Grimbergen als gidsgemeente voor een coherent uitstootbeleid van asfaltcentrales.

26 Augustus 2020

Grimbergen als gidsgemeente voor een coherent uitstootbeleid van asfaltcentrales.

Alle asfalt producerende centrales in Vlaanderen hebben sinds 2014 een vrijgeleide van de Vlaamse Overheid om tot 50% gerecycleerd asfalt te verwerken bij hun asfaltproductie. Lovenswaardig, want dit vermindert het storten van afgeschraapteasfalt.

Echter, op onaangepaste centrales die grote hoeveelheden van dit gerecycleerd asfalt granulaat verwerken, krijg je als neveneffect een uitstoot van grote hoeveelheden giftige stoffen m.n. vluchtige organische stoffen (VOS) en een reeks van uiterst kankerverwekkende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK).

Deze giftige stoffen veroorzaken daarnaast ook een indringende geur. Daardoor zijn er nu al jaren in Grimbergen én in Vlaanderen frequent zeer ernstige (geur)hinderincidenten met schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid.

Door het doorgedreven gebruik van dit asfalt granulaat in de Asfaltcentrale van Viabuild, kampten de wijken Borgt en Verbrande Brug in 2015 zeer frequent met ernstige geuroverlast.

Johan Declerck (Groen Grimbergen): “Tussen 2015 en 2020 probeerde de asfaltcentrale van Viabuild deze geurhinder via allerlei omwegen te reduceren, echter zonder de problemen aan de bron aan te pakken. Het eenzijdig aanpakken van de geurproblematiek verandert immers niets aan de massale uitstoot van de giftige stoffen. Zo konden we vaststellen dat bij het verwerken van ~50% asfalt granulaat er een grote massa bijkomende VOS en PAK wordt uitgestoten, in de grootteorde van meerdere kilogram/uur. Ter vergelijking, de Nederlandse norm laat slechts 500 gram/uur toe.“

De enige manier om dit gezondheidsprobleem, dat uiteraard alle Grimbergenaren aanbelangt, te verhelpen, is om de uitstoot van deze giftige stoffen aan banden te leggen. Dit kan enkel door nabehandeling van de geproduceerde afgassen die vrijkomen tijdens het verwarmen van het asfalt granulaat.

In Vlaanderen ontbreekt nog een goede en coherente milieuwetgeving voor de sector. In Nederland bijvoorbeeld is die er wel. Nederland heeft een wettelijke norm qua massadebiet voor het lozen van de cocktail van VOS en PAK door asfaltcentrales. De aanpassing van de Vlaamse milieuwetgeving is de bevoegdheid van Minister Zuhal Demir (N-VA). In afwachting daarvan kan een Vlaamse gemeente het initiatief nemen om strengere normen op te leggen bijvoorbeeld naar het voorbeeld van Nederland.

Katrien Le Roy (raadslid Groen Grimbergen): “Het aankaarten van deze problematiek blijft voor ons een speerpunt. De laatste maanden lijkt er binnen de Grimbergse politiek een consensus te zijn dat er eindelijk paal en perk moet gesteld worden aan de schadelijke uitstoot van de asfaltcentrale. We zijn ervan overtuigd dat een krachtig signaal vanuit de verenigde politiek Viabuild kan verplichten de uitstootproblematiek bij de bron aan te pakken. Daarom zal de Groen-fractie tijdens de gemeenteraad van 27 augustus een voorstel voorleggen dat aan het College van Burgemeester en Schepenen vraagt om initiatief te nemen met het oog op de aanpassing van de omgevingsvergunning van de asfaltfabriek van Viabuild. Hierbij wordt de toegestane norm voor de uitstoot van VOS en PAK vastgesteld op 500g/uur. Dit om gezonde lucht voor alle inwoners van Grimbergen te garanderen. “