Grimbergen heeft motie over Parking C

29 September 2013

Motie betreffende de invulling van de site van parking C ? 26 september 2013 Gelet op de motie van 28 februari 2008 (hernomen op 27 augustus 2008) waarin degemeenteraad stelt dat een project op de site van parking C nooit de draagkracht van de wijde

omgeving mag overstijgen;

Gelet op de definitieve vaststelling door de Grimbergse gemeenteraad van het Gemeentelijk

Ruimtelijk Structuurplan (GRS) op 23 september 2010, waarin deze visie werd overgenomen;

Gelet op de definitieve vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP)

betreffende de afbakening van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) door de

Vlaamse Regering op 16 december 2011, waarin voor de site van parking C een gemengde en

gediversifieerde ontwikkeling en een optimale verankering in de ruimtelijke context werden

vastgelegd;

Gelet op het feit dat begin mei 2013 vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het voorstel werd

geformuleerd tot de uitbouw van een nationaal voetbalstadion op parking C met het oog op de

kandidatuur van Brussel als één van de gaststeden voor het Europees kampioenschap voetbal in

2020;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 juni 2013 waarin herhaald wordt dat bij de

invulling van parking C de draagkracht van de wijde omgeving niet mag overschreden worden;

Gelet op de plannen voor het Neoproject, voorgesteld op de commissie omgeving en

infrastructuur van 22 augustus 2013, waarbij alle gebruikte studies en het gedetailleerd

uitgewerkte mobiliteitsplan uitgaan van het behoud van het nationaal stadion op de huidige

locatie;

Gelet op het feit dat de gemeente Grimbergen tot 30 augustus 2013 niet formeel betrokken werd

bij het dossier omtrent de inplanting van een voetbalstadion op parking C, en tot op heden enkel

geconsulteerd werd in verband met het veiligheidsaspect en de ordehandhaving;

Gelet op de Intentieverklaring van de Vlaamse, Brusselse en federale regeringen omtrent de bouw

van een nationaal voetbalstadion op het grondgebied van Grimbergen, ondertekend in september

2013;

Overwegende dat de draagkracht van de Noordrand reeds zwaar onder druk staat door projecten

als Uplace, Neo en Just Under The Sky, die allemaal hun verkeersafwikkeling zullen laten

gebeuren via de nu al oververzadigde Ring 0;

Overwegende dat er enorme verkeers- en parkeerproblemen te verwachten zijn wanneer

verschillende evenementen tegelijk worden georganiseerd (tentoonstellingspark, spektakelzaal,

Neoproject, voetbalstadion, ...);

Overwegende dat de bouw en het gebruik van dergelijke infrastructuur niet alleen overlast kan

veroorzaken voor de inwoners van de omgeving, maar feitelijk de leefbaarheid van de hele

gemeente betreft;

BESLIST:

Artikel 1.

De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen te eisen dat de

Vlaamse overheid Grimbergen nauw betrekt bij de verdere afhandeling van het dossier in alle

aspecten, en hierbij:

? minimaal rekening houdt met de strikte naleving van:

- het Grimbergs Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) zoals vastgelegd op de

gemeenteraad van 23 september 2010, en van het Gewestelijk Ruimte UitvoeringsPlan

(GRUP) betreffende de afbakening van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB)

zoals vastgelegd door de Vlaamse Regering op 16 december 2011;

- alle wettelijke procedures en termijnen voor het afleveren van bouw- en

milieuvergunningen, met onder andere een grondige milieueffectenrapportage (MER);

? in het bijzonder aandacht besteedt aan volgende punten :

- de gevolgen voor de mobiliteit in de Noordrand van een stadion of een andere ontwikkeling

op parking C in combinatie met het Neoproject, de nieuwe evenementenhal in Paleis 12 en

de mogelijke realisatie van Uplace en Just Under The Sky;

- de leefbaarheid van de omliggende woonbuurten;

- de afwatering van de Heizelvlakte via de Maalbeek;

- de veiligheid en ordehandhaving.

Art. 2.

De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen te eisen dat de

Belgische Voetbalbond Grimbergen betrekt bij en volledige inzage verschaft in de tegen oktober

2013 beloofde financiële haalbaarheidsstudie. Hierbij willen we vooraf wijzen op de mogelijke

problematiek omtrent de ondergrond van parking C en de hieraan gekoppelde financiële gevolgen

voor deze haalbaarheid (vermoedelijke aanwezigheid van bouwafval van Expo '58, aanwezige

hoge druk gasleiding, ...).

Art. 3.

De gemeenteraad drukt zijn grote bezorgdheid uit omtrent de tijdsdruk die gepaard gaat met de

tijdslimiet voor 2020, die dreigt te leiden tot overhaaste en onzorgvuldig genomen beslissingen.

De gemeenteraad dringt er bij de Vlaamse, federale en Brusselse overheden dan ook op aan dat

er voor de Noordrand en het noorden van het Brussels Gewest in nauw overleg en samenwerking

met alle betrokkenen werk wordt gemaakt van een geïntegreerd ontwikkelingsplan met bijzondere

aandacht voor de gepaste en gecoördineerde invulling van alle beschikbare ruimtes in de gehele

regio (Heizelvlakte, parking C, Schaarbeek-Vorming, Uplace, Renault site, ...).

De gemeenteraad vraagt tevens openbaarheid van alle studies die in dit verband reeds werden

uitgevoerd of opgesteld, met inbegrip van de intentieverklaring en het bijbehorend addendum.

Art. 4.

De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om een

Overlegplatform Parking C op te richten, samengesteld uit vertegenwoordigers van alle partijen

uit de gemeenteraad, afgevaardigden van de GECORO, de Milieuraad en de omwonenden, en

voorgezeten door de burgemeester, onder andere bevoegd voor ruimtelijke ordening en

veiligheid. Dit teneinde de Grimbergse bevolking zoveel mogelijk te informeren en te betrekken