OMZETTING WOONUITBREIDINGSGEBIEDEN OP KRUISSNELHEID

22 Juni 2017

OMZETTING WOONUITBREIDINGSGEBIEDEN OP KRUISSNELHEID

Zelfs bij de Vlaamse Regering groeit het besef dat het zo niet verder kan. Vlaanderen slibt dicht. Dagelijks gaat 6ha aan open ruimte verloren. Nu reeds is er een ruimtebeslag van 32% door wegen, woningen, bedrijventerreinen en andere hoofdzakelijke harde ingrepen. Er moet daarom dringend spaarzaam omgesprongen worden met onze resterende open ruimte. De overheid kan hierbij sturen door het dichter wonen in kernen te bevorderen en het verder aanspreken van open ruimte te beperken. Vlaanderen spreekt daarbij van een betonstop tegen 2040. Het woord 'bouwshift' geeft de intentie beter weer. Er zal immers ook na 2040 nog beton gemaakt worden maar bij het gebruiken ervan zal de open ruimte gevrijwaard worden. 

Grimbergen wacht niet tot 2040! Nu reeds gaan we resoluut voor deze bouwshift. Onder impuls van Groen in de meerderheid wordt volop ingezet op het vrijwaren van de open ruimte in de buitengebieden en op kernversterking in de dorpskernen. Compacter wonen is daarbij de boodschap. De goede bereikbaarheid, de leefbaarheid en de nabijheid zijn de kerndoelstellingen. Voldoende openbaar groen, pleintjes, speel- en ontmoetingsruimte, verkeersarme straten waar voetganger en fietser voorrang krijgen op koning auto zijn daarbij leidende principes.

 

Als er compacter en beter gewoond wordt in de centra kan de open ruimte  gevrijwaard blijven. Dit wordt bevestigd door de Grimbergse woonbehoeftestudie die op 24 juni 2016 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. In de besluiten van die studie staat onder meer dat de meeste woonuitbreidingsgebieden (WUG) in open ruimte omgezet kunnen worden omdat ze niet nodig zijn om de Grimbergse woonbehoeften op lange termijn te dekken.

 

Het Schepencollege gaf daarom  aan een studiebureau opdracht om werk te maken van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor de herbestemming naar open ruimte voor vier woonuitbreidingsgebieden, twee in Beigem en twee in Humbeek. Het voorontwerp van dat RUP werd door het college goedgekeurd en vervolgens voorgelegd aan de Gemeentelijke commissies ruimtelijk ordening en omgeving. De gemeenteraad van augustus 2017 wordt de volgende etappe voor de bespreking van dit voorontwerp waarrond vervolgens een inspraakprocedure  georganiseerd zal worden.

 

De procedure voor de omzetting van deze waardevolle gebieden in open ruimte zit hiermee op kruissnelheid. Grimbergen is goed op weg om ongeveer 50ha open ruimte te redden. Het grootste deel blijft landbouwgrond maar een bestemming van  bijvoorbeeld beekvalleien voor recreatie behoort zeker ook tot de mogelijkheden.