Zelfs na een herexamen een onvoldoende voor het Grimbergse meerjarenplan.

28 Januari 2022

Zelfs na een  herexamen een onvoldoende voor het  Grimbergse meerjarenplan.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur keurde het Grimbergse meerjarenplan  van december 2021 niet goed. Het gemeentebestuur moest het examen  overdoen. Dit is een regelrechte blaam en “du jamais vu” voor onze  gemeente. Het aangepaste meerjarenplan dat op 24/1 op de financiële  commissie besproken werd en op 27 januari ter goedkeuring voorgelegd werd  aan de gemeenteraad krijgt van Groen eveneens een onvoldoende.   Verkiezingsbelofte gebroken want de belastingen verhogen nu toch

Om de financiële eindjes aan mekaar te knopen kon de meerderheid niet  anders dan een verkiezingsbelofte breken. De belastingen verhogen nu toch  door een verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing van  567 tot 620. Hieroor betalen de Grimbergenaren jaarlijks ongeveer 1.000.000  EUR extra belastingen. Dit ondanks vele verhoogde retributies… 

Eddie Boelens (Groen voorzitter): “Groen betreurt dat deze  

belastingsverhoging er pas komt nà dat de gemeente reeds overgegaan was tot  de verhoging van allerlei retributies waarbij iedereen – arm en rijk – evenveel  betaalt. Enkele voorbeelden van deze asociale maatregelen om geld in het  laatje te brengen: er kwamen de voorbije jaren sterke verhogingen van de prijs  voor vuilniszakken, de belastingen voor opmaak en afgifte van administratieve  documenten, de concessies voor begraafplaatsen en verrichtingen van  stedenbouwkundige aard. Ook de sterke stijging van de rekening van voor- en  naschoolse opvang die hardwerkende tweeverdieners of alleenstaande vaders  of moeders nu moeten betalen doet pijn aan onze portemonnee. Op de gemeenteraad van november kwam daar de beslissing bij om tegen de  vraag van Minister Somers in een belasting te heffen op hoogspanningsmasten.  De 114.000EUR die Grimbergen hierdoor zal incasseren zullen jij en ik achteraf  aan de netwerkbeheerder ELIA moeten betalen met de BTW er bovenop.“ 

Ook ondanks het afstoten of stopzetten van een aantal taken, komen ze er  financieel niet. Katrien Le Roy (fractielid Groen): “Daarbij komt dat onder meer  de gemeentelijke maaltijdbedeling afgeschaft werd, het recyclagepark aan de 

Humbeeksesteenweg uitbesteed, de dienst voor onthaalouders afgeschaft, het  groenonderhoud grotendeels uitbesteed, de voor- en naschoolse kinderopvang  uitbesteed, het openluchtzwembad “de Lammekes” afgebroken en het  recyclagepark van Strombeek gesloten werden”. 

En zelfs ondanks de verkoop van eigen onroerend goed. Vincent Van Achter  (fractielid Groen): ”Om de financiële eindjes aan mekaar te knopen werd eind  vorig jaar ook het landhuis Van Der Noot in Strombeek, beter bekend als de  vroegere Wereldwinkel, verkocht. In de meerjarenbegroting worden nog voor  3.200.000 EUR verkopen voorzien van eigen goederen. De cafetaria aan de  Singel staat daarbij bovenaan de lijst.“ 

De krappe begroting is daarnaast ook de reden waarom strategisch zeer  belangrijke aankoopmogelijkheden voor een bestuur met visie op de toekomst  zelfs niet overwogen worden.  

Betaalt ook het Cultuurcentrum de rekening? Caroline Denil (fractielid Groen): “Ook de budgettering voor het CC baart Groen grote zorgen. Na stevige  onderhandelingen kwam er in de loop van 2021 eensgezindheid over een  subsidie voor het CC voor de gemeente en Vlaanderen samen ten bedrage van  2.014.790 EUR. Dit bedrag wordt nu herleid tot 1.937.456 EUR voor 2021 en  2.001.100 EUR voor 2022 om daarna niet langer toe te nemen. Door het  uitblijven van een indexering evolueren we tegen 2025 naar een minder  budgettering van 120.000 EUR dit is het budget noodzakelijk voor de betaling  van 3 voltijdse contracten. Hoe moet het CC dit tekort financieren, net na en in  deze moeilijke coronatijden? 

Op de financiële commissie bleek voorts dat het bestuur enkele plannen reeds  opgeborgen heeft. Van een nieuwe grote sportinfrastructuur is geen sprake  meer en de plannen voor een nieuwe feestzaal worden uitgesteld. 

Nog dit: Vlaanderen stelt toenemende werkingssubsidies ter beschikking als  dotatie voor open ruimtebeleid. Deze bedragen groeien van 167.000 EUR in  2021 tot 479.000 EUR tegen 2025. Deze bedragen zijn spijtig genoeg niet  geoormerkt. Groen zal er daarom scherp op toekijken of deze middelen  effectief zullen ingezet worden voor een actief open ruimtebeleid.  

Ondanks dit alles wordt het realiseren van de doelstellingen van het  meerjarenplan een zware karwei: vele van de geplande acties en  investeringen zijn immers zeer nipt gebudgetteerd.

Isabel Gaisbauer (fractielid Groen): “Ondanks de coronacrisis en de verwachte  stijging van de armoedecijfers is er over de hele legislatuur amper een  verhoging voorzien voor de individuele hulpverlening door het OCMW. Gaat  men voor een strenger beleid met minder steun of zijn deze begrotingscijfers  onderschat? In de budgetten voor de individuele hulpverlening vanwege het  OCMW stellen we vast dat de bedragen voor tegemoetkoming  energieleveringen, mantelzorg en aanvullende steun voor bejaarden tussen  2023 en 2025 amper toenemen. Hoe zal met de stijgende energierekening  compenseren? We betreuren ook de geplande stijging van de dagprijs in Ter  Borre van 67 EUR naar 70,01 EUR.“ 

Besluit: dit gemeentebestuur stort zich – zoals wij al 3 jaar  aangaven - in een groot financieel avontuur 

Linda De Prée (fractielid Groen en lid van de commissie financiën): “Gedurende  de vorige legislatuur werd de sinds januari 2011 ingezette schuldafbouw - ondanks belangrijke investeringen - voortgezet met als gevolg dat de schulden  daalden van afgerond 47 miljoen EUR tot 34,9 miljoen EUR. Dit is 25,68%! De  vooruitzichten voor de komende jaren wijzen op een omgekeerde beweging. In  het meerjarenplan zien we dat de financiële schulden deze legislatuur zouden  stijgen tot afgerond 81.500.000 EUR. De effectief aangegane leningen van dit  jaar geven weliswaar aan dat het hopelijk zo geen vaart zal lopen.  Maar, omdat de exploitatie-saldi de komende jaren onvoldoende zullen zijn om  de geplande investeringen te realiseren ziet het er naar uit dat het  gemeentebestuur méér dan in de vorige legislatuur beroep zal moeten doen op  leningen om de geplande investeringen te kunnen financieren. Tenzij sommige  van de geplande investeringen niet doorgaan of op de lange baan geschoven  worden natuurlijk.” 

Een volgende generatie zal de zure rekening gepresenteerd krijgen. Dit is  geen behoorlijk bestuur. 

Eddie Boelens 

26 januari 2022