Boeiende reacties bij voorstel structuurplan Grimbergen

11 Juni 2011

Boeiende reacties bij voorstel structuurplan Grimbergen

Inventarisatie Grimbergse landbouwbedrijven.Schaalvergroting,

 rationalisatie  en het ontbreken van opvolgers bij de overname  zorgde de voorbije jaren voor een sterke vermindering van het aantal Grimbergse landbouwbedrijven. Leegkomende bedrijven kunnen een belangrijke natuureducatieve of sociale functie vervullen. We denken daarbij aan kinderboederijen, educatieve centra die "stadsjongeren uit Strombeek" de "buiten" leren kennen en één en ander bijbrengen over de landbouw of zorgboerderijen voor mensen met sociale en psychische problemen. Deze nieuwe aanwending van het landbouwbedrijf bewijst ook haar ruimer nut. Ze helpt bij het in stand houden van het landelijke karakter in de Rand, vervult een sociale en tewerkstellingsfunctie en kan een belangrijke troef zijn voor een zacht toerisme zo dicht bij de grootstad.

Een inventarisatie van de overblijvende
landbouwbedrijven en hun toekomstperspectief is een noodzakelijk instrument voor
een gericht beleid op dit vlak.

 

Natuurverbindingsgebieden

Bij de
opstelling van de gewestplannen was er nog geen aandacht voor groene corridors
tussen  kouters die door lintbebouwing
van elkaar geïsoleerd raken. Om een verdere verarming van de biodiversiteit te
vermijden steunen we volop  het advies
van de Gecoro om binnen het natuurontwikkelingsplan te onderzoeken hoe die
natuurverbindingsgebieden te realiseren. De terreinkennis van onze vrienden van
Natuurpunt kan hierbij van pas komen.

 

Fietsinfrastructuur en
signalisatie

De
verdichting van het fiestpadennetwerk en het aanleggen van de zogenaamde  "missing links" stimuleert het fietsen als
gezonde ontspanning. Om meer mensen per fiets naar werk en school te krijgen
dient in elk geval ook verder werk gemaakt te worden van functionele en veilige
fietsroutes in eigen bedding. Veilig fietsen kan alleen mits een goede
signalisatie. Zo zou de gemeente - best voor er een zwaar ongeval gebeurt -
dringend werk moeten maken van een degelijke signalisatie die auto's verwittigt
dat ze aan een tweerichtingsfietspad komen als ze vanuit de Antwerpselaan de
Romeinsesteenweg oprijden.

 

Inrichting van
volkstuintjes.

Zoals in
andere omliggende steden en gemeenten zou Grimbergen zones voor volkstuintjes
moeten ter beschikking stellen. Zulke tuinierpercelen hebben een belangrijke
sociale en recreatieve functie. Een goede reglementering kan er voor zorgen dat
één en ander ordelijk verloopt.

 

Nood aan sociale
huurwoningen

 Grimbergen
moet dringend werk maken van een plan om het bindend sociaal objectief waar te
maken. Tegen 2020 moeten er 244 sociale huurwoningen bijkomen. Geïsoleerde
sociale wijken zijn hierbij niet wenselijk. Een gezonde sociale mix kan alleen
door een spreiding van sociale huurwoning en een menging van functies.

 

Alena Van
den Bussche

Gemeentereaadslid