Wissel van de macht - De groene blik op de actualiteit in Grimbergen

27 Juni 2022

Wissel van de macht - De groene blik op de actualiteit in Grimbergen

Niets is voor altijd, dat geldt ook voor de gemeentepolitiek. Nu de vermaledijde Open VLD overboord is gegooid, kijken we uit naar hoe de nieuwe coalitie (Vernieuwing, N-VA en CD&V) haar steven zal wenden. Zullen zij echt vernieuwend en verfrissend zijn voor Grimbergen? Zullen zij tegemoet komen aan de bekommernissen en wensen van de Grimbergenaar?

Het mobiliteitsplan vormt alvast een interessante test case. 

Schepen van mobiliteit Philip Roosen (N-VA) had meer dan drie jaar nodig voor het opstellen van een mobiliteitsenquête die peilt naar wat de Grimbergenaar belangrijk vindt. Nu is er eindelijk resultaat. De mobiliteitsenquête werd door 2215 inwoners ingevuld en de resultaten reflecteren sterk de prioriteiten die Groen reeds jaren stelt met betrekking tot verkeersveiligheid en leefbaarheid. De Grimbergenaren vragen meer en veiligere fietspaden en voetpaden, willen een zone 30 in de bebouwde kom, vinden de autodruk te hoog. Leefbaarheid is overduidelijk hét thema waar men het meest van wakker ligt, veel meer dan bijvoorbeeld van parkeren of het faciliteren van het autoverkeer. 

De nieuwe meerderheid kan dus makkelijk scoren door voluit in te zetten op verkeersveiligheid en leefbaarheid en door, welja, een Groen mobiliteitsbeleid te voeren.

Een andere interessante test case vormt de nieuwbouw van het Sociaal Huis in Strombeek. 

Samen met Groen was CD&V in de bestuursperiode 2012 – 2018 (Groen, Open VLD en CD&V) de grote bezieler van de bouw van een sociaal huis tegenover het cultureel centrum, op de hoek van de Wemmelstraat en de Victor Soensstraat. Met de bouw van het Sociaal huis annex nieuwe bibliotheek,  wilden Groen en CD&V de gemeentelijke diensten bundelen en toegankelijk houden in Strombeek. De omgeving van het cultuurcentrum zou een enorme boost krijgen. De meerwaarde van het project voor Strombeek was groot. Bij haar aantreden in 2018 schrapte de toenmalige coalitie  (Vernieuwing, N-VA en Open VLD) onmiddellijk het project, ook al was het ver gevorderd. Ze gooiden daarmee € 1,3 mio van de reeds gemaakte kosten weg.

Uit het verslag van het schepencollege van 25 maart laatstleden (toen nog met Vernieuwing, N-VA en Open VLD) blijkt dat het schepencollege de grond voor het sociaal huis heeft laten schatten (waarde € 600.000). Een schattingsverslag laat je niet zomaar maken en dus is de vrees gegrond dat de toenmalige meerderheid de grond wilde verkopen aan een projectontwikkelaar. 

En dus is de vraag : blaast CD&V het project van de bouw van het sociaal huis nieuw leven in? Of keert ze onder druk van de twee Vlaams nationalistische partijen die het project duidelijk niet genegen waren, haar kar? Laat CD&V het project varen waarvan ze zelf een drijvende kracht waren?

CD&V zat bij de onderhandelingen voorafgaand aan de coalitiewissel in de sterkst denkbare machtspositie. Zonder CD&V was de switch niet mogelijk en Vernieuwing en N-VA waren als de dood om met een palmares van mislukte projecten (Jumbo, sloop jongensschool, bouw nieuwe vleugel) in 2024 naar de kiezer te trekken.

Wanneer CD&V het project van het sociaal huis opdoekt, hebben Vernieuwing en N-VA hun coalitiewissel gratis gekregen. Het Jumbo project en de ondergrondse parking waren immers al dood en begraven onder druk van het aanhoudende burgerprotest. Door de vele sterk onderbouwde bezwaren niet in het minst van CD&V zelf) tegen de afbraak van de jongensschool en de bouw van de nieuwe vleugel, was ook dat project feitelijk al afgeschreven voor de coalitiewissel. Het sociaal huis in Strombeek vormde met andere woorden het enige dossier waar nog echt over onderhandeld kon worden. 

Nog een interessante casus is de Kerselaar in Beigem. 

De nu gedumpte coalitie kondigde plannen aan om de Kerselaar in Beigem, een groene open ruimte die eigendom is van de gemeente, te verkavelen en er gedeeltelijk ook sociale woningen op te laten bouwen. Groen is voorstander van meer sociale woningen in Grimbergen, maar niet op die plek. Het is de groene toegangspoort naar Beigem. Die grond verkavelen betekent nog maar eens het verlies aan open ruimte en bijkomende verharding. En er is een alternatief. De site van de school in het centrum van Beigem komt vrij omdat de school haar activiteiten zal centraliseren in de school aan het oud gemeentehuis. Op de vrijgekomen schoolsite kan een project opgezet worden voor de bouw van sociale woningen. Dat past perfect in de Groene visie over kernversterking, verdichting en het vrijwaren van open ruimte. Met Groen blijven we ook waakzaam betreffende de evolutie van de plannen in de buurt van het afgebroken open lucht zwembad “de Lammekens”. Ook dit woonuitbreidingsgebied dient gevrijwaard te worden van bebouwing. 

CD&V is op drie jaar na (2019-2022) tachtig jaar ononderbroken aan de macht geweest in Grimbergen en leverde decennialang de burgemeester. CD&V heeft historisch dus een belangrijke stempel gedrukt op hoe Grimbergen nu is, met haar mooie kanten, maar ook met vaak ondoordachte ruimtelijke ordening. CD&V kan in dit dossier tonen dat ze geen ouderwetse verkavelingspartij zonder visie is, maar een moderne partij met een hedendaagse blik op ruimtelijke ordening, sociaal woningbeleid, milieu en leefbaarheid. We zijn zeer benieuwd !

 

Dirk Bauweleers

Voorzitter Groen GrimbergenFoto van jeshoots.com op Unsplash