ONDERTUSSEN, STAND VAN ZAKEN ASFALTFABRIEK

27 December 2017

Even ter herinnering. 2015 was een rampjaar voor De Borgt en de Verbrande Brug. Toen werd de buurt geconfronteerd met een zeer intense, penetrante, irriterende en onaanvaardbare geurhinder veroorzaakt door een reeks kwalijke kankerverwekkende chemische stoffen van het type Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) en Vluchtige Organische Stoffen (VOS). Stoffen die vrijkomen bij het verwerken van gerecycleerde asfalt in de nabijgelegen asfaltcentrale van Viabuild aan het zeekanaal.Het actiecomité BB heeft sinds 2015 samen met de gemeente en de milieu-inspectie Vlaams Brabant sterk geijverd om de milieuvergunning te doen naleven en te verstrengen. Verschillende acties en overlegrondes later tot bij de Bestendige Deputatie Vlaams Brabant heeft de asfaltcentrale o.a. een hogere schouw geïnstalleerd en haar productieproces grondig bijgesteld. Lagere verhittingstemperaturen en een meer doorgedreven controle van het gebruikte asfaltgranulaat hebben hun effect niet gemist.

De Milieuvergunningsaanpassing einde 2016 was een evenwichtsoefening tussen de belangen van beide partijen. De overheid heeft met vrij strenge bijkomende voorwaarden de centrale geforceerd om de hinder binnen de aanvaardbare grenzen te brengen. De buurt heeft begin 2017 besloten af te wachten hoe de hinder zou evolueren. Einde 2017 kan men voorzichtig positief zijn over het resultaat. Er zijn nauwelijks klachten geweest en deze zijn ook minder ernstig in vergelijking met die van het rampjaar 2015. Het buurtcomité is bijzonder tevreden dat er geen geurmaskerende technieken mogen worden toegepast. Er is tot vandaag geen wettelijke basis om het verwerken van gerecycleerde asfalt te stoppen. Er wordt met het  huidige procedé nog altijd een reeks ongezonde (sterk geurende) PAK en VOS uitgestoten op een grotere hoogte dan voorheen en verdund in de omgeving. Allicht zal de geurhinder tot een minimum herleid zijn voor de directe buurt. De buurt blijft uiteraard waakzaam en alert in 2018. De gemeente kan, bij nieuwe hinder, zelf een aantal bijkomende metingen uitvoeren in de schouw.

 

Gezonde lucht voor iedereen 7 op 7

Johan Declerck

Lid Groen Grimbergen