weigering nieuwe omgevingsvergunning voor asfaltcentrale

25 Januari 2019

weigering nieuwe omgevingsvergunning voor asfaltcentrale

Gemeenteraad van 24/1: Groen Grimbergen dringt aan op weigering nieuwe omgevingsvergunning voor asfaltcentrale.

Achtergrond aanvraag vergunning:

Op 17 december 2018 werd conform de milieuvergunning van 15 december 2016 het jaarlijkse overleg tussen Viabuild en  Milieu-Inspectie Vlaanderen, de milieudienst, toenmalig Schepen van leefmilieu Eddie Boelens (Groen) en vertegenwoordigers van de fracties  georganiseerd.

Op de uitdrukkelijke vraag of er nog investeringen zouden komen of zijn gepland werd door de Milieucoördinator van de asfaltcentrale ontkennend geantwoord. De investeringen van Viabuild zouden zich situeren op de site te Haren.  Verrassend genoeg diende de asfaltcentrale dezelfde dag een aanvraag in (OMV/304/18 aanvraag). Waarom werd hier tijdens het overleg met geen woord over gerept door de bevoegde milieucoördinator van Viabuild of de plant manager?

Problematiek aanvraag vergunning:

Bij het bestuderen van de nieuwe aanvraag zijn we bijzonder verrast wat de motivatie betreft. Het zou gaan om “actualisatie en regularisatie”. Na het overlopen van alle rubrieken besluit Groen echter dat het hier wel degelijk om een gevoelige uitbreiding gaat, NIET om een actualisatie en regularisatie.

Eddie Boelens, fractieleider Groen: “Er wordt 7660 ton extra opslagcapaciteit gevraagd voor freesasfalt, wat neerkomt op 320 extra 20-ton vrachtwagens per jaar. Er wordt een vergunning gevraagd voor een nieuwe mobiele zeefinstallatie met een vermogen van 83 kW om het asfaltgranulaat (AG) te zeven en …  er komt een toename van 4MW op de zogenaamde hoofdtrommel van 20 naar 24 MW.” (meer uitleg over deze hoofdtrommel en paralleltrommel vindt u in de korte schets in bijlage.)

Groen deelt de bezwaren van het buurtcomité. De twee belangrijkste zijn:

  1. Bijkomende opslag is geen regularisatie maar een uitbreiding. Het is duidelijk dat de asfaltcentrale een verhoging van het gebruik van AG nastreeft. Echter is de inrichting nu al zeer omstreden. Bijkomende opslagcapaciteit van AG (20% van het productievolume per jaar) is niet verenigbaar met de huidige toestand.  Er is nu al overlast (volgens Milieu-inspectie op de vergadering van 17 december waren er in 2018 22 klachten en 14 dagen met hinder) en uit de metingen weten we dat bij hoge % AG de VLAREM TOC-norm - TOC staat voor de giftige en kankerverwekkende totale organische koolstoffen - wordt overschreden. Uit voorliggende milieuvergunningsaanvraag blijkt overigens dat de asfaltcentrale geen enkele actie onderneemt om het probleem van de uitstoot van VOS en PAK’s (beiden giftige en kankerverwekkende gassen die vallen onder de verzamelnaam TOC) uit de paralleltrommel aan de bron aan te pakken. Integendeel, de asfaltcentrale probeert het probleem te omzeilen door de schouwen van de twee trommels samen te voegen en zo een aanvaardbare meting te bekomen, terwijl de hoeveelheid schadelijke gassen hierin niet verandert.

Door de uitbreiding van hun activiteiten zal ook het verkeer op de Westvaartdijk verder onder druk komen te staan. De extra aanvoer van AG komt neer op ongeveer 380 bijkomende vrachtwagens.

  1. Vooral omtrent de aanvraag voor het extra vermogen voor de hoofdtrommel zijn we verbouwereerd. Uit alle vroegere gegevens blijkt dat momenteel de hoofdtrommel 20 MW vermogen heeft en de paralleltrommel 9,7 MW (totaal vermogen beide branders = 29,7 MW). Het is onmogelijk dat nu plots “deus ex machina” de hoofdtrommel 24 MW vermogen heeft en er dus een regularisatie nodig is.

Als het waarheidsgetrouw is dat de aanvraag een loutere regularisering is van een ‘foute registratie’, dan ondermijnt dat onmiddellijk de waarde van eerdere afspraken en compromissen die gestoeld blijken op foute informatie. Dat is een grove fout van de asfaltcentrale en de aanvrager.

Als het daarentegen niet om een regularisatie gaat, maar om een uitbreiding van de installatie, dan is de aanvraag leugenachtig.

We concluderen dat de asfaltcentrale met deze verhoging van het vermogen met 20% van de hoofdtrommel brander (van 20 naar 24 MW) een probleem tracht te omzeilen. (zie bijlage “schets”)

Het hoger vermogen van de hoofdbrander kan gebruikt worden om de concentratie van de TOC te verlagen.

  • VLAREM legt op dat de TOC in de process schouw (waar de afgassen van zowel hoofd- als paralleltrommel samenkomen) minder dan 100 mg/Nm3 moeten zijn.
  • Het is bekend dat de afgassen van de hoofdtrommel een laag TOC gehalte levert bij schone verbranding zonder recyclage-asfalt van enkele mg/Nm3 tot maximaal 25 mg/Nm3.
  • Het is bekend dat de de afgassen van de parallel trommel bij stijgende % asfaltgranulaat kwalijke bitumendampen vrijgeeft die, indien niet nabehandeld door bv. naverbranding of door andere nabehandelingstechnieken, voor een gevoelige toename van de TOC zorgen.
  • Dit maakt dat bij 50% AG op de huidige installatie in Grimbergen de TOC nooit onder de 100 mg/Nm3 kan komen.

