Actie tegen versoepeling Milieuvergunning Asfaltbariek

30 Juni 2016

Actie tegen versoepeling Milieuvergunning Asfaltbariek

De wijken Borgt en Verbrande Brug wijken niet voor slinkse Asfaltcentrale De Asfaltcentrale (Viabuild) te Grimbergen stoot sinds augustus 2015 bij momenten zeer penetrante irriterende intens ruikende (kankerverwekkende) stoffen uit over de woonwijken Borgt en Verbrande Brug. Intussen heeft o.a. de Milieu Inspectie Vlaams Brabant de asfaltcentrale stevig op de vingers getikt en overtredingen van de huidige milieuvergunning vastgesteld. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft intussen eerste luchtkwaliteitsmetingen uitgevoerd. Deze resultaten waren niet goed.Het Gemeentebestuur en de voltallige gemeenteraad heeft naast overleg met de buurt en de asfaltcentrale stelselmatig de druk op de asfaltcentrale opgevoerd na het vaststellen van nieuwe inbreuken in maart en april 2016. Sinds kort ziet de asfaltcentrale af van gebruik van gerecycleerde asfalt. Doen ze dat wel, dan overtreden ze de huidige milieuvergunningsvoorwaarden. So far so good zou je denken.

Echter heeft Viabuild in mei een versoepeling van de milieuvergunning aangevraagd. Het doel: terug grote hoeveelheden van gerecycleerde asfalt kunnen verwerken zonder deugdelijke nabehandeling van de kwalijke gassen en deze rechtstreeks lozen in de omgeving, zonder dat ze de milieuvergunning overtreden.

Ze vragen zonder schroom om een voorwaarde te schrappen die net moet voorkomen dat er giftige en sterk geurende bitumendampen (VOS en PAK's ) vrijkomen in de omgeving bij het verwerken van gerecycleerde asfalt. Op slinkse wijze gaan ze daarbij voorbij aan de beperking van maximaal 30% gerecycleerde asfalt per productiebatch.

Viabuild wil op kousenvoeten toch een niet geschikte installatie inzetten voor het verwerken van zeer grote hoeveelheden gerecycleerde asfalt. Zeer lucratief voor Viabuild. Zeer ongezond voor de buren. Ze schuwt daarbij niet in haar motivatie om de Vlaamse Overheid haar BBT Asfaltstudie misleidend te citeren om een deugdelijke productie techniek als inefficiënt voor te stellen. Zo probeert Viabuild maatregelen onderuit te halen die precies bedoeld zijn om de buurt net te vrijwaren van uitstoot van giftige en sterk onaangenaam geurende stoffen van het type VOS en PAK's.

224 bezwaarschriften

Het alerte actiecomité BB heeft hierop, in het kader van het openbaar onderzoek, een technisch onderbouwd bezwaarschrift uitgewerkt en verspreid in de buurt. De teller staat intussen op 224 bezwaarschriften. Een bewijs dat de bezorgdheid bij de buurtbewoners groot is. Het actiecomité krijgt de steun van het gemeentebestuur met een negatief advies voor de aanvraag van Viabuild om de bestaande milieuvergunning af te zwakken.

Het gemeentebestuur zelf heeft intussen bij de provincie een voorstel ingediend om de bestaande milieuvergunning van Viabuild strenger te maken om zo de overlast voor de omgeving in de toekomst te voorkomen. Wordt vervolgd!

Achtergrond

Getroffen Wijken: Nieuwe Borgt en Verbrande Brug, de getroffen straten: Kievitstraat, Leeuwerikenstraat, Koolmezenlaan, Parkietenstraat, Koekoekslaan, Wielewaallaan, Vinkenstraat, Zilvermeeuwlaan, Humbeeksesteenweg, Verbrande Brugsesteenweg. Aantal getroffen gezinnen > 300. Het gros van de bewoners zijn hier al gehuisvest voordat de asfaltcentrale er was.

Een stevige opbrengst van 224 bezwaarschriften. Het actiecomité is tevreden met deze massale respons.

VOS: Vluchtige Organische stoffen (bv. tolueen, benzeen. Ongezond, kankerverwekkend.

PAK: Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (bv. Benzo(a)pyreen, een klasse van componenten die zeer kankerverwekkend, mutageen, en endocrien verstorend zijn voor de mens). Het actiecomité BB "Borght Boven".

Voor info: Johan Declerck, Kievitstraat 16, 1850 Grimbergen, T: +32 474 996441; E: [email protected].