GROEN GRIMBERGEN TROTS: DE GRIMBERGSE GEMEENTERAAD KIEST VOOR 42,5 HA OPEN RUIMTE

10 Juni 2018

GROEN GRIMBERGEN TROTS: DE GRIMBERGSE GEMEENTERAAD KIEST VOOR 42,5 HA OPEN RUIMTE

Groen Grimbergen is bijzonder tevreden met de beslissing van de gemeente Grimbergen  om de woonuitbreidingsgebieden in Beigem en Humbeek definitief te herbestemmen naar open ruimte. Deze beslissing kwam tot stand via een wisselmeerderheid (Groen, CD&V, sp.a, UF en twee onafhankelijken). Vernieuwing heeft zich onthouden. Open VLD en NVA stemden tegen.  

 

In opvolging van de goedkeuring van de woonbehoeftestudie, de voorlopige goedkeuring op de gemeenteraad van 31.08.17 en na het openbaar onderzoek en de inspraakprocedure is dit een moedige en logische keuze. Een toekomstgerichte beslissing voor Grimbergen die naadloos aansluit met de plannen van de Vlaamse overheid om zuinig om te springen met de resterende ruimte. Op die manier behouden de woonkernen van Beigem en Humbeek hun landelijk karakter. Door in te zetten op de ruimtelijke verdichting in de woonkernen, neemt de druk op de buitengebieden af en blijven grote delen open ruimte beschermd en beschikbaar voor de landbouw. In de gemeente Grimbergen zijn er nog voldoende bouwkavels beschikbaar (1000) om te voldoen aan de noden op lange termijn.

Deze beslissing heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Zowel Open VLD als NVA stemden tegen en vroegen uitstel (afstel!). Zij beroepen zich onder meer op de kosten inzake planschade. Maar deze kosten zijn beheersbaar (maximum 2 miljoen euro) en wegen niet op tegenover de veel hogere kosten betreffende de aanleg van de nutsvoorzieningen en bijkomende wegen bij het eventueel aansnijden van deze gebieden. De gemeente kan al die potentiële extra verkavelingen ook niet aan op het vlak van onderwijs, kinderopvang, mobiliteit, enz. Verkavelingen in de nu geschrapte woonuitbreidingsgebieden zouden ook een streep getrokken hebben door het beleid van kernversterking waar Grimbergen voor kiest.

Frans Devenyns (voorzitter Groen Grimbergen): ‘NVA en Open VLD verwijzen ook naar de initiatieven die lopen op Vlaams niveau. Maar het zgn. Instrumentendecreet van Minister Schauvliege dat een nieuwe regeling voorziet inzake planschade is terug naar af en nog in volle voorbereiding. De vergoedingen die in dit Instrumentendecreet voorzien worden, roepen bij de Inspectie van Financiën veel vragen op. Voor Grimbergen zou de omzetting van woonuitbreidingsgebieden naar open ruimte volgens dit Instrumentendecreet effectief onbetaalbaar zijn. Dit decreet moet verder bijgesteld worden en komt er zeker niet voor 31.12.18.

Open VLD was altijd tegenstander en noemt dit ‘een aanslag op het privé bezit’. Ze komen hierbij op voor het eigen belang van enkelen boven het algemeen belang van de ganse bevolking. Bij een herbestemming blijven de gronden uiteraard eigendom van de betrokkenen en verder beschikbaar voor de landbouw. Eigenaars kunnen via de rechtbank een vergoeding wegens planschade vragen.

Het stemgedrag van NVA is onbegrijpelijk. In hun programma kiezen ze voor woonverdichting en dienen zij zich aan als ‘milieupartij’. Bij dit dossier verliezen ze hun geloofwaardigheid als partij die opkomt voor de Groene Vlaamse Rand. Dit dossier is zeer belangrijk voor de toekomst van Grimbergen. Gelukkig wordt Grimbergen niet de Kavel van Brabant, maar blijft het de Parel van Brabant!