Waarom Groen bij de definitieve stemming RUP Beigemveld op de gemeenteraad van september 2021 tegen stemde

30 Oktober 2021

Waarom Groen bij de definitieve stemming RUP Beigemveld op de gemeenteraad van september 2021 tegen stemde

Op de gemeenteraad van augustus stemde Groen tegen bij het punt van de wegenis. Op de gemeenteraad van 23 september 2021 stemde Groen tegen de goedkeuring van het RUP dat door de meerderheid van VLD, Vernieuwing, N-Va met steun van CD&V goedgekeurd werd. Vooruit onthield zich.

Fractieleider Eddie Boelens vatte de motivatie voor de tegenstem van de Groen-fractie als volgt samen:

Het Matexi project Beigemveld beantwoordt niet meer aan het voortschrijdend inzicht rond ruimtelijke ordening, bouwen en verharden. De Vlaamse regering kondigde al een hele poos een betonshift af. De Vlaamse Minister van Leefmilieu Demir sprak zich in die zin persoonlijk uit tegen een vergelijkbaar project in de buurgemeente Meise. De overstromingen van de voorbije maand juli tonen aan dat Vlaanderen volop moet inzetten op ontharding. Projecten zoals dit zijn in die zin projecten van de 20ste eeuw die niet beantwoorden aan de acute uitdagingen waar we nu allen voorstaan.

Er wordt bij dit project geen werk gemaakt van de realisatie van een deel van het Bindend Sociaal Objectief (BSO) door het voorzien van een aantal sociale huur- of koopwoningen. De zogenaamde “bescheiden woningen” waarvan Schepen Laeremans spreekt zullen onbetaalbaar zijn voor mensen of gezinnen met een bescheiden inkomen. Huurwoningen komen er niet.  

Bij dit project is geen plaats voor alternatieve woonvormen. Groen benadrukte steeds het belang gemeenschapsvoorzieningen te integreren in het project. In de eerste plaats wordt daarbij gedacht aan een kinderdagverblijf. De projectontwikkelaar onderschrijft deze wens maar kan niet garanderen dat deze gerealiseerd zal worden. 

Er worden in het ontwerp lovenswaardige inspanningen geleverd om wateroverlast te vermijden. De vraag blijft of dit voldoende zal zijn. Veel zal afhangen van het gemeentelijk onderhoud van het grachtenstelsel en het engagement van de toekomstige bewoners om de verharding minimaal te houden. De overstromingsrisico’s zullen in elk geval toenemen. 

Ondanks de geleverde inspanningen zullen er grote problemen blijven op vlak van de mobiliteit

  • het grootste deel van het autoverkeer zal via de Beigemsesteenweg afvloeien naar de Wolvertemsesteenweg. Er zijn weliswaar 4 kwadranten in Beigemveld uitgewerkt maar de ontsluiting van de noordelijke kwadranten zal grotendeels via de Adriaen Willaertlaan en dus de Beigemsesteenweg verlopen. De verzadiging op de Beigemsesteenweg zal dus nog toenemen. 
  • mensen die later de bus zullen nemen doen er daarom goed aan dit te doen ter hoogte van het De Lijn station aan de Wolvertemsesteenweg. Wie op het spitsuur de bus hogerop in de Beigemsesteenweg zal nemen zal in de files terecht komen 
  • we waarschuwden voor de onveilige inrichting van de geplande tweerichtingsfietsstraat

Bij het technisch tot stand komen van dit RUP formuleert Groen tenslotte de volgende kritiek:

  • Groen blijft de wijze betreuren waarop het PRIAK (principieel akkoord) tot stand kwam. Dit PRIAK beperkt de impact van het gemeentebestuur op deze belangrijkste verkaveling sinds meer dan een decennium. 
  • Groen stemde - zelf in de meerderheid zetelend toen - tegen het huidig PRIAK, omdat Matexi hierbij te veel de regie in handen kon nemen en het gemeentebestuur veel te weinig.
  • Groen Grimbergen betreurt dat er gekozen werd voor een reparatie RUP in plaats van werk te maken van een nieuw RUP. Hierdoor konden enkel fundamentele wijzigingen worden aangebracht aan de vernietigingsgrond aangegeven door de Raad Van State. Er werd niet ingegaan op het voorstel van Groen om werk te maken van een nieuw RUP dat in overleg met de omliggende wijken tot stand zou komen.