Mobiliteitsplan Grimbergen : een verdienstelijke aanzet, maar ook blinde vlekken, gevaarlijke situaties voor fietsers en een ontbrekend tijdspad.

09 April 2023

Mobiliteitsplan Grimbergen : een verdienstelijke aanzet, maar ook blinde vlekken, gevaarlijke situaties voor fietsers en een ontbrekend tijdspad.

Het mobiliteitsplan wordt dus eind mei afgeklopt in de gemeenteraad, maar devoorlopige plannen zijn bekend. 

Voor Groen levert wat nu voorligt een verdienstelijke inspanning om de schoolomgevingen veiliger te maken en er zijn ook enkele concrete aanzetten om het sluipverkeer te ontmoedigen. Zo komt er een knip aan de Beverstraat en aan de Oude Mechelse straat in Strombeek.

Onze belangrijkste bekommernissen betreffen een aantal blinde vlekken in het plan en de onzorgvuldige, zelfs ondoordachte manier waarop een aantal onderdelen worden uitgevoerd.  Daarenboven is de tijdshorizon van tien jaar veel te lang en ontbreekt het aan heldere tussentijdse mijlpalen.

De beschikbare informatie over de plannen vind je op www.grimbergendenktmee.be/mobiliteitsplan

De blinde vlekken in het plan :

  • De Meerstraat in Beigem is een oud zeer. De straat is een gevaar voor voetgangers en fietsers. Er is nood aan een modern fiets- en voetpad in elke richting met fietspaden die meteen aansluiten op de fietspaden langs de Beigemse steenweg, die trouwens ook dringend aan vernieuwing toe zijn. Het is onbegrijpelijk dat een plan waar meer dan vier jaar aan gewerkt is en dat een tijdshorizon heeft van tien jaar, de Meerstraat volledig buiten beschouwing laat. 
  • Het is ook onbegrijpelijk dat een omvattend mobiliteitsplan geen zone 30 voorziet in een aantal woonwijken zoals rond de Piereman, de Mierendonck, het Zonneveld, Populierendal en de Borgt.
  • In Humbeek en Beigem komt nog steeds geen tonnagebeperking in de Kerkstraat, de Achterstraat en de Daalstraat.

Spaanse Linde : de meerderheid durft niet kiezen en dat is een gevaarlijke keuze.

De Spaanse Linde wordt zwaar belast door sluipverkeer dat de hoek afsnijdt tussen de Vilvoordsesteenweg en de Brusselsesteenweg, zeer tot overlast van de bewoners.  De meerderheid wil die situatie bestendigen, zij het in een licht aangepaste vorm : het Westelijk deel van de Spaanse Linde wordt een eenrichtingsstraat en bijgevolg ook de Merodestraat in omgekeerde richting. Het Oostelijk deel van de Spaanse Linde (vanaf het rond puntje tot aan de Vilvoordsesteenweg) blijft een tweerichtingsweg. Om het leed voor de inwoners te verzachten, wordt overwogen om over het hele traject een snelheidsbeperking in te voeren van 30 km/u, maar is nog onder voorbehoud van de budgettaire mogelijkheden. (Politiek vertaald te lezen als : dit schuiven we voor ons uit en willen we eigenlijk niet doen). Het kruispunt van de Brusselsesteenweg en de Merodestraat zou heraangelegd worden.

De meerderheid durft dus niet kiezen voor leefbaarheid en veiligheid, nochtans expliciet een strategische doelstelling van het mobiliteitsplan.

Zoals het kaartje duidelijk toont, wordt niet alleen de Merodestraat een verbindingsweg, maar wordt het Abtsdal een eiland omringd door drukke verbindingswegen en daardoor afgesloten van het centrum van Grimbergen. Dat is niet aangenaam en ook niet veilig voor schoolgaande kinderen.

