Gebruik meer regenwater voor onderhoud sportvelden!

27 Mei 2020

Gebruik meer regenwater voor onderhoud sportvelden!

Natuurlijk heeft de Grimbergse sportbeoefenaar recht op een degelijke en betaalbare infrastructuur. Het is aan de gemeente om bij de aanleg en het onderhoud ervan de nodige creativiteit aan de dag te leggen. Overbodig gebruik van grond- en leidingwater en misbruik van herbiciden zijn daarbij niet meer van deze tijd.    

Drinkwater is schaars en kostbaar 

Onze zomers worden heter en droger. In de week van 18 mei reeds werd door het provinciebestuur dwingende en adviserende maatregelen genomen om verspilling van grond- en leidingwater tegen te gaan. Zonder ernstige inspanningen om enerzijds door ontharding de grondwatervoorraden te vergroten en anderzijds zuinig met water om te springen, riskeren vele kraantjes de komende zomer droog komen te staan zoals het recent reeds het geval was in Overijse. 

Groen maakte zich daarom de voorbije maanden ernstig zorgen over de manier waarom het gemeentebestuur volop leiding- en grondwater gebruikte om een aantal Grimbergse sportvelden te besproeien. De tennisterreinen aan de Singel, de nieuw ingezaaide terreinen van Humbeek en aan het Prinsenbos en andere sportvelden werden overvloedig van water voorzien. 

 

Voorbeeld van goed bestuur?

In Humbeek beging het gemeentebestuur daarbij zelf een overtreding door zonder vergunning grondwater op te pompen voor het besproeien van de voetbalvelden.  Na herhaaldelijke klachten van buurtbewoners stapte het bestuur daar uiteindelijk over naar het gebruik van leidingwater. Zo werd tussen 15 april en 13 mei alleen al in Humbeek 1.500 m³ water, zo’n 1.500.000 liter, kostbaar drinkwater gebruikt voor de Humbeekse grasmatten. 

Door zonder vergunning grondwater te gebruiken, door daarna over te schakelen op het gebruik van leidingwater en door ook bij grote hitte en brandende zon velden te beregenen gaf het gemeentebestuur gedurende weken het slechte voorbeeld. De geloofwaardigheid om de komende maanden bij de burger beperkende maatregelen op te leggen bij het watergebruik kreeg daardoor een ferme knauw. 

 

Waterbesparende voorstellen

Om de verspilling van schaars en kostbaar leidingwater in de toekomst te vermijden, stelde Groen op de gemeenteraad van 28 mei aan het gemeentebestuur onder andere voor om:

  • een studie uit te voeren of te laten uitvoeren met het oog op het maximaal hergebruik van regenwater en gesaneerd afvalwater voor alle Grimbergse sportterreinen;
  • gevolg te geven aan de besluiten van deze studie door absolute prioriteit te geven voor de nodige werken voor opslag van extra regenwater; 
  • enkel wanneer het hoogst noodzakelijk is en er geen regenwater meer beschikbaar is, grondwater of leidingwater te gebruiken bij het onderhoud van sportterreinen. Er kan pas tot dit gebruik overgegaan worden na positief advies van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM).

Het groene voorstel goedkeuren was net iets teveel gevraagd. Het antwoord van burgemeester Chris Selleslagh biedt echter wel perspectief. 

De burgemeester verklaarde dat de dienst gebouwen plannen uitwerkt om preventieve maatregelen te treffen om het watergebruik te verminderen. Daarbij wordt onderzocht hoeveel water er kan opgeslagen worden en hoeveel er nodig is om de velden te besproeien. Ook wordt onderzocht om een aantal velden met kunststof te voorzien. Dit alles gebeurt in overleg met de sportdienst. Als de plannen klaar zijn zal nagegaan worden welke investeringen er daartoe in het meerjarenplan opgenomen moeten worden. 

Groen zal deze beloofde inspanningen om het gebruik van regenwater te verhogen aandachtig opvolgen. 

 

Echt gras of kunstgras?

Bij de idee om een aantal velden eventueel te vervangen door kunstvelden hebben we echter enkele vraagtekens. Kunstgrasvelden zijn zeker niet onderhoudsvrij en moeten bovendien om de 10 à 15 jaar heraangelegd worden. Details over de waterbalans hebben we niet. Bij de exploitatie van een kunstgrasveld is deze voordeliger dan bij een grasveld. Maar, bij de vervuilende raffinage van olie om tot de vereiste kunststof te komen ligt het watergebruik ook hoog. De recyclage van “opgebruikte synthetische velden” vereist op haar beurt weer ingrijpende energieverslindende maatregelen.

Als men naar de hele watercyclus kijkt is de waterinfiltratie de kern van het probleem en daarin is een klassiek grasveld beduidend beter dan een kunstgrasveld.

De beste oplossing: de natuurlijke grasvelden niet overbevloeien, enkel besproeien na zonsondergang, daarbij regenwater of gezuiverd afvalwater gebruiken en zeker niet overbemesten. Haalbaar toch?