Wij breken een lans voor de schaarse Grimbergse open ruimte.

27 Juni 2022

Wij breken een lans voor de schaarse Grimbergse open ruimte.

Met het instrumentendecreet wil Vlaanderen tegen 2040 een volledige bouwstop op nog onbebouwde grond realiseren. Met de goedkeuring van het RUP open ruimte waarbij 42Ha woonuitbreidingsgebied op de gemeenraad van april 2018 definitief open ruimte werd gaf Grimbergen hier onder impuls van Groen het goede voorbeeld.  Aan de nieuwe coalitie om dit beleid te bevestigen. Waar een wil is, is een weg want de Grimbergse woonbehoeftestudie van juni 2015 toont zwart op wit aan dat Grimbergen nog meer dan voldoende mogelijkheden heeft om tegemoet te komen aan de woonbehoefte voor de komende generaties.  Met andere woorden, nog meer open ruimte opofferen is niet nodig.

Groen haalt slag thuis: de velden van Priesterlinde gered

De coalitie van Vernieuwing, Open VLD en N-VA  maakte bij haar aantreden al een valse start. Schepen van Ruimtelijke ordening Bart Laeremans maakte de plannen bekend om het Woonuitbreidingsgebied van 16,8 HA rond de Lammekes aan te spreken voor recreatie en wonen.
Met Groen luidden we hierover onmiddellijk de noodklokken om de open ruimtegebieden te redden.   Onze snelle reactie boekte resultaat, de plannen werden opgeborgen. Voortaan is enkel nog sprake van een mogelijke uitbreiding van het recreatiegebied rond de vroegere Lammekes. Groen blijft waakzaam en zal erop toezien dat de realisatie van nieuwe recreatie- en sportinfrastructuur geen afbreuk doet aan de huidige, groene omgeving.

Oplossingen voor de Beigemveld saga. 

Op het Beigemveld gaat intussen de strijd voort tussen de buurtbewoners enerzijds en Matexi en het gemeentebestuur anderzijds. 

Met Groen keurden we indertijd mee de plannen goed voor de realisatie van een woonproject op dit 8,6 HA grote gebied. We hebben daarbij in dit gebied steeds gepleit voor buurtvoorzieningen, openbaar groen en een aanbod van sociale kavels, als onderdeel van het sociaal objectief waartoe Grimbergen verplicht is. Om deze voorwaarden te bewaken moet de regie van dit project koste wat kost in handen blijven van het gemeentebestuur. Om die reden stemde de Groenfractie toen als meerderheidspartij tegen een Principieel Akkoord (PRIAK) waarbij de bevoegdheid voor de realisatie van het woonproject aan de projectontwikkelaar MATEXI overgedragen werd.  

Om een verdere juridische stellingenslag tussen de buurtbewoners versus Matexi en het gemeentebestuur te vermijden roepen we alle betrokkenen op om rond de tafel een oplossing uit te werken waar zowel de buurt als de bouwpromotoren beter van worden. Een minder dichte bebouwing en meer openbaar groen zijn daarbij een deel van de oplossing. 

De Kerselaar en waardevol Beigems groen

De voorbije maanden ontstond deining rond de startnota ter voorbereiding van een ruimtelijk plan voor Beigem centrum. We zijn bezorgd over de vage en onduidelijke intenties rond twee verborgen groene parels in privébezit die nu op het gewestplan als parkgebied ingekleurd zijn.  Daarnaast bestond het plan van de gedumpte coalitie Open VLD – Vernieuwing – NVA  erin om de Kerselaar een groene long die eigendom is van de gemeente, te verkavelen, met gedeeltelijk sociale woningen. Op de informatievergaderingen in maart leidde dit tot luid protest van de aanwezigen. De “groene toegangspoort” van Beigem dient gevrijwaard te worden. 

Uiteraard is Groen voorstander van meer sociale woningen in Grimbergen, maar niet op die plek. Die grond verkavelen betekent niet alleen het verlies aan open ruimte maar ook bijkomende verharding. En er is een alternatief. De site van de school aan de Molenstraat komt op termijn vrij omdat de school haar activiteiten zal centraliseren op de site aan het oud gemeentehuis. Op de vrijgekomen schoolsite kan een project opgezet worden voor de bouw van sociale woningen. Dat past perfect in de Groene visie over kernversterking, kwalitatieve verdichting en het vrijwaren van open ruimte. 

We richten een warme oproep tot de nieuwe coalitiepartner de CD&V om te tonen dat ze begaan is met de nog beschikbare open ruimte in groot Grimbergen. De komende twee jaar kan ze garanties bieden voor het behoud van de Beigemse parkgebieden, van de Kerselaar en van de woonuitbreidingsgebieden aan de Priesterlinde.

Omdat de juiste prioriteiten belangrijk zijn om de leefbaarheid van onze gemeente te blijven garanderen op lange termijn.

Eddie Boelens

Fractieleider groen

0470747424