Het kruispunt van de Brusselsesteenweg en de Merodestraat werd enkele jaren geleden heraangelegd, maar zal nu opnieuw heraangelegd worden om – zo hopen we tenminste – het kruispunt veilig te maken voor fietsers. Dat kruispunt is nu reeds problematisch omdat het een typisch dode hoek ongevallen kruispunt is : auto’s die van de Brusselsesteenweg rechts de Merode straat inrijden, hebben tegelijk groen met de fietsers die rechtdoor fietsen. Wanneer de Merodestraat een eenrichtingsstraat wordt die alle doorgaand verkeer richting Vilvoordsesteenweg zal opvangen, is de vraag niet of er zich effectief een dode hoek ongeval zal voordoen, maar wel wanneer het zich zal voordoen. Daarom dus de heraanleg, al is nog niet duidelijk hoe die zal gebeuren, en ook niet wanneer. En dan is het van twee dingen één : ofwel wordt het kruispunt heraangelegd alvorens de Merodestraat eenrichting wordt, en dan verandert er de eerstkomende jaren helemaal niets; ofwel wordt snel geschakeld en wordt de Merodestraat eenrichting alvorens het kruispunt heraangelegd wordt en ontaat een zeer gevaarlijke situatie voor fietsers.

Beter was geweest, en dat is ook waar Groen voor pleit, om het doorgaand verkeer maximaal langs de gewestwegen (de Vilvoordsesteenweg en de Brusselsesteenweg) te leiden. Het zou de leefbaarheid van Spaanse Linde, de Merodestraat en het Abtsdal ten goede komen en veiliger zijn voor fietsers

 

Onzorgvuldig uitgewerkte fietszones zijn een gevaar voor fietsers

Het mobiliteitsplan voorziet een fietszone in het centrum van Grimbergen en een grote fietszone in Strombeek. 

Een fietszone wordt gevormd door een aantal aaneensluitende straten en pleinen waar de snelheid beperkt wordt tot 30 km per uur en waar fietsers niet mogen ingehaald worden door gemotoriseerd verkeer. 

Om een fietszone veilig en aangenaam te maken, moeten eerst maatregelen genomen worden om het gemotoriseerd verkeer drastisch te verminderen en te vertragen, om dan de fietszone in te voeren.  De vuistregel daarbij is dat fietsers (en niet auto’s) in een fietszone de numerieke overmacht hebben over gemotoriseerd verkeer. De meerderheid gaat echter omgekeerd te werk. Op korte termijn (termijn voorlopig onbepaald) wordt het doorgaand verkeer dwars door de fietzones geleid. Pas op lange termijn (termijn ook nog onbepaald) en na een evaluatie, zal werk gemaakt worden van het autoluw maken van de fietszones. In de beginfase zal de fietszone dan ook enkel visueel aangeduid en herkenbaar zijn, zonder dat iets aan het autoverkeer wordt gedaan. De meerderheid rekent er dus op dat de fietsers het autoverkeer wel zullen afremmen of ontmoedigen. Dat is volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid de absoluut foute aanpak. Die aanpak maakt van fietszones gevaarlijke en onaangename frustratiezones voor fietsers én automobilisten.

Een plan zonder tijdslijn is geen plan maar een vage intentieverklaring.

Er is meer dan vier jaar gewerkt aan dit mobiliteitsplan. Voor de uitvoering ervan wordt een tijdshorizon gehanteerd van nog eens tien jaar.  

Vraag is dan ook hoe en wanneer de meerderheid haar eigen plan concreet vorm zal geven : wat gebeurt wanneer? De vaagheid over de tijdslijn, wekt de indruk dat de meerderheid zelf niet voluit durft of wil gaan voor haar eigen plan; lees, weinig of niets meer zal willen realiseren voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. 

Wie er het verkiezingsprogramma van 2018 van Vernieuwing op na leest, kan alleen maar vaststellen dat de partij van de burgemeester vooral bekommerd is om het vrijwaren van parkeerplaatsen en de vlotte doorstroming van autoverkeer. Het succesvol en veilig invoeren van een grote fietszone in het centrum van Strombeek en Grimbergen staat haaks op die visie. Ook Open VLD Grimbergen staat niet bekend om haar vooruitstrevende en moderne visie op mobiliteit en zal alles uit de kast halen om sluipverkeer en autodoorstroming prioriteit te blijven geven. Zullen N-VA en CD&v – gesteld dat zij oprecht werk willen maken van een mobiliteitsplan dat de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te goede komt – zwaar genoeg wegen om nog iets te realiseren voor de verkiezingen?

Het is dus nog even afwachten tot de gemeenteraad van mei om helderheid te krijgen over de tijdslijn en de ware ambities van de meerderheid om Grimbergen aangenaam en veilig te maken voor fietsers, voetgangers en bewoners van drukke verkeersstraten.

 

Dirk Bauweleers