Het Grimbergse Schepencollege gunt de werken inzake bouw van bibliotheek, OCMW kantoren en andere diensten van het zogenaamde Hoekgebouw.

23 November 2018

Het Grimbergse Schepencollege gunt de werken inzake bouw van bibliotheek, OCMW kantoren en andere diensten van het zogenaamde Hoekgebouw.

Op maandag 19 november is het Grimbergse college van burgemeester en schepenen overgegaan tot het gunnen van de overheidsopdracht voor de werken inzake de bouw op de hoek van de Victor Soensstraat en de Wemmelsestraat in Strombeek van OCMW kantoren, bibliotheek en andere diensten aan STRABEG BELGIUM tegen de prijs van 11.813.989,84 EUR inclusief BTW.

Eddie Boelens, Schepen van leefmilieu en duurzaamheid (Groen): “Hiermee zet het college een belangrijke stap in het bouwproces van het zogenaamde Hoekgebouw. De procedure startte in 2014 met de princiepsbeslissing voor de bouw van een nieuwe bibliotheek en kantoren voor het OCMW. Het gemeentebestuur koos voor een samenwerking met de Vlaamse bouwmeester vanuit een dubbele bezorgdheid: een bouwwerk realiseren dat beantwoordt aan de noden van de toekomst en een keuze voor kostenefficiëntie en transparantie.”

In een eerste fase werd er druk overlegd over de noden van zowel bibliotheek als OCMW. Er werden plaatsen bezocht waar voorbeelden van goede praktijk werden gerealiseerd. Voor de bibliotheek volgde er een behoeftenstudie onder leiding van de provincie Vlaams-Brabant.

In 2015 werd een architectuurwedstrijd uitgeschreven voor de nieuwbouw. Na een jurering o.l.v. de Vlaamse bouwmeester werd de opdracht toegewezen aan architectenbureau 360° uit Gent. Met alle gebruikers volgde een ronde van bekendmaking van wensen waarna de architecten aan het werk gingen.

Een eerste voorontwerp werd voorgesteld op de gemeenteraadscommissie van 20 september 2017.

Het  definitieve ontwerp werd voorgesteld op de gemeenteraad van 22 maart  2018

Nadien volgde de aankoop van het appartementsgebouw gelegen op de hoek van de Wemmelsestraat  en de Victor Soensstraat dat in september werd afgebroken.

Ondertussen werd ook de omgevingsvergunning aangevraagd en bekomen mits voldaan wordt aan de bouw van een ondergrondse parkeergarage op het Gemeenteplein. Op het college van 12 november nam het college de beslissing om, na overleg gepleegd te hebben met Aquafin, een ondergrondse parkeergarage voor 126 wagens op drie verdiepingen te bouwen op het Gemeenteplein.

Voor de bouw van het Hoekgebouw werden in het meerjarenplan 2018-2020 voor 9.970.217,47 EUR aan kredieten voorzien. Het resterende bedrag van 1.843.772 EUR zal moeten voorzien worden in het meerjarenplan van 2021 dat nog opgesteld moet worden.

Tot op heden werd al voor 1.450.000 EUR uitgegeven aan de aankoop en afbraak van het appartementsgebouw en aan erelonen voor het architectenbureau.

Door niet over te gaan tot de gunning en te kiezen voor een kleiner gebouw zouden de 800.000 EUR die reeds betaald werden aan de architect definitief verloren gegaan zijn. Kiezen voor een kleiner gebouw is ook kiezen voor het verleden. Deze keuze staat ook haaks op de door de drie meerderheidspartijen van de voorbije legislatuur (CD&v, vLD en Groen) gedeelde visie om bij het ontwerp van het nieuwe gebouw te kiezen voor de optimale aanwending van de beschikbare ruimte. Op korte termijn biedt dit de mogelijkheid om een aantal diensten uit het overbevolkte gemeentehuis naar Strombeek te verhuizen. Op iets langere termijn weten we dat Grimbergen als groeiende gemeente die extra ruimte meer dan nodig zal hebben.

Eddie Boelens: “vanuit een bezorgdheid voor energie-efficiëntie en de klimaatproblematiek kozen we met een blik op de toekomst ook bewust voor een bijna energieneutraal Hoekgebouw. Ook de keuze voor Strombeek was een statement. Dit bouwwerk is een belangrijke realisatie in het kader van het Masterplan voor Strombeek. Na de heraanleg van enkele centrumstraten, het St.-Amandsplein, het Gemeenteplein, de bouw van een nieuwe Villegasschoolen en de bouw van een nieuwe kinderkribbe in de Van Der Nootstraat zal het nieuwe Hoekgebouw een baken worden in het gerenoveerde Strombeek waar het goed wonen is.”

 

Eddie Boelens

Schepen voor leefmilieu, afvalbeleid, duurzaamheid, ontwikkelingssamenwerking en fairtrade. Tel: 0470747424.

Alena Van Den Bussche

Marc Van Godtsenhoven

Gemeenteraadsleden Groen

Marnix Snauwaert

OCMW-raadslid

Frans Deveyns

Voorzitter