GRIMBERGEN LEVERT GEEN BOUWVERGUNNING AF VOOR HET EUROSTADION

29 Maart 2017

GRIMBERGEN LEVERT GEEN BOUWVERGUNNING AF VOOR HET EUROSTADION

Groen Grimbergen heeft zich ten volle ingezet voor deze beslissing en is vooral tevreden met het behoud van de bezwaren uit het eerste negatief advies zeker die i.v.m. het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan). Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Grimbergen besliste op maandag 27 maart 2017 om geen stedenbouwkundige vergunning af te leveren aan Ghelamco Invest voor de bouw van een multifunctioneel complex op Parking C. Het college levert geen bouwvergunning af omdat verschillende aspecten van de ingediende projectaanvraag onverenigbaar zijn met de vereisten van een goede ruimtelijke ordening.  

Enkele weken geleden, op 20 februari 2017, besliste het college al om een negatief preadvies uit te brengen. Op donderdag 23 maart 2017 - net binnen de voorziene termijn - ontving de gemeente het summier negatief advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van Ruimte Vlaanderen. Hierdoor kon het college op 27.03.17 haar definitieve beslissing nemen en was er geen enkele reden om af te wijken van het oorspronkelijk advies. Een aantal argumenten die het college aanhaalt zijn:   Het project is niet in overeenstemming met het GRUP
Het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan) bepaalt dat een project dat op parking C wordt gerealiseerd maximaal 20.000 m² kantooroppervlakte en maximaal 50.000 m² recreatieve oppervlakte mag omvatten. Ghelamco verantwoordt het voorgestelde oppervlaktegebruik o.a. door aan het stadion in hoofdzaak een socioculturele in plaats van een recreatieve functie toe te kennen. Het gebouw werd echter duidelijk ontworpen als voetbalstadion, waardoor de hoofdbestemming recreatie moet zijn. Ook de toewijzing van een hoofdfunctie aan andere ruimten roept vragen op. Zo worden delen van parkings onterecht als openbare of private nutsvoorzieningen aangegeven.
Hierdoor wordt de maximale oppervlakten die het GRUP toelaat voor kantoren en recreatie overschreden.  
Openbaar vervoer
Er zijn in de aanvraag onvoldoende garanties opgenomen om het projectgebied aan te sluiten op de toekomstige tram- en metro-infrastructuur. Dit is ook een zorg van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid, dat verwacht dat met alle betrokken partijen een mobiliteitsconvenant wordt afgesloten. Op vandaag liggen in dit verband echter enkel ontwerpteksten voor, die niet ondertekend werden door De Lijn, de MIVB enz.
Parkeercapaciteit
De nieuwe activiteiten die Ghelamco op de site wenst te ontwikkelen brengen bijkomende parkeernoden met zich mee. Hierdoor is er onvoldoende parkeerruimte voorzien om de parkeervraag bij een grote beurs in combinatie met dagelijkse activiteiten op de site of bij een groot concert in het multifunctioneel complex op te vangen.
Ghelamco geeft evenmin aan welke maatregelen er genomen zullen worden als de parkings volzet zijn.  
Effecten voor de buurt

Uit verdere analyse van de plannen concludeert de gemeente dat de inplanting van de campus negatieve effecten zal hebben op de omwonenden. Er zullen schaduweffecten ontstaan door de hoogte van het gebouw en de plaats waarop het ingeplant wordt.

De gemeente is ook van oordeel dat het park onvoldoende toegankelijk is voor de zachte weggebruiker waardoor het zijn positief effect op de buurt mist. 

Buurtweg
Er loopt over Parking C nog een buurtweg die het afleveren van een bouwvergunning momenteel onmogelijk maakt.