WAARHEID & KLAARHEID OVER DE WOONUITBREIDINGSGEBIEDEN

27 September 2018

WAARHEID & KLAARHEID OVER DE WOONUITBREIDINGSGEBIEDEN

Groen Grimbergen is bijzonder trots op de herbestemming van 42,5 ha woonuitbreidingsgebied in Beigem en Humbeek naar open ruimte (Gemeenteraad van 26.04.18). Deze beslissing kwam er dankzij een wisselmeerderheid van Groen, CD&V, sp.a, UF en twee onafhankelijken en is ook gebaseerd op de woonbehoeftestudie waaruit blijkt dat er momenteel nog ongeveer 1000 onbenutte kavels in Grimbergen beschikbaar zijn, voldoende om te beantwoorden aan de vraag in de komende jaren.

Naast deze grote herbestemming van 42,5 ha blijft een woonzone (1,88 ha) aan de Kruisstraat in Humbeek en eigendom van Providentia, op termijn beschikbaar voor sociale woningbouw. Nog in Humbeek aan de Nachtegaallaan/Kerkveld wordt een gedeelte behouden als projectgrond (2,68 ha) om eventuele maatschappelijke noden (bijvoorbeeld voor onderwijs en sport) op te vangen.

Voor een overzicht zie: https://www.grimbergen.be/rup.html

Vernieuwing verspreidt bewust onjuiste informatie

Vernieuwing heeft zich bij de stemming onthouden en wou de zaak uitstellen (afstellen!) uit schrik om kleur te moeten bekennen. Deze partij wil ‘de kool en de geit sparen’ en verschuilt zich achter intenties van de Vlaamse regering die alsnog geen wetgevend karakter hebben!

Minister Schauvliege heeft inderdaad op 21.07.18 een voorstel van decreet ingediend waarbij ingezet wordt op de herbestemming van bepaalde woonuitbreidingsgebieden met een nieuwe regeling voor de planschade. Maar dit decreet moet nog een ganse procedure doorlopen en komt pas op de tafel (en het budget) van de volgende Vlaamse Regering 2019-2024! Hoe zal de volgende Vlaamse regering er uit zien en zal ze dit decreet over nemen en goed keuren?

Vernieuwing schrijft: ‘OPEN RUIMTE: Vlaanderen besliste om te vergoeden, maar Grimbergen heeft blijkbaar geld te veel’. Voor alle duidelijkheid: VLAANDEREN HEEFT HELEMAAL NIETS BESLIST! Vernieuwing verspreidt bewust onjuiste informatie en verstopt zich achter leugens. Op die manier strooit Vernieuwing de eigenaars van de gronden zand in de ogen i.v.m. het recht op planschade.

Ook Groen is voor een betere planschaderegeling, maar wil geen gebakken lucht verkopen door loze beloftes. Ook Groen heeft vastgesteld dat in het ontwerpdecreet van minister Schauvliege een artikel voorzien is waarbij niet de gemeente maar de Vlaamse overheid de eventuele planschade zal betalen (artikel 8). Maar dat blijft allemaal onzeker en voorwaardelijk en wordt doorgeschoven naar de volgende Vlaamse regering!

Het voorstel van Vernieuwing om de stemming uit te stellen houdt nog een tweede valkuil in. Door uit te stellen komt dit dossier op het bord van de volgende gemeentelijke bestuursploeg met het risico dat het ganse dossier wordt afgevoerd. Een nieuwe bestuursploeg betekent niet automatisch ‘verder inzetten op de bescherming van de open ruimte’! Uitstel wordt dan mogelijk afstel!

De tegenstanders beroepen zich onder meer op de kosten inzake planschade. Maar deze kosten zijn beheersbaar (maximum 2 miljoen euro) en wegen niet op tegenover de veel hogere kosten betreffende de aanleg van de nutsvoorzieningen en bijkomende wegen bij het eventueel aansnijden van deze gebieden. De gemeente kan al die potentiële extra verkavelingen ook niet aan op het vlak van onderwijs, kinderopvang, mobiliteit, enz. Verkavelen in de nu geschrapte woonuitbreidingsgebieden zouden ook een streep getrokken hebben door het beleid van kernversterking waar Grimbergen voor kiest.