groene en sociale tax shift

09 Mei 2015

groene en sociale tax shift

Groen wil dat we minder belastingen op arbeid gaan betalen, door belastinginkomsten elders te gaan  halen, bij vermogen en vervuiling. Een verschuiving van de belastingen van arbeid naar vermogen en  vervuiling is belangrijk omdat arbeid in ons land te zwaar belast wordt, terwijl mensen en werkgevers 

natuurlijk niet gestraft mogen worden omdat ze werken of werk creëren. 

De winst die de rijkste inwoners maken op hun totale vermogens wordt in vergelijking met de 

buurlanden amper belast, daar wil Groen verandering in brengen: de sterkste schouders moeten de 

zwaarste lasten dragen. En ook vervuiling willen we zwaarder aanpakken: door meer lasten te leggen 

op vervuiling, zal die vervuiling ook afnemen.

We hebben niet méér belastingen nodig, wel meer rechtvaardige: een verschuiving van lasten op 

arbeid naar lasten op vermogen en vervuiling.

Dat is de groene en sociale tax shift (belastingverschuiving).

Een goed fiscaal beleid is voor Groen rechtvaardig en duurzaam. Fiscaliteit zou een krachtig 

instrument moeten worden in de verduurzaming van onze economie en de herverdeling van 

middelen. Daarom is fiscaliteit ook één van de belangrijkste thema's voor Groen: hier komen sociale 

en ecologische principes perfect samen. 

We willen dus best als 'belastingpartij' bekendstaan, maar dan enkel als dat betekent dat we als 

enige partij gaan voor een eerlijke, duurzame belastinghervorming.

Hoe ziet die tax shift er concreet uit?

1. We verlagen de lasten op arbeid met minstens 5 miljard euro. Concreet doen we dit door de 

werknemer minder belastingen te doen betalen op zijn of haar loon. Met onze loonbonus 

krijgt de werknemer tot 960 euro extra nettoloon per jaar. We verminderen ook de lasten 

voor de werkgevers, met een progressieve werkgeversbijdrage. Het voordeel daarvan loopt 

op tot 3.000 euro per werknemer per jaar. Met deze lastenverlagingen creëren we meer dan 

50.000 extra jobs.

2. We verlagen de lasten op vermogen voor 75% van de bevolking en verhogen voor wie een 

vermogen heeft van meer dan 1 miljoen euro. We schaffen alle bestaande lasten op 

vermogen af: registratierechten bij aankoop van een huis, successierechten bij erfenissen, de 

onroerende voorheffing, de roerende voorheffing, de schenkingsrechten. We vervangen al 

deze belastingen door 1 heffing op vermogensrendement, die hoger wordt naarmate je meer 

vermogen hebt. De onderste helft van de bevolking laten we 0 euro betalen en enkel de 10% 

grootste vermogens (boven 1 miljoen euro) doen we meer betalen dan vandaag. Omdat die 

bovenste 10% samen meer dan 870 miljard vermogen hebben, brengt dit meer op dan alle 

vermogensbelastingen vandaag.

3. We verhogen de lasten op vervuiling. We doen dat enerzijds door subsidies en fiscale 

voordelen voor vervuilende activiteiten stop te zetten. Bijvoorbeeld: overheidssteun voor de 

regionale luchthavens (Deurne, Wevelgem,?), fiscale voordelen voor professionele diesel en 

de accijnsvrijstelling voor de bijmenging van biobrandstoffen. Anderzijds verhogen we de 

heffingen op vervuilende activiteiten. Bijvoorbeeld: verhoging van de nucleaire rente, 

pesticidentaks.

BIJLAGEN:
flyer_actieweekend_tax_shift_3.pdf