Grimbergse gemeenteraad keurt klimaatactieplan goed

29 November 2015

Grimbergse gemeenteraad keurt klimaatactieplan goed

Op 26 november keurde de gemeenteraad van Grimbergen unaniem een klimaatactieplan goed. Hiermee engageert de gemeente Grimbergen zich om tegen 2020 te zorgen voor 20% minder  CO2

-uitstoot op het grondgebied.

Grimbergen ? Grimbergen engageert zich om tegen 2020 de uitstoot van CO2 en het gebruik van fossiele brandstoffen met 20% te verminderen en 20% meer hernieuwbare energie te gebruiken. CO2 is met voorsprong het belangrijkste broeikasgas. De vermindering van onze CO2-uitstoot is daarom cruciaal om de klimaatstijging onder de 2° celsius te houden. 

Het Grimbergse klimaatactieplan bevat een overzicht van de acties die de gemeente zal ondernemen om haar streefdoel in 2020 te bereiken. Rekening houdend met de huidige situatie zullen er vooral inspanningen geleverd worden om de CO2 uitstoot voor verwarming van gebouwen te verminderen. De transportsector is de tweede prioriteit.

Burgemeester Marleen MERTENS (CD&V): "In 2014 ondertekende Grimbergen samen met 57 Vlaams-Brabantse gemeentes het Europees burgemeesterconvenant.  Met deze engagementsverklaringen neemt de gemeente zich voor om een krachtig, actief en volgehouden klimaatbeleid te voeren. Het is daarbij de bedoeling om de CO2-uitstoot en het energieverbruik te verlagen en het aandeel hernieuwbare energie te verhogen."

 

Grimbergen nam reeds talrijke belangrijke maatregelen. Schepen van Duurzaamheid Eddie Boelens (Groen): "Zo wordt het gemeentelijk wagenpark sinds 2014 stelselmatig vergroend. Afgeschreven dieselwagens worden vervangen door wagens op aardgas (CNG). Tegen eind dit jaar hebben we er daarvan reeds vier in circulatie. Voor korte verplaatsingen kunnen personeelsleden van het gemeentebestuur voortaan gebruik maken van een dienstfiets. Het college van burgemeester en schepenen keurde met Kyoto in de wijk een actieplan goed voor wijkgerichte renovaties, de verlichting in de gemeentegouwen en de openbare verlichting wordt bij vernieuwing door LED-verlichting vervangen. Met het nieuwe schoolgebouw voor 't Villegastje geeft de gemeente het voorbeeld door voor een Bijna Energie neutraal aanpak te kiezen. En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan!! "

Om haar streefdoel te bereiken zal de gemeente samenwerken met zoveel mogelijk betrokkenen: bedrijven, organisaties, burgers en kennisinstellingen. De gemeente roept de bevolking op om mee na te denken over hoe de CO2-uitstoot in de gemeente verminderd kan worden. In het voorjaar werden daarom al infosessies rond het thema georganiseerd.

Marleen MERTENS

Burgemeester

Eddie BOELENS

Schepen van leefmilieu en duurzaamheid