De enige meting waarover de gemeente beschikt met een hoog % AG (45%) in 2018, toont aan dat bij correcte meting de TOC in het 150 tot 200 mg/Nm3 gaat. (zie bijlage 1). Het gemiddelde van 91 mg/Nm3 is ons inziens hierbij niet relevant, want er wordt gemeten met intervallen zonder AG in de geleide emissie.

Door de geleide emissie van de hoofdtrommel te verhogen (door meer vermogen en meer “zuivere” afgassen mee te geven in de totale uitstroom) kan de asfaltcentrale de concentratie TOC per Nm3  verdunnen. Echter wordt de totale hoeveelheid/vracht TOC niet verminderd. De massastroom moet de maat worden. Trouwens, VLAREM laat verdunnen niet toe.  

Eddie Boelens: “Deze aanvraag betekent dus geen status quo. Wij willen kost wat kost vermijden dat de concentratie TOC verdund wordt door een verhoogde geleide emissie vanuit de hoofdtrommel. De bijkomende capaciteit zorgt in geen geval voor bijkomende bescherming van de omwonenden. Zeker als je weet dat in 2018 de Milieu-inspectie 22 terechte klachten (van geurhinder) en 14 gehinderde dagen heeft geregistreerd.”

Daarom stelde Groen op de gemeenteraad van 24 januari voor de voorliggende aanvraag te weigeren. Groen stelde ook voor om omwille van de gebleken onzorgvuldigheid én de vertrouwensbreuk die daarvan een gevolg is, in 2019 en de daaropvolgende jaren de huidige milieuvergunning van de asfaltcentrale strikter op te volgen. De milieuvergunning voorziet 5 bijkomende metingen die de gemeente kan aanvragen. Groen dringt er bij het het college op om deze 5 extra metingen in 2019 wél uit te voeren. Deze metingen dienen op kosten van Viabuild uitgevoerd te worden. De milieuhandhavingsambtenaar van de gemeente en Milieu-Inspectie dienen er daarbij streng op toe te zien dat de (onafhankelijke) emissiemetingen volgens correcte process parameters en correcte massastromen gebeuren.

Groen vroeg op de gemeenteraad een openbare stemming te houden bij dit punt  om zo het draagvlak voor een negatief advies bij de gemeenteraadsleden aan te tonen. De bevoegde schepen (Vernieuwing) gaf meermaals aan dat het Schepencollege hierover op de gemeenteraad niet wou stemmen. Die stemming kwam er echter toch met steun van de oppositiepartijen Sp.a en CD&V. Het resultaat? 14 stemmen voor een negatief advies (Groen, Sp.a en CD&V), 18 stemmen (Vernieuwing, NVa en Open VLD) tegen en 1 onthouding.

Groen is verontwaardigd over deze tegen-stemmen. Eddie Boelens: “de meerderheid miste hier de kans om een sterk afwijzend signaal te geven bij deze aanvraag die neerkomt op een uitbreinding van de activiteiten  van Viabuild. Uit ons dossier en dat van het actiecomité blijkt nochtans duidelijk dat een uitbreiding schadelijk zal zijn voor de gezondheid van alle Grimbergenaren. Dat de Verbrande Brug daarbij jaarlijks nog eens 380 extra vrachtwagens zal moeten slikken komt daar bovenop.”

 

Voor meer info, zie bijlagen of contacteer Eddie telefonisch:

Eddie Boelens

0470/74.74.24

24 januari 2019

Fractieleider Groen Grimbergen

 

BIJLAGE 1: EXTRACT RAPPORT ELN1806/020/001 – TOC METING 21 JUNI 2018 MET 45% AG

Bespreking grafiek en resultaat rapport.

Asfaltproductie is een batch process.

De installatie kan opstarten en zal eerst zonder steentjes op de hoofdtrommel en AG op de parallel trommel werken (opstarten installatie; warme verbrandingslucht wordt uitgestoten, TOC wordt bepaald zonder dat er VOS of PAK zullen voorkomen in de afgassen tijdens deze opstart of tijdens intervallen waar geen AG wordt aangevoerd in de paralleltrommel)  

Ter info, een Asfaltcentrale met goed afgestelde verbranding, zonder AG, zal een TOC waarde opleveren van 5 tot 10 tot maximaal 20 tot 25 mg TOC/Nm3.

We stellen vast dat bij 45% AG de TOC op ruim 100 mg TOC/Nm3 zit met pieken tot 200.

De gemiddelde gerapporteerde TOC over de tijdsspanne van de meting (vanaf 5:51 tot 6:44) wordt geraporteerd op: 91 mg TOC/Nm3 (gemeten bij ref. O2).  Dit is onder de 100 mg/Nm3 zoals voorgeschreven door Vlarem.

Echter worden hier ook de intervallen  zonder AG meegrekend. (zie grafiek intervallen 1, 2 en 3)). Bij uitsluiten van deze intervallen komt de gemiddelde TOC ruim boven de 100 mg/Nm3.

 

Besluit: bij 45% AG kan de Vlarem norm niet worden gehaald zonder nabehandeling.