Reactie op het gemeentelijk structuurplan

19 September 2011

Voor de ontwikkeling van onze gemeente kan het belang van het gemeentelijk structuurplan  moeilijk overschat worden.Groen!-Grimbergen heeft het gemeentelijk structuurplan daarom grondig bestudeerd. Via de Groenpro-fractie formuleerden we  reeds een aantal bedenkingen op de gemeenteraad. Op de hoorzittingen waarop een aantal van onze leden aanwezig waren luisterden we aandachtig naar het voorgestelde plan. In Strombeek hadden we over sommige onderdelen ervan een boeiende discussie.Groen!-Grimbergen werkt aan een officiële reactie op het plan. Los daarvan stuur ik u hierbij nog mijn persoonlijke opmerkingen. In de hoop op een constructieve dialoog groet ik u  met bijzondere hoogachting,Eddie BoelensVoorzitter Groen!-Grimbergen.1, Reacties en bezwaren betreffende de geplande ambachtelijke zone aan de Waardbeekdreef,Zie onder andere pagina 246 van het bindende gedeelte, pagina 199 en volgende in het richtingevende gedeelte en pagina 126 van het informerend gedeelte;Bedenkingen:uit het antwoord op een recente parlementaire vraag blijkt dat Vlaanderen momenteel nog 12.000 Ha bedrijventerrreinen beschikbaar heeft. 3000Ha daarvan zijn gebruiksklaar. Ze zijn gelijkmatig over Vlaanderen verspreid. Is het dan echt noodzakelijk dat gemeentelijke structuurplannen systematisch de planning van een 'terrein voor locale bedrijvigheid van ongeveer 5Ha' voorzien? De nood aan bedrijfsterreinen dient op regionaal vlak bekeken te worden;in de argumentatie wordt benadrukt dat dit locale bedrijventerrein strict voorbehouden zal worden voor locale bedrijven. De praktijk van het verleden doet  hier de grootste twijfels rijzen. Het bedrijventerrein langs de Boechoutlaan waar "Proctor en Gamble" is gevestigd is eveneens een bedrijvenetrrein voor "locale bedrijven".De praktijk is wel even anders. Wie garandeert dat het nu anders loopt?een argument dat gebruikt wordt bij het pleidooi voor de zone is dat zonevreemde bedrijven zich zodoende kunnen herlocaliseren. Vreemd toch dat op pagina 199 dan wel gesuggereerd wordt dat de alzo leeggekomen bedrijfsruimte door een andere beginnend bedrijf ingevuld zou kunnen worden ten einde de verwevenheid van functies  met het woongebied te behouden.  Waarom dan een beleid dat bestaande bedrijven naar een nieuw bedrijventerrein wil herlocaliseren?indien desondanks gedacht wordt aan de inplanting van een bedrijventerrein in Grimbergen komt het erop aan de meest geschikte site te zoeken. Uit het vergelijkend onderzoek van de verschillende sites op de pagina's 125 en volgende valt de keuze daarbij op de site van de Waardbeekdreef. Ik ben het daar niet mee eens, om verschillende redenen: De score voor de gevolgen voor het landschap moet volgens mij in elk geval een negatieve score krijgen (nu 0 = neutraal). Het feit dat deze site op het grondgebied van het "hoofddorp Grimbergen" ligt is voor mij niet peritinent en de toekenning van en score ++ is daarbij irrelevant;de omsluiting via de Wolvertemsesteenweg wordt als een troef (++ score) gezien. Mij lijkt die omsluiting eerder problematisch. De Steenweg is nu reeds oververzadigd. Zeker op het spitsuur zijn er serieuse fileproblemen. Bedrijven die zich daar vestigen zullen noodzakelijkerwijze deze weg gebruiken voor trafiek naar de A12 of de R0;het fiet dat de huidige bestemming een agrarisch gebied is dient extra geaccentueerd te worden aangezien het hier van de meest vruchtbare grond van Grimbergen betreft. Bovendien wordt het overgangsgebied tussen de Grimbergse kouter en het