambtenaren, de kosten voor brandweer en politie nemen nu al de grootste hap uit de beschikbare middelen. Wat blijft er over om een “vernieuwend” beleid te voeren? 
  • het in evenwicht brengen van de begroting zal de komende jaren in elk geval voor grote kopbrekers zorgen. Nu reeds waren er de gelukkige meevallers van de bijpassing van de Vlaamse Regering voor de betaling van gemeentepensioenen  en de toenemende Vlaamse subsidies voor het voeren van een gemeentelijk open ruimtebeleid (zie hoger).  
  • Groen vreest daarom dat er verder beknibbeld zal worden op de sociale diensten en dat de dienstverlening in de gemeente de komende jaren onder zware druk zal komen te staan om het budgettaire evenwicht te behouden. Nu reeds stellen we vast dat het hoekgebouw rechtover het cultuurcentrum in Strombeek mee onder de budgettaire druk sneuvelt. 
  • Kiezen voor containerklassen om de overbevolking van de gemeentescholen van de Borgt, Beigem en Humbeek aan te pakken, getuigt evenmin van een beleid dat investeert in de toekomst van onze gemeente. En dit terwijl men voor Grimbergen ‘centrum’ investeert in de bouw van nieuwe jeugdlokalen, een feestzaal en een sportcentrum.

De parel van Brabant verdient beter! 

 

Voor meer informatie kan u terecht bij:

Eddie Boelens, Fractieleider Groen Grimbergen

GSM: 0470 74 74 24

E-mail: [email protected]

Facebook Groen grimbergen: www.facebook.com/groen.grimbergen/