BUURTWEG NR.3: SCHADECLAIMS VERSUS VERANTWOORDELIJKHEID!

28 Februari 2017

BUURTWEG NR.3: SCHADECLAIMS VERSUS VERANTWOORDELIJKHEID!

De buurtweg ? Op de gemeenteraad van donderdag 23.02.17 heeft de Grimbergse meerderheid (VLD, CD&V én Groen) beslist om de afschaffing van de buurtweg nr. 3 in te leiden bij de provincie. Zo werd de beslissing van vorige maand (26.01.17) ingetrokken. De gemeente Grimbergen zal nu een officieel verzoek om de buurtweg af te schaffen richten aan de deputatie Vlaams-Brabant. De deputatie beschikt op haar beurt over een termijn van negentig dagen om tot een beslissing te komen. Als de deputatie het voorstel tot afschaffing goedkeurt, kan hiertegen nog beroep worden aangetekend bij de bevoegde Vlaamse minister.

 

Achtergrond

Groen heeft op de gemeenteraad van 26.01.17 terecht voor het behoud en de herwaardering van de voetweg gepleit en gestemd. Echter, na een agressieve en uitgekookte juridische actie van Ghelamco tegen de gemeente Grimbergen heeft Groen noodgedwongen en met tegenzin haar stemgedrag gewijzigd. Niet omdat Groen van gedacht veranderd is. Wél omdat Groen haar verantwoordelijkheid als beleidspartij heeft genomen om een dreigende grote schadeclaim voor de gemeente te vermijden.

Dreigende schadeclaim van Ghelamco wegens "machtsafwending"

De projectontwikkelaar Ghelamco stuurde op 7 februari 2017 een ingebrekestelling aan de gemeente Grimbergen. Op basis van het argument "machtsafwending" zet Ghelamco de gemeente het mes op de keel en dreigt met een torenhoge schade-eis omdat de gemeente het verzoek tot afschaffen van de buurtweg nr. 3 niet inleidt bij de Deputatie Vlaams-Brabant.

"Machtsafwending"?

Machtsafwending is een juridische term waarmee bedoeld wordt dat een bestuur verkeerdelijk haar bestuurdersbevoegdheid gebruikt voor een ander doel dan datgene waarvoor het moet optreden, handhaven of besturen.

M.a.w. het niet afschaffen van een buurtweg gebruiken om een ander doel te bereiken. In dit geval het dwarsbomen van het bouwproject.

Is Groen medeplichtig aan machtsafwending?

De groene mandatarissen hebben dat vreemd genoeg niet gedaan. Groen heeft inhoudelijk het behoud van de buurtweg beargumenteerd zonder dit te koppelen aan het verhinderen of saboteren van het project.

Spijtig genoeg hebben een aantal oppositiepartijen op de bewuste gemeenteraad van 26 januari 2017 wél de koppeling gemaakt tussen de status en het behoud van de buurtweg en de obstructie van het Eurostadion-project.

Die tussenkomst is niet onopgemerkt gebleven bij Ghelamco, incognito aanwezig op die gemeenteraad. Het stemgedrag van de gemeenteraad is daardoor als "machtsafwending" gekwalificeerd. Dat is voor Ghelamco nu een belangrijk voorwerp van klacht tegen de gemeenteraad. Spreken is zilver, zwijgen is goud! Van een boemerang gesproken! Onder meer daardoor heeft Groen nu anders moeten stemmen op de gemeenteraad van 23 februari 2017 om erger te voorkomen voor haar burgers.

Ghelamco's juridische aanval

Volgens Ghelamco wordt de buurtweg "misbruikt" om hun project te dwarsbomen. De bouwfirma dreigt daarom naar de rechtbank te stappen als het hele project in het gedrang komt door de actie van de gemeente om de buurtweg te behouden. Ze wil daarom de gemaakte kosten verhalen op de gemeente.

Concrete bedragen voor de dreigende schadeclaims worden niet genoemd, maar volgens juristen kan het over tientallen miljoenen euro gaan. Als men weet dat het jaarlijks exploitatiebudget van de gemeente 44 miljoen euro bedraagt, is dit voor Grimbergen een financiële ramp.

Ook de advocaten van de gemeente wezen het schepencollege op 13 februari 2017 op de ernst van dit risico. Groen Grimbergen heeft nog extra juridische informatie ingewonnen waaruit blijkt dat het risico op enkele miljoenen euro schadeclaims reëel is.

Conclusie stemgedrag Groen

Vanuit het oogpunt van een goed en zorgzaam bestuur en in het belang van de bewoners en het gemeentepersoneel van Grimbergen, wil Groen Grimbergen de gemeente niet in een onbekend financieel avontuur storten. Groen neemt dan ook de klacht van Ghelamco ernstig. Een schadeclaim van ettelijke miljoenen euro hangt als een zwaard van Damocles boven de gemeente en dreigt de goede werking van Grimbergen in de toekomst te hypothekeren.

De dienstverlening aan de bevolking en een verantwoord en duurzaam beleid in het algemeen belang, blijven onze eerste prioriteit en mogen niet in het gedrang komen.

De echte Achillespees: de bouwvergunning

Mede onder impuls van onze Groene Schepen van leefmilieu, Eddie Boelens, gaf het  schepencollege maandag 20.02.17 een sterk gemotiveerd negatief pre-advies betreffende de bouwvergunningsaanvraag.

Wat zijn de belangrijkste bezwaren? De voorliggende bouwaanvraag is strijdig met het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Ook andere aspecten zoals mobiliteit, toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers, onvoldoende garanties voor een tijdige vlotte aansluiting op openbaar vervoer, het ontbreken van de beloofde tuinbrug over de Romeinsesteenweg, geen garanties voor voldoende openbaar vervoer en beschaduwen van de woonbuurten in de omgeving maken deel uit van dit bezwaar.

Dit negatieve pre-advies is nu naar de Vlaams Administratie gestuurd voor advies. Eind maart 2017 is het opnieuw aan het schepencollege om een definitief advies te geven.

Op voorwaarde dat de Vlaamse administratie het dossier objectief behandelt, kan Groen Grimbergen zich niet voorstellen dat dit sterk gemotiveerd negatief advies nog op de een of andere manier substantieel afgezwakt zou kunnen worden. Groen zal er in elk geval alles aan doen om de bestaande bezwaren te bewaken. Zonder "verregaande ongeoorloofde beïnvloeding" past dit project, zoals het nu voorligt, niet  binnen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan.

Tot slot: Groen Grimbergen zal zich blijven verzetten tegen elk project op Parking C dat de leefbaarheid van Grimbergen en de hele Noordrand in het gedrang brengt.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.