Saga verkaveling Beigemveld

18 September 2016

Saga verkaveling Beigemveld

Juridische truc speelt met democratische besluitvorming.  Beigemveld is een woonuitbreidingsgebied dat grotendeels in handen is van Matexi. Dat dit gebied ooit zou aangesneden worden voor wonen, staat buiten kijf.

Op de gemeenteraad van 24.06.16 was er echter geen meerderheid om de regie voor de ontwikkeling van dit gebied uitsluitend bij Matexi te leggen door met hun aanvraag voor een Principieel Akkoo?rd (PRIAK) in te stemmen. Bij een stemming waren er 14 stemmen voor, 14 tegen (GROEN, NVA en Vernieuwing) en 2 onthoudingen (sp.a). Zodoende was het besluit: 'het voorstel te verwerpen om voorwaardelijk principieel akkoord (PRIAK) te gaan met de ontwikkeling van woonuitbreidingsgebied WUG-GRI-3 Beigemveld'. Eerder gaf ook de GECORO (Gemeentelijk Commissie Ruimtelijke Ordening) reeds een negatief advies voor het gevraagde PRIAK.

GROEN Grimbergen was verheugd over de gemeenteraadsbeslissing omdat hierdoor de regie voor de verkaveling van dit gebied bij de gemeente zou komen te liggen.

Juridische spielerei of spitstechnologie?

Maar dat was buiten de juridische spitsvondigheid van de twee grootste partijen van het provinciebestuur (lees CD&V + VLD), gerekend. Strikt genomen bevat de formulering door het Grimbergse gemeentebestuur immers geen 'negatief advies'. Nochtans waren de tegenstemmers duidelijk voor zulk negatief advies, maar in de verwoording staat dat niet uitdrukkelijk. De deputatie besloot dan maar dat het PRIAK bij gebrek aan negatief advies goedgekeurd kon worden. Van een juridische truc gesproken! Zodoende ligt de bal nu terug in het kamp van Matexi. Deze laatste heeft enkele vage beloftes gedaan (zie verder schuine tekst). De gemeente heeft echter niet meer het initiatief! Frustrerend. Wordt vervolgd. Lees verder.

'Op vraag van het College van Burgemeester en Schepenen van maandag 13/06/16, bevestigt Matexi met dit schrijven volmondig dat ? zowel voor als na de goedkeuring van het PRIAK op de eerstvolgende gemeenteraad ? zij bereid is tot toelichting en dialoog aangaande enkele aspecten van het project Beigemveld, zoals een op te leggen bescheiden woonaanbod (ook vermeld in het niet vernietigde deel van het Grond- en Pandendecreet) ter ondersteuning van de gemeente in haar realisatie van het bindend sociaal objectief, en het bij de aanvraag tot PRIAK bijgevoegd voorstel tot inrichtingsplan.

Matexi is verheugd om op initiatief van de gemeente een formeel overlegplatform te krijgen teneinde dit voor Grimbergen belangrijke inbreidings-project in constructief overleg en met de nodige "sense of urgency" uit te werken, met in acht name van de gangbare ruimtelijke ordening-principes in Vlaanderen.'

Het plangebied is gelegen in de deelgemeente Grimbergen, tussen de Kruipstraat (in het zuiden), de Beigemsesteenweg (in het westen) en de Wezelstraat (in het oosten). Het is onderdeel van een ruimer woonuitbreidingsgebied, dat voornamelijk in het noordelijk deel en aan de oostrand in het verleden reeds werd verkaveld. De omgeving wordt gekenmerkt door residentiële bebouwing, voornamelijk bestaande uit vrijstaande eengezinswoningen. De zone maakt deel uit van het noordelijk deel van hoofddorp Grimbergen.

Het principieel akkoord wordt aangevraagd om het gebied te kunnen verkavelen en er een mix van meergezinswoningen (38) en halfopen eengezinswoningen (155) op te realiseren. Het gaat volgens de aanvraagnota in totaal om 193 wooneenheden, waarbij telkens woonblokken van een 20-tal gekoppelde woongelegenheden worden voorzien. Inrichtingsprincipes die in de inrichtingsschets en bijhorende toelichtende tekst in de aanvraagnota worden aangehaald zijn: - Realiseren van een structurerende centrale open ruimte plek - Een centrale noord-zuid as die de hoofdontsluiting vormt - Inrichting met woonerfkarakter, met o.a. een (groen) kwalitatief openbaar domein - Autoluw houden van de woonwijk en clusteren van het bezoekers parkeren in pockets rondom de woningen.

Er worden een tweetal ontsluitingspunten voor het gemotoriseerd verkeer voorzien: de Kruipstraat en de as tussen de A.Willaertstraat en de Beigemsesteenweg. Verder zullen er meerdere langzaam verkeersverbindingen de nieuwe ontwikkeling doorkruisen en linken met de omgeving.

Groen Grimbergen betreurt dat er met het goedgekeurde PRIAK onvoldoende garanties zijn voor de realisatie van een bindend sociaal objectief en voldoende woningen voor Grimbergenaren die het economisch minder breed hebben. Alleenstaande ouders zullen nooit voldoende centen bijéén kunnen sparen om de nu geplande woningen te verwerven. Ook nieuwe woonvormen zoals co-housing en kangoeroe wonen zullen weinig kans krijgen. De creatie van meer openbare groene ruimte dan voorzien wordt eveneens moeilijk. Tenslotte is het zeer de vraag hoe er voldoende druk zal zijn om Matexi ertoe aan te zetten werk te maken van een verkaveling die beantwoordt aan de nieuwe inzichten rond duurzaam verkavelen met een beperking van de collectieve CO2-uitstoot, een maximale beperking van de verharding en optimale aanwending van het hemelwater.

Frans Devenyns ? Voorzitter Groen Grimbergen