buitengebied Beigem-Humbeek door deze plannen fundamenteel aangetast, Een smal lint groen is de enige kouter die beide gebieden nog zou verbinden;de keuze voor deze site gaat in die zin ook fundamenteel in tegen de visie van het sructuurplan waarbij de nadruk gelegd wordt op het vrijwaren van de bestaande Grimbergse kouter en het buitengebied Beigem-Humbeek, Door aan de grenzen van dit gebied te knabbelen gaat dit gebied niet van bebouwing gevrijwaard blijven;een aantal sites worden niet aan het vergelijkend onderzoek op de pagina's 125 en volgende onderzocht, deze zouden mijns inziens nochtans veel beter scoren. De alternatieven waaraan ik denk zijn de volgende:in de beschrijving van de bestemming van een deel van "Treft" (strombeek) wordt gesuggereerd dat de woonfunctie van de Beverlindestraat en Temsesteenweg (pagina 204) verouderd is en niet meer aangepast aan de omgeving, Bedrijven zouden op termijn deze woningen moeten kunnen verwerven, Hier is alvast sprake van een uitbreiding voor de mogelijke vestiging van bedrijven;langs de Oostvaartdijk  bezit de NV Zeekanalen een aantal gronden die voorzien zijn voor de vestiging van bedrijven van klasse 1. Op korte termijn zijn er geen kandidaatbedrijven om zich daar te vestigen. Het zou in elk geval een goede keuze zijn 5ha van die 'klasse1 sites ' in te richten voor locale bedrijven die zich hier willen vestigen;een zo mogelijk nog betere keuze is parking C, Elders heb ik het over de ambitie die Grimbergen zou moeten tonen in de dialoog met eigenaar Brussels gewest over de inrichting en bestemming van deze parking.Locale bedrijven zouden hier in elk geval een ideale vestigingsplaats vinden. Zonder hinder van de locale bevolking hebben ze er ook onmiddellijk aansluiting op het verkeersnetwerk.2, Opmerkingen en reacties bij het beleid betreffende de woonuitbreidingsgebieden,Op verschillende plaatsen in het document wordt benadrukt dat op termijn vooral de nood aan kleine wooneenheden en wooneenheden voor bejaarden (serviceflats) groot zal worden, Ook valt te lezen dat een inhaalbeweging  betreffende sociale huurwoningen en sociale kavels noodzakelijk is ( onder andere pagina 's 108, 112, 133 en 244).Het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied aan het Wezenhageveld (Kruipstaat)is verantwoord  als prioritair aan de hierboven opgesomde voorwaarden wordt voldaan, Er moet plaats komen voor sociale huurwoningen, sociale kavels en/of serviceflats,Tot mijn tevredenheid stel ik vast dat er op korte termijn geen andere woonuitbreidingsgebieden aangesneden zouden worden, Deze woonuitbreidingsgebieden blijven echter wel bestaan waardoor het risico bestaat dat ze vroeg of laat toch voorwerp zullen uitmaken van bouwprojecten die een enorme hypoteek leggen op de idee van de bescherming en vrijwaring van het Grimbergse buitengebied en van de fundamentele keuze voor inbreiding in plaats van het aanspreken van open ruimte. De enige manier om deze open ruimte op duurzame wijze te beschermen is een groot deel van de bestaande Woonuitbreidingsgebieden "groen" in te kleuren (bvb, als park-, natuur- of agrarisch gebied) Als één en ander op korte termijn gebeurt kan dat zonder planschade.Volgende Woonuitbreidingsgebieden zouden daarbij dringend een andere bestemming moeten krijgen (zie onder andere pagina 187):het WUG langs de Kasteelhofstraat (Bei WUG1, WUG 2 en 3)het WUG langs de Bunderstraatandere WUG's die de kernen Humbeek-Beigem nu nog dankzij een groene buffer gescheiden houden (o.a. HUM WUG 2);het WUG dat gedeeltelijk in de vallei van de kleine Buisbeek