Overstromingen en ontharding: blijven dweilen met de kraan open?

26 September 2021

Overstromingen en ontharding: blijven dweilen met de kraan open?

Niemand ontsnapt aan de toenemende gevolgen van de klimaatverandering. De vorige zomers stond de kraan bijna droog en de voorbije maand juli zorgden "waterbommen" dan weer voor overstromingen. Ook in Grimbergen kampten we meer dan ooit met ondergelopen kelders, garages en straten. 

Hemelwater in de grond opvangen is essentieel tegen overstromingen en om te zorgen voor voldoende grondwater. Minder verharden is daarbij een noodzaak. Eigenaars kunnen kiezen voor groene tuinen, een geveltuin en groendak. De gemeente kan hier een duw in de rug geven door de juiste informatie, stimulansen en subsidies.

De gemeente zelf schiet tekort in het effectief aanpakken van ontharding. 

We geven enkele voorbeelden:

  • Enkele maanden geleden nog keurde het Schepencollege een project goed voor 5 nieuw te bouwen woningen in de Hoge Beekkant. Een extra toegangsweg is nodig met extra verharding als gevolg. Onze bezorgdheid werd weggewuifd met als argument dat het gebied niet overstromingsgevoelig zou zijn. Het kleinste kind weet dat water dat op die plaats niet kan insijpelen uiteindelijk in de overstromingsgevoelige Maalbeekvallei terecht komt (Lage Beekkant). En dan moeten er steeds meer bufferbekkens aangelegd worden. 
  • We begrijpen niet waarom het gemeentebestuur weigert om het RUP Beigemveld te herbekijken vanuit de bezorgdheid van het toenemende overstromingsrisico. Als men rekening houdt met de meest recente lijst van watergevoelige gebieden in onze gemeente, kunnen enkele geplande woningen in het zuidwesten van het gebied in vraag gesteld worden. 
  • Onze voorstellen in de gemeenteraad om bij belangrijke infrastructuurwerken zoals de heraanleg van de Sparrenlaan, de bermen niet te verharden indien zij erosiewerend werken en een deel van het bestaande wegdek eventueel in te ruilen voor het broodnodige voet- en fietspad, werden niet gevolgd. 
  • Het bestuur luistert niet naar onze suggesties om overtollige asfalt bij uitwaaierende straten te vervangen door plantsoenen en om werk te maken van een plan voor de aanleg van extra plantvakken.
  • Sommige voorstellen in de stedenbouwkundige verordening vinden we ook niet slim vooruit kijkend. Zo begrijpen we niet dat de bouw van garages op de achterliggende percelen van grote tuinen wordt toegelaten. Voorts hopen we met Groen dat er in de definitieve verordening meer aandacht gaat naar stimuli voor compact bouwen. Voor de mogelijke verhardingen in grote tuinen zou een absoluut maximum in het aantal vierkante meters verharding opgelegd moeten worden. 

We begrijpen ook niet waarom het het gemeentebestuur niet bereid is om bij de verantwoordelijke Vlaamse Minister Demir aan te dringen op het noodzakelijk initiatief om bouwprojecten in overstromingsgevoelige gebieden wettelijk te beperken. Enkel zo kunnen zware planlasten vermeden worden voor gemeentelijke of andere overheden die een aangepast beleid tegen overstromingen wensen te voeren op het vlak van de ruimtelijke ordening. 

Dringt de ernst van de problematiek wel door bij de meerderheid? 

Hoe valt dan te verklaren dat het bestuur ondanks de vastgestelde waterellende niet bereid is om de aanleg van 2 ondergrondse parkings grondiger te bekijken? Ze zouden een studie kunnen laten uitvoeren naar de verwachte gevolgen voor de waterhuishouding zowel aan het Strombeekse Gemeenteplein als aan het Grimbergse Prinsenbos. Dit kun je niet uitleggen aan de bewoners van het Gemeenteplein die sinds de aanleg van het Aquafin bufferbekken al 6 maal hun kelders mochten leegpompen!

Eén punt is zeker: indien men niet zorgt dat meer water door een aangepast onthardingsbeleid in de grond kan opgevangen worden  laat men deze belangrijke oorzaak van veel wateroverlast ongemoeid en blijft men dweilen met de kraan open.