Veldkantstraat: Groen blijft ijveren voor veilig fietsen en 101 bomen.

21 Oktober 2019

Veldkantstraat: Groen blijft ijveren voor veilig fietsen en 101 bomen.

In juni 2019 maakte het gemeentebestuur bekend dat in het kader van rioleringswerken aan Hoeveland 101 hoogstambomen gekapt moesten worden.  Met Groen waren we stom verbaasd. In de loop van 2017 was op het Schepencollege, waar Groen toen deel van uitmaakte, in dit zelfde dossier anders beslist. Bij de rioleringswerken zouden de 98 lindes, de es en de twee knotwilgen blijven. Het bestaande voetpad dat nu ook door fietsers gebruikt wordt zou verbeterd worden.

Groen ging dan ook danig te keer tegen de geplande bomenkap. Het belang van deze strijd ligt voor de hand. De bomen in de Veldkantstraat zijn een streling voor het oog, een baken in ons dorpslandschap. Ze vangen CO2 en fijn stof op en vormen natuurlijke bronnen voor fauna en flora. Ze situeren zich in de “Ankerplaats Maalbeekvallei en het cultuurlandschap ten oosten van Grimbergen”. Zulke ankerplaatsen zijn zeer schaars in onze provincie. Dit Grimbergse gebied heeft een belangrijke natuurwetenschappelijke, historische, esthetische, sociaal culturele en ruimtelijk structurele waarde. Het gemeentebestuur heeft een zorgplicht om de waarde van dit gebied te handhaven. Dit kan niet als men de 101 bomen zonder meer rooit en de wegbedding van de Veldkantstraat verbreedt.

Er kwam prompt een petitieactie voor de aanleg van een volwaardige fietsverbinding tussen de Humbeeksesteenweg en Grimbergen centrum met behoud van de 101 waardevolle bomen. Gesteund door meer dan 1300 handtekeningen en met een sterk dossier brachten we het punt op de gemeenteraad van juni.      

Na een vinnig debat bleef het gemeentebestuur bij het voornemen om de lindes te kappen en tussen Hoeveland en de Humbeeksesteenweg 700 meter fietspad aan te leggen. Het bestuur sprak zich wel uit om ook voor de rest van het traject naar het centrum een fietspad te bekijken. En er zou gezocht worden naar plaatsen waar nieuwe bomen aangeplant kunnen worden om de kaalslag te compenseren. 

Met deze vage beloftes namen we geen vrede. Integendeel, het verzet tegen de bomenkap schakelde een versnelling hoger. We organiseerden prikacties en de beschermers van de linden verzamelden zich in een actiecomité.

Alternatieven zijn mogelijk 

Zowel het actiecomité als Groen eisen een herziening van de beslissing over de bomenkap. Natuurlijk moet er riolering komen ter hoogte van Hoeveland. Natuurlijk zijn we voor ledverlichting en zijn de nieuwe nutsleidingen nodig. En als er één partij pleit voor veilig fietsverkeer zijn wij het wel!

Anders dan het gemeentebestuur biedt Groen volwaardige alternatieven voor de fietsers aan. Wij pleiten voor een optimalisatie van bestaande alternatieve fietsverbindingen buiten de drukte van het doorgaand verkeer van de Veldkantstraat . De aanleg van 700 meter fietspad tussen Hoeveland en de Humbeeksesteenweg is geen veilige fietsverbinding als ze niet reikt tot Grimbergen centrum. Groen stelt ook voor om van de hele Veldkantstraat een “zone 50km/u” te maken. Asverschuivingen en verkeersdrempels kunnen respect voor de gematigde snelheid afdwingen bij hardleerse automobilisten. 

Groen staat dan ook open voor dialoog om tot de beste oplossing te komen. Als de meerderheid per se blijft inzetten op een fietspad langs de Veldkantstraat stellen we voor aan één van beide zijden een breed tweerichtingsfietspad aan te leggen. Dan behouden we de lindes en vormen ze tevens een buffer tussen de auto’s en fietsers. Ter hoogte van de Priesterlinde pleiten we voor een verkeersdrempel en de inrichting van een veilige oversteekplaats voor fietsers. 

Actie, actie, actie

Intussen stuurden reeds tientallen sympathisanten mails naar de leden van het Schepencollege om vanuit hun bezorgdheden te pleiten voor het behoud van de bomen. 

Het actiecomité houdt de druk op de ketel om een aanvaardbaar alternatief af te dwingen. Recente updates kan je volgen op hun Facebookpagina  www.facebook.com/lindevandeveldkant. Je kan er ook terecht met vragen, informatie en opmerkingen. 

Op 16 oktober was er een nieuwe prikactie. Langs de Veldkantstraat stonden grote borden met een oproep om de lindes te behouden. Helaas werden deze na nog geen twee dagen alweer verwijderd... Mogen bezorgde burgers de bomen niet even laten spreken?!


Adopteer een boom

Momenteel loopt een adoptieactie voor de 101 bomen. Aan sport-, milieu en jeugdverenigingen, klassen, scholen en particulieren vraagt het actiecomité om telkens één boom te adopteren. Ze maken foto’s van wie de bomen adopteert. Kandidaten geven de bomen een stem door te zeggen waarom de bomen behouden moeten worden. Alle informatie en mogelijkheid voor deelname aan de adoptie-actie vind je met volgende link: 

https://docs.google.com/forms/d/1LUAXrvLVEejvBT2amjcWjLwc_BrCws6ivKQvneg8-z4/ed

Als het gemeentebestuur doorgaat met haar plannen, komt er een openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunning. Dit geeft je als bezorgde burger de gelegenheid om binnen een maand schriftelijk bezwaar in te dienen. Het openbaar onderzoek is nog niet opgestart. Wens je hiervan op de hoogte te blijven en een bezwaar in te dienen, dan kan Marc je hierbij bijstaan [email protected]

Een en-en-verhaal

Waar aanvankelijk geen sprake was van compensatie van de te kappen bomen verklaarde de burgemeester op de gemeenteraad van september dat vier pistes onderzocht worden om nieuwe bomen aan te planten:

  • Aan eigenaars van aanpalende percelen zou gevraagd worden bomen te planten op hun grond;
  • Er wordt onderzocht hoe een zachte verbinding tot stand kan komen tussen het Lintbos en het natuurgebied Ter Tommen;
  • In overleg met het vliegveld wordt onderzocht of een uitbreiding van het Lintbos mogelijk is;
  • Er wordt nagegaan of het geboortebos met een naburig perceel uitgebreid kan worden met 1Ha. 

Groen vindt dit een opsteker, maar we blijven inzetten op een dubbel doel: een veilige fietsverbinding mét behoud van de 101 bomen. 

Betreffende de andere ‘voorzichtige’ toezeggingen van het bestuur, hebben we volgend standpunt: 

  1. Het engagement om een fietspad aan te leggen tussen Hoeveland en Grimbergen centrum dient concreet gemaakt te worden door de noodzakelijke investeringen te voorzien in de begroting.
  2. We dringen aan op overleg met omwonenden, fietsers en andere belanghebbenden over de manier waarop het fietspad optimaal kan aangelegd worden. 

In de komende weken en maanden zullen we de goede voornemens van het gemeentebestuur op de voet volgen. We staan hier voor een unieke kans om onze Brabantse parel extra glans te geven: het behoud van de 101 bomen én een fietsvriendelijke mobiliteit. Dat is dubbel genieten van een mooi resultaat.