ligt (zie pagina 134 vierde paragraaf);het WUGaan de Priesterlinde noord Grim(WUG 2) Dit laatste WUG zou best vervangen worden in het kader van de plannen voor de uitbreiding van het recreatiegebied rond "De Lammekes" en de locale  camping die heel wat mogelijkheden biedt voor "zachte recretie" (pagina 194)3,Plannen voor de stedelijke kern StrombeekZie onder andere pagina's  103,145, 138 van het informatief gedeelte en  203 tot 210 van het richtingevend gedeelte,Vooreerst een correctie: In de Lakensestraat is er geen villabouw.Terecht wordt  in "het hoofdstuk Strombeek" de nadruk gelegd op (herstel van) de woonkwaliteit, het bewaren (ik zou spreken van heroveren) van de groene restgebieden en het belang van een masterplan voor Strombeek-centrum.Om hier de daad bij het geschreven woord te voeren enkele suggesties:lanen dienen lanen te blijven en dienen zelfs geherwaardeerd te worden. Enkele voorbeelden: ik zag de plannen voor de heraanleg van de mooie Strombeek-linde.Oké, er komt een fietspad en de kruispunten worden met snelheidsvertragers zorgvuldig ingericht, maar,.. de nu prachtige dreef met Japanse kerselaars wordt qua bomenbestand gedecimeerd, Ander voorbeeld: de Acacialaan wordt elke dag "meer laan en minder acacia"... de ene boom na de andere verdwijnt er;De Nieuwelaan zelf heeft een gemengd karakter; waar nu geen "hoogbouw" is hoeft die er ook niet te komen;Bewaren van groene restgebieden betekent optimaal de bestaande lanen hun 'groene 'rol doen spelen. Aanplantingen dienen verzorgd en uitgebreid te worden, Denk maar aan de Nieuwelaan, de Strombeeklinde, de Kasteelstraat, de invalswegen op die lanen, de Acacialaan. En waarom van sommige straten waar de ruimte bestaat geen lanen maken of groen elementen inbouwen? (Singel, Oude Mechelsestraat, Van der Nootstraat, Jan Mulsstraat,...);de leefbaarheid van Strombeek verhoog je pas als je voor het ruime centrum ? de twee polen en alle betrokken invalswegen ? een zone 30 inricht;de groen buffer tussen de Antwerpselaan en Strombeek (vanaf de Nieuwelaan tot Oude Mechelsestraat) dient in elk geval behouden te blijven. Deze speelt een gedeeltelijke rol als geluidsscherm voor de A12 die ondanks dat voor de buurt enorme geluidshinder veroorzaakt;geluidsschermen langs de A12 kunnen de woonkwaliteit voor de bewoners van Acacialaan, Jan Mulsstraat, De Villegahasstraat en een deel van de Oude Mechelsestraat aanzienlijk verbeteren;Voor Strombeek-centrum is er inderdaad een masterplan nodig dat antwoord biedt op de noodzakelijke uitbreiding en verbetering van de infrastructuur van  het Cultureel Centrum. OCMW, bibliothheek en een deel van de ateliers hebben nood aan meer ruimte, de foyer en het terras kunnen en sterke socialiserende functie krijgen, de heraanleg van de Nieuwelaan kan het verkeer vertragen , een ondergrondse parking onder het gemeenteplein kan het parkeerprobleem ? zeker tijdens evennementen in  het CC aanpakken, de geplande bocht van de Nieuwelaan ter hoogte van het CC. biedt ons de kans om groene ruimte te heroveren en het basketplein (dankzij de ondergrondse parking) in ere te herstellen, het verkeer zou er vertragen en het kruispunt ter hoogte van Jan Muls, Nieuwelaan, Drapstraat, Verbeytstraat en Wemmelsestraat zou eindelijk veiliger worden. De  idee om Verbeytrstraat en Wemmelsestraat dood te laten lopen ter hoogte van de Nieuwelaan is excellent.het nieuwe wooncomplex op de ijsfabrieksite kan Strombeek nieuw leven inblazen en een brug vormen tussen de twee polen van Strombeek;het woonuitbreidingsgebied Potaarde-Ijsvogellaan zou eigenlijk best gewoon parkgebied worden voor Strombeek dat een nijpend gebrek aan groene publieke ruimte heeft. Indien dit echt niet kan dient er  in elk geval werk gemaakt van een "corridor" voor fietser en voetgangers en dienen in elk geval voldoende publieke groene punten voorzien te worden. Voor villabouw zoals ergens in het document aangegeven wordt is hier geen ruimte. Voorrang dient hier in elk geval te gaan naar sociale kavels, sociale huurwoningen en ... weer eens serviceflats om het nijpend tekort dat wegens de bevolkingsevolutie alleen maar zal toenemen aan te pakken;de ambachtelijke zone boven de Bergmansbeek is inderdaad niet ontwikkeld. Voorstel: geef deze zone een gemengd karakter. Het gebied dat aanpaalt bij het Haneveld zou daarbij een woonfunctie kunnen krijgen. Ook hier: een pleidooi voor groepswoningbouw en sociale woningen. Het gebied naar de StAnnalaan toe zou een bedrijvenzone kunnen worden onder de stricte voorwaarde dat de overlast voor de buurt en de verkeerslast voor gebruikers van het fietspad op de St-Annalaan tot een minimum beperkt wordt;het belang van de (her)waardering van parkelementen zoals het parkje aan Ten Brore (tussen StAmandsplein en Vandernootstraat) en "de Piereman" kunnen niet genoeg benadrukt worden;4, TreftPagina 204-205,Een stricte ruimtelijke ordening en gunningsbeleid zou de woonfunctie in het binnengebied (Treft- Gentsestraat en wie weet, de rand van parking C) moeten versterken en garanderen, Als dat niet gebeurd gaat de kwaliteit in dit woongebied dat gekneld zit tussen de Romeinsesteenweg, parking C en "proctor en Gamble" verloren. In dit binnengebied zou een "gemende functie" uiit den boze moeten zijn. Horeca en nutsvoorzieningen hebben hun plaats op de Romeinse steenweg.5, Parking C en inrichting van de Romeinsesteenweg.Onder andere pagina's  102,146,149 en 204.Voor de inrichting van parking C ( grondgebied Grimbergen ? eigendom Brussels gewest) en de Romeinsesteenweg verwachten we van de gemeente een actief en dynamisch beleid. Het is aan de gemeentelijke overheid om voorstellen uit te werken en daarover in samenspraak met het Vlaams gewest de dialoog aan te gaan met het Brussels gewestDe parkeerfunctie van parking C kan perfect gecombineerd worden met andere functies. Voorstel: een parkeertoren met twee kelderverdiepingen en zeven bovengrondse niveau's waardoor de beschikbare oppervlakte voor "andere" bestemmingen gemakkelijk 4/5de van de bestaande oppervlakte inneemt.  Onze voorstellen ivm de andere bestemming: een congrescentrum, een terrein voor locale bedrijven en kantoren.Bij de keuze van de bestemming dient in elk geval vermeden te worden dat een congestie van R0 verder in de hand gewerkt wordt. Een shopping center is in die zin uit den boze.Een omsluiting van deze parking via het openbaar vervoer is noodzakelijk, Met het Brussels Gewest en de MIVB dient de dialoog over de verlenging van het metronetwerk tot parking C gevoerd te worden. parking C zou zodoende ook de ideale site kunnen worden om automobilisten aan te zetten de auto daar achter te laten voor hun verplaatsing naar Brussel.In tegenstelling tot wat het gemeentelijk structuurplan stelt ben ik van mening dat de Romeinsesteenweg op grondgebied Strombeek ter hoogte van de eeuwfeestpaleizen zijn woonfunctie intussen verloren heeft. Er kan beter gekozen worden voor een "ordentelijke" vestiging van aan de tentoonstellingspaleizen aangepaste economische activiteiten.Eén en nader veronderstelt wel de versterking van de woonfuncte van de rest van Treft. (zie punt 4)Ook over de Romeinsesteenweg dient de gemeente er alles aan te doen om de dialoog met het Brussels gewest aan te gaan, Het is een regelrechte schande dat deze weg waar de nodige ruimte aanwezig is voor de aanleg van een fiets-en voetpad, groenvoorziening en een degelijke rijweg momenteel een gevaarlijke weg is waar signalisatie bijna afwezig is, een weg die voor voetganger en fietser zeer gebruiksonvriendelijk is en waar groenvoorziening beperkt blijft tot hier en daar een klein hoefblad tussen de kapotte stoepstenen.Op een aantal pijnpunten is Grimbergen zelf verantwoordelijk voor het foute beleid, Een voorbeeld: Grimbergen is verantwoordelijk voor de signalisatie waar de Antwerpselaan op de Romeinsesteenweg komt. Nu het schitterende fietspad onder de brug van de A12 er reeds meer dan een jaar ligt is de nodige signalisatie die automobilistenwaarschuwt voor dat fietspad nog steeds niet aangebracht, Het blijft ook onduidelijk of we hier met een tweerichtingsfietspad te maken hebben, Fietsers die van de Boechoutlaan komen gebruiken het in elk geval als een tweereichtingspad!6, de versterking van het netwerk van natuurverbindingen en ecologische stapstenen,De meeste van de voorstellen kan ik alleen maar aanmoedigen en toejuichen, Volgende voorstellen kunnen de beleidsopties verterken:een  aantal waardevolle natuurgebieden zouden een gewijzigde bestemming moeten krijgen om op doeltreffende wijze beschermd te kunnen worden: ik verwijs daarbij onder andere (pagina 134) naar de vallei van de Mieskensbeek te Humbeek (grotendeels ingekleurd als woongebied), de kleine buisbeek te Humbeek met een waardevol bos in de beekvalei (ligt in agrarisch gebied en woonuitbreidingsgebied (zie hierboven punt 2), Ook de Maalbeekvallei is op verschillende plaatsen ingekleurd als woongebied, De valleien van de Kelkebeek, de Leibeek en de Lintbeek (ingekleurd als agrarisch gebied)in de gebieden die voor natuurontwikkeling in aanmerking komen zou daar effectief werk van gemaakt moeten worden (zie pagina 134 derde pragraaf);ook bossen met een recreatiefunctie moeten als een bos gerespecteerd worden. De recente aanplantingen van fruitbomen in het Lintbos, de aanplant van exoten in het Prinsenbos (coniferen en rododendrons), de aanleg van zeer verharde wegen in Prinsenbos en Lintbos) zijn daarbij te betreuren;zoals er een gedoogbeleid is voor zonevreemde bedrijven die in de praktijk mogen blijven zou er ook een beleid gevoerd moeten worden voor alle "zonevreemde bossen". In het bosarme Vlaanderen zou elk stukje Grimbergs bos een definitieve bestemming moeten krijgen als bos,7, Fietsinfrastructuurzie onder andere pagina's 134 en 177,Het is inderdaad belangrijk het fietspadennetwerk voor recreatie te verdichten en de "missing links" aan te leggen, Zeker even belangrijk  in het kader van de mobiliteitsproblematiek is de aanleg van functionele fietsroutes in eigen bedding De aanleg van een aangepaste "fietssnelweg" langs het kanaal waar obstakels op creatieve manier, zonder veel omleidingen, weggewerkt wordt is daarbij een prioriteit,8, Beleid bij leegkomende landbouwbedrijven.Deze zouden een belangrijke natuureducatieve en sociale functie kunnen krijgen eze optie zou voorrang moeten krijgen op de residentiële keuze of de ombouw tot nog maar eens een manège. Kinderboerderijen, educatieve centra die "stadsjongeren uit Strombeek" kennis bijbregen over duurzame voedselproductie, biotuinbouw, reïntegratieprojecten voor mensen met sociale of psychische problemen,...Land- en tuinbouwbedrijven kunnen hier een enorm belangrijke functe vervullen.Eddie Boelens