Mobiliteitsplan Grimbergen op de gemeenteraad. De opmerkingen van Groen Grimbergen.

27 Augustus 2023

Mobiliteitsplan Grimbergen op de gemeenteraad. De opmerkingen van Groen Grimbergen.

Integrale weergave van de tussenkomst van Groen Grimbergen op de gemeenteraad van mei 2023 over het Mobiliteitsplan van schepen Roosen (N-VA)

We zijn verheugd dat er na 4,5 jaar bestuur eindelijk een mobiliteitsplan op tafel ligt. Positief is ook dat er een uitgebreid participatietraject werd bewandeld en dat met het studiebureau Traject een goede keuze werd gemaakt.

Met dit mobiliteitsplan wordt alvast een goede weg ingeslagen, maar het komt 3 jaar te laat. Too little too late. Ook de globale projectaanpak was ons inziens structureel fout. Men heeft bij aanvang tabula rasa gemaakt, eerdere mobiliteitsplannen en studies werden van tafel geveegd. Toch valt op dat voor Strombeek de uitkomst van dit mobiliteitsplan opvallend veel gelijkenissen vertoont met het mobiliteitsplan van gewezen schepen Paul Hermans. Algemeen kan men stellen dat op vlak van mobiliteit de burger 4,5 jaar stilstand ervaarde, in verschillende dossiers werden geen beslissingen genomen om geen voorafname te doen op het mobiliteitsplan (vb. Veldkantstraat vraag naar zone 50). De manier waarop heel het mobiliteitsdossier deze legislatuur werd aangepakt was dus weinig pragmatisch. Gevolg is dat gevaarlijke toestanden bleven bestaan. De indruk wordt dus gewekt dat er over alles eerst een akkoord moest zijn vooraleer er ook maar de kleinste maatregelen konden worden genomen. Maatregelen die een belangrijke verbetering zouden betekend hebben voor veiligheid en leefbaarheid. vb. inrichting fietsstraten, invoeren zone 30, maatregelen tegen sluipverkeer …. .

Voor de uitrol van dit mobiliteitsplan resten er deze legislatuur dus nog 16 maanden. We lezen dat er nog 32 actiepunten, sommige klein, andere heel groot, zullen worden uitgevoerd…. Bonne chance, we zullen dit zeker nauwgezet opvolgen.

 Specifieke opmerkingen

Wat de inhoud van het eigenlijke plan betreft, zien wij zeker een mooi aantal goede zaken. 

-  Er werden maatregelen genomen om sluipverkeer en doorgaand verkeer te ontmoedigen, verschillende sluiproutes werden in kaart gebracht en aangepakt. We zijn dan ook verheugd over de verschillende ontradende maatregelen die worden genomen. Zo wordt de hardnekkige sluiproute vanuit Wemmel en Meise door Strombeek door de knip in de Oude Mechelsestraat en het doordacht inrichten van 1 richting straten ten gronde aangepakt, dit zal de leefbaarheid van een heleboel straten in Strombeek aanzienlijk verhogen. Hetzelfde geldt voor de geplande maatregelen in de  Beukendreef, Beigemsesteenweg, Treft en Meidoorlaan.        

-  Belangrijk is ook dat het belang van de fietser werd meegenomen in het ontwerp van het mobiliteitsplan

-  Er is aandacht voor het inrichten van veiligere schoolomgevingen

 Toch zijn er voor Groen nog een aantal hiaten, blinde vlekken en gemiste kansen . 

 1) Wat de inrichting van fietsstraten en fietszones (Strombeek, Grimbergen) betreft: Als Groene partij kunnen we enkel maar toejuichen dat fietsers hun plaats krijgen in het straatbeeld. Het zou maar raar zijn moest dit niet zo zijn.  Het blijft voor ons, na de discussie in de commissie mobiliteit, echter onduidelijk hoe de voorwaarden zullen gecreëerd worden om deze zones veilig in te richten. Een logische en evidente aanpak zou zijn om door verregaande structurele maatregelen eerst het autoverkeer te ontmoedigen, om pas daarna de fietsstraat/fietszone in te voeren. De aanleg van een fietsstraat/fietszone kan en mag dus nooit een manier zijn om autoverkeer te verminderen, dit leidt tot gevaarlijke situaties. De voorgestelde fietszones en fietsstraten zijn ambitieus (uitgebreide fietszones, lange fietsstraten). Op deze manier dreigen deze frustratie zones te worden waarbij de vijandigheid tussen fietsers en autobestuurders wordt aangewakkerd. Het risico dat deze door de autobestuurder niet zullen worden gerespecteerd is groot, waardoor de onveiligheid voor de fietser alleen maar groter wordt. Is dit een voorbeeld van een potentiële self fulfilling prophecy: ligt in de manier waarop de fietszones worden ingericht de mislukking al ingebouwd? Een vraag die wij ons zeer luidop stellen. 

2)  In tegenstelling tot Strombeek-Bever, worden er in Grimbergen uiteindelijk geen gedurfde maatregelen genomen om het doorgaand autoverkeer te ontraden. De grote sluiproute vanuit Vilvoorde naar de Ring wordt in dit plan onvoldoende en niet ten gronde aangepakt. We betreuren dan ook dat er niet werd gekozen voor de door het studiebureau en ook buurtbewoners, voorgestelde trajecten waarbij doorgaand verkeer in de Spaanselindebaan  werd aangepakt. Voor ons zou het uitgangspunt steeds moeten zijn dat doorgaand verkeer a priori geleid wordt langs de gewestwegen. Ook de eerder voorgestelde knip in de Driekastanjelaarsstraat is in deze definitieve versie gesneuveld. Daarnaast wordt ook het OLV straatje bestendigd als invalsweg, wordt het stukje Prinsenstraat thv Herberg niet autovrij gemaakt. Het pittoresk centrum blijft hierdoor overgeleverd aan het, al dan niet doorgaand, autoverkeer dat bestendigd blijft. De fietszone lijkt hierdoor als enige schokbreker voor het autoverkeer te fungeren.

3)  We stellen helaas vast dat gevaarlijke situaties voor actieve weggebruikers bestendigd of gecreëerd worden.

-  We uitten op de commissie reeds onze grote bezorgdheid over het kruispunt de Merodestraat-Brusselsesteenweg, zoals dit nu voorligt. Door de inrichting van éénrichtingsverkeer in Spaanselindebaan/de Merodestraat, wordt hier moedwillig een gevaarlijke dode hoek situatie gecreëerd. Onze bezorgdheid werd gedeeld en er werd toegelicht dat de invoering van de lus Spaanse Linde/Merode zeker zou gepaard gaan met de herinrichting van het kruispunt. Deze visie staat trouwens ook duidelijk in het mobiliteitsplan vermeld: “De meerderheid van de ongevallen met fietsers gebeurt ter hoogte van kruispunten. Om de “Vision Zero” te halen is het dan ook essentieel om in te zetten op veiligere kruispunten.”  Groot was onze verbazing dan ook om vast te stellen dat in de vooropgestelde timing staat dat deze legislatuur de lus Spaanse Linde-Merode wordt ingericht terwijl de nieuwe inrichting van het kruispunt pas later ingepland wordt. De logica is hier zoek.

-   Door knip in de Beigemsesteenweg wordt de Meerstraat de enige doorgangsweg voor autoverkeer terwijl het daar voor fietsers en voetgangers levensgevaarlijk is. Er is nochtans ruim plaats voor het aanleggen van een voet-en fietspad. Daarnaast worden ook geen maatregelen genomen om in Zijpstraat de veiligheid te verbeteren.

-    Ook is nergens een engagement te vinden dat de nieuwe fietspaden die gepland zijn in het kader van het Kopenhagen Plan zullen aangelegd worden conform de huidige richtlijnen van fietsberaad, het kenniscentrum van de Vlaamse Overheid inzake fietsbeleid voor steden en gemeenten.

-   In dit mobiliteitsplan is weinig aandacht voor de veiligheid van de voetgangers. Dit was de uitgelezen kans om een inventarisatie te maken van de bestaande voetpaden. Op sommige plaatsen zijn voetpaden te smal of zelfs onbestaand, of onderbroken door putten, werfmateriaal, bushokjes, verlichtingspalen waardoor kinderwagens /rollators verhinderd worden.

4) De bestaande zones 30 worden uitgebreid, maar voor ons mocht dit nog een stuk ambitieuzer. We begrijpen niet dat niet voor alle woonwijken/woonkernen zone 30 wordt ingevoerd  zoals bv voor Strombeek het gehele gebied binnen de zogenaamde ring, de wijken Mierendonk, Zonneveld, Treft,..

 Kortom, we zijn alvast opgetogen dat er vandaag eindelijk een mobiliteitsplan ter goedkeuring op tafel ligt, voor onze fractie mocht het alleen wat sneller, meer, ambitieuzer en toekomstgerichter